Výsledky vyhledávání v sekci: Průvodce stavbou
 • Úvodní slovo na začátek

  Sen žít a bydlet v rodinném domě se stává skutečností a je dostupný pro stále větší počet lidí.Potřeba zajistit pro rodinu vlastní obydlí je stará jako lidstvo samo. S vývojem lidského společenství se vyvíjí i požadavky a nároky na bydlení. Lidské obydlí a jeho různorodost odráží vždy nejen rozdílné postavení lidí ve společnosti a nutné funkční požadavky na bydlení, ale rovněž kulturní úroveň a názory lidí v dané době. Vývoj obydlí byl a je závislý přímo na rozvoji stavebních technologií, dostupnosti používaného stavebního materiálu, vývoji řemesel, techniky i ekonomiky.Od chatrčí ze dřeva a kůže, skalních „obydlí“, hliněných a dřevěných staveb přes pevné domy z kamene a pálené hlíny, až po současné zděné z pálených cihel, porobetonové, betonové a různé montované domy, prošel „rodinný dům“ dlouhým a pestrým vývojem.Mezi základní požadavky na obydlí, které přetrvaly až do dnešní doby, patří především ochrana jeho obyvatel před klimatickými vlivy, ochrana majetku rodiny a zajištění soukromí rodinného života, včetně podmínek pro výchovu dětí.Další funkce a požadavky na bydlení se měnily v souvislosti s rozvojem společnosti, sociálního a pracovního zařazení členů rodiny, životního stylu v daném období, individuálních požadavků apod.Jednou ze zásadních podmínek, která významně ovlivňovala vývoj rodinného bydlení, byla a stále je úroveň stavitelství, získávání stavebního materiálu a později rozvoj výroby stavebních prvků a dílců, který umožnil měnit vzhled, tvar i stavebně-technické vlastnosti domu. Měnila se i řemesla, která se stavebním úsekem souvisí. Výroba některých stavebních prvků, např. oken, dveří, podlahových krytin apod. má dnes převážně průmyslový charakter. Mění se a zvyšuje kvalita bydlení v rodinných domech i kvalita a vlastnosti staveb rodinných domů.V různých dobách a částech světa se vyvinuly různé typy rodinných domů, sídel a usedlostí, které vycházely a odpovídaly době a místu vzniku a vypovídají dodnes o životním stylu a úrovni bydlení v dané epoše.V našich středoevropských podmínkách lze rodinné domy rozdělit především podle způsobu života jeho obyvatel na městské a příměstské rodinné domy a vesnické zemědělské usedlosti. V městských aglomeracích se vyvinul typ měšťanských domů, domů řemeslníků, kde se funkce bydlení propojovala s provozem dílny nebo obchodu. Vesnické domy a usedlosti pak byly uzpůsobeny pro potřeby hospodaření na polích a chovu domácích hospodářských zvířat.Pokud jde o stavební materiály, pak tradice v našich zemích nás většinou vede k výstavbě rodinného domu z u nás tradičních materiálů - pálená cihla a pálená krytina, dřevo, kámen nebo beton a k tradičnímu pojetí domu přízemního se sedlovou střechou volně stojícího v zahradě s využitím podkroví pro obytné místnosti, dvojdomku, popřípadě řadových rodinných domů. Méně časté jsou atriové domy a terasové typy rodinných domů, které se svým charakterem blíží k bydlení v bytových domech.Na rozdíl od amerického způsobu života, kde je rodinný dům chápán jako zboží, které se pořizuje k uspokojení potřeb bydlení, a které se několikrát za život mění z důvodů častého stěhování, v našem evropském regionu pořizujeme obydlí především jako trvalé sídlo rodiny pro několik generací a budováním rodinného domu vytváříme zároveň „domov.“ Z těchto důvodů jsou v zámořských zemích oblíbené a často budované rodinné domy s relativně nižšími náklady a menší životností, které však tamějšímu způsobu života a požadavkům na bydlení plně vyhovují. Z těchto důvodů se velmi často používají montované typy rodinných domů, které rovněž umožňují rychlou výstavbu.Evropská tradice výstavby rodinných domů je však odlišná, spočívá v budování rodinných domů z pevných materiálů s dlouhou životností, často i pro bydlení více generací. Tuto tradici lze charakterizovat heslem: „Můj dům - můj hrad.“Rodinný dům - doporučení:by měl odpovídat regionálním tradicím i současným požadavkům na bydleníchrání své obyvatele nejen před klimatickými vlivy, ale současně zabezpečuje a zajišťuje majetek a soukromí rodinyvytváří podmínky pro zdravý rozvoj rodiny a jejich členů od narození až do konce života, včetně výchovy dětí a jejich vzděláváníslouží desítky i stovky let, bude vypovídat dalším generacím o životním stylu a kulturní úrovni jeho stavebníka; výstavbou rodinného domu vytváříme „domov“Současné rodinné domy a vývojové trendySoučasné rodinné domy lze charakterizovat jako městské či předměstské typy, které vzhledem ke způsobu života a soudobému životnímu stylu pronikají i do venkovského osídlení. Jsou vytvářeny nejčastěji ucelené skupiny rodinných domů, satelitní a příměstské „sídliště,“ kde obyvatelé rodinných domů většinou nepracují a za prací dojíždí do měst, jejich obchodních nebo průmyslových zón. Stále žádanější se stává možnost bydlení ve vesnickém prostředí. Vývojem technického vybavení rodinných domků, informačních a komunikačních sítí, rozvojem individuální i hromadné dopravy se prakticky stírá rozdíl mezi způsobem bydlení na vesnici a ve městě.Současné požadavky na funkci a kvalitu bydlení odrážejí měnící se způsob života, pracovní zařazení a potřeby lidí. V moderním rodinném domku ustupuje většinou do pozadí funkce hospodářsko-výrobní a do popředí se dostávají požadavky na rodinné domy s funkcí rekreační, regenerační a relaxační. Rovněž vytváření prostor vhodných pro studium a přípravu dětí na budoucí povolání i na další vzdělávání ostatních členů rodiny má vzrůstající tendenci.Základní požadavky na soudobou výstavbu rodinných domků jsou především optimální dispoziční řešení domu, v němž se spojují funkce domu pro celou rodinu s prostory pro individuální potřeby jejich členů, propojení vnitřních prostor domu s venkovními obytnými prostorami jako jsou terasy, obytné a okrasné zahrady, popřípadě bazén nebo sportovní plochy. Do popředí se dostává otázka optimální tepelné pohody v domě a oslunění vnitřních prostor, snižování nákladů na provoz domu, snadná údržba a úklid rodinného domu, technické a technologické vybavení domu, účelně a esteticky řešený interiér, moderní a funkční kuchyň a vysoce kvalitní vybavení hygienického zařízení domu (koupelny, WC apod.), v neposlední řadě pak dostatek úložných prostor pro denní potřebu i sezónní věci (lyže, kola apod.). Důraz je kladen na zdravotní nezávadnost bydlení, používání řádně atestovaných stavebních materiálů a prvků, ochrana proti vlhkosti, opatření proti pronikání radonu ze zemské kůry apod.Odhadnout další vývojové trendy a požadavky na bydlení v budoucnosti je velmi obtížná otázka. Určitou tendencí, která bude do budoucna hrát významnou roli, bude snaha neustále relativně snižovat náklady na provoz a údržbu rodinných domků. Použitím kvalitních materiálů na obvodové zdivo s vysokými nároky na tepelně izolační vlastnosti v kombinaci s moderními technologiemi regulace tepelné pohody v domě a případně s využitím netradičních zdrojů tepelné energie, snižujeme náklady na vytápění rodinných domů a zároveň pomáháme i chránit životní prostředí.Vliv velmi podstatný bude mít další rychlý vývoj techniky, elektroniky a informačních technologií a s tím související vybavení domácností. To, co jsme si ještě před poměrně krátkou dobou - 20 až 30 lety nedovedli představit, ve vybavení kuchyní, vytápění domů, ale i u výplní otvorů (oken a dveří), úprav povrchů - především podlah, systému rychlého a přesného stavění rodinných domků, zabezpečovacích systémů a vybavení domů spotřební elektronikou, ale dnes i počítači apod., je dnes samozřejmostí a slouží denně k potřebám bydlení. Tento trend bude určitě pokračovat a ovlivňovat naše rodinné domky a bydlení v nich.Především vývoj informačních a komunikačních sítí a jejich vstup do našeho života a bydlení v rodinných domcích současně s dalším rozvojem dopravy umožní ve větší míře a většímu počtu obyvatel bydlení v příměstských ale i vzdálenějších místech od center měst. Lze předpokládat i vzrůstající počet osob, které díky snadnému informačnímu propojení s okolním světem (internet apod.) budou pracovat převážnou většinu pracovní doby doma ve svém rodinném domku. Tím vzniknou další nároky na prostory v rodinném domku, především pracovny a kanceláře se zázemím i pro případné klienty a obchodní partnery.Rodinný dům - doporučení:zaručuje podmínky pro zdravé bydlení - nezávadné materiály, zeleň, slunce, světlopři výběru domu zohledněme současné požadavky na bydlení z hlediska regenerace sil, relaxace a sportování, podmínek pro vzdělávání a kulturní vyžitímá splňovat požadavky na nízké náklady na provoz, snadnou údržbu domu i zahrady. Dům musí sloužit jeho obyvatelům a ne naopakakceptuje rychlý rozvoj technického vybavení , informačních a komunikačních technologií, růst pracovních příležitostí vykonávaných přímo v rodinném domě to vše bude měnit požadavky na funkce rodinného domuVýběr a pořízení projektu rodinného domuVolba a pořízení projektu pro stavbu rodinného domu je současně s výběrem parcely pro výstavbu nejdůležitější etapou rozhodování, které je nutné věnovat náležitou pozornost i čas. V této fázi se totiž zásadním způsobem rozhoduje o funkčnosti rodinného domku, jeho kvalitách prostorových i estetických a hlavně o celkových nákladech na stavbu rodinného domu. Proto této fázi přípravy výstavby rodinného domku je nutné ponechat především náležitý časový prostor.Již při výběru a pořizování parcely pro výstavbu je nutné rozhodnout o jaký typ stavby rodinného domku půjde. V současné době většina stavebníků rodinného domku preferuje typ volně stojícího domu v zahradě, který má nesporně celou řadu výhod z hlediska kvality bydlení, ale je náročný na prostor, tj.velikost stavebního pozemku.Odstupové vzdálenosti od sousedních parcel by měly být minimálně 5 m, aby bylo do obvodových stěn domu obrácených k sousedům možné umístit okna obytných místností. Odstup od sousedních parcel je možné zmenšit na minim. 3 m, ale pak již nelze do těchto stěn umisťovat okna obytných místností. Vzdálenost mezi sousedními domy má být minimálně 10 m, nesmí však být menší než 7 m. Podrobněji o podmínkách zástavby pojednává § 44 vyhlášky č. 83/76 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Mimo tyto obecné požadavky zjistíme na příslušném stavebním úřadu regulační zásady, které platí pro danou lokalitu či parcelu dle schválené územně plánovací dokumentace. Většinou se jedná o určení stavební čáry, výšky zástavby, tvaru a sklonu střechy, procenta zastavění pozemku apod.Trochu opomíjeným typem zástavby rodinných domků jsou dvojdomky, které jsou vhodné zejména tam, kde šířka parcely neumožní stavět volně stojící dům protože odstupy od hranic pozemku by byly příliš malé (tj. pod 4m).Pořízení projektu předchází rozhodnutí stavebníka pro jaký počet osob bude rodinný domek určen, zda bude jednogenerační nebo dvougenerační a na základě vyhodnocení místa stavby a stavební parcely se rozhodneme zda chceme stavbu přízemní, přízemní s obytným podkrovím nebo vícepodlažní, podsklepenou částečně nebo zcela nebo nepodsklepenou.Dále pak je nutné rozhodnout jak budeme odstavovat osobní vozidla, tj. zda chceme garáž, dvojgaráž, příp. jen přístřešek nebo volné stání na zpevněné ploše. Nakonec je vhodné si uvědomit jaké budou naše požadavky na příslušenství domu, tj. dílnu, sklady, hobby místnosti, fit prostory, saunu, vířivé vany nebo bazén, venkovní terasy, sportovně rekreační plochy, okrasné zahrady a užitkové zahrady a pod.Po shromáždění všech těchto údajů je možné přistoupit k výběru projektu z široké nabídky typových projektů, nebo zadat vypracování projektu stavby odborné projektové firmě nebo autorizovanému architektovi příp. inženýrovi.Výběr z typových projektů volíme především tehdy, když naše požadavky na rodinný dům jsou obvyklé jako u ostatních stavebníků, máme rovnou nebo mírně svažitou parcelu s vhodnou orientací ke světovým stranám a parcelu, která je dostatečně široká ( nejlépe cca o 10 m širší, než je šířka zvoleného typového domu).Při výběru projektu z nabídky typových projektů se neobejdeme bez dopracování vybraného a zakoupeného projektu projektantem o dokumentaci, která má vztah ke konkrétní stavební parcele, na níž bude rodinný domek postaven, tj. o výkres situace stavby s osazením stavby do terénu, o projekt přípojek inženýrských sítí a napojení na komunikaci, příp. projekt oplocení pozemku a terénních úprav, zpevněných venkovních ploch apod.Výhodou pořízení projektové dokumentace na stavbu rodinného domku výběrem z nabídky typových projektů je nesporně možnost výběru z několika desítek variantních řešení rodinného domku, možnost srovnávání jednotlivých řešení rodinného domku mezi sebou, rychlost pořízení dokumentace, její komplexnost a správnost řešení z hlediska platných norem a předpisů a v neposlední řadě i nízké pořizovací náklady na takovou dokumentaci.Při výběru projektu rodinného domu se může stát, že námi vybraný typ domu je velikostí zastavěné plochy a svými rozměry vhodný na stavební parcelu, ale umístění vstupu a vjezdu, tj. napojení na přístupovou komunikaci, nebo doporučená orientace vstupu k světovým stranám je nevyhovující. V takovém případě mnohdy pomůže pouhé otočení domu - "zrcadlový obraz" projektu. V případě, že naše parcela je užší a neumožňuje docílit předepsaných odstupů od hranic sousedních pozemků, je možné u některých typů domů, při vhodné orientaci ke světovým stranám, použít zrcadlový obraz. Tím získáme po úpravě projekt dvojdomku vhodný na dvě sousední parcely. Tak vzniká celá řada možností a variant použití typových projektů pro realizaci rodinného domu.Typové projekty jsou odzkoušené v mnoha realizacích. Moderní dispoziční řešení, účelné využití prostor i estetické kvality domu dávají dobrý předpoklad pro kvalitní soudobé bydlení.Pokud jsou naše požadavky na budoucí rodinný dům specifické, např. potřebujeme postavit rodinný dům v komplikované situaci z hlediska rozměrů, tvaru, či svažitosti stavební parcely, nebo chceme v rodinném domu i místnosti pro podnikání, příp. provozování některých specifických činností, zadáme zpracování příslušné projektové dokumentace odborné projektové firmě, příp. autorizovanému architektovi nebo inženýrovi.V takových případech se většinou nejdříve zpracovává studie rodinného domu (někdy i ve více variantách), která poslouží i jako podklad pro vydání územního rozhodnutí a pak následně projekt pro stavební povolení, který se před vlastní výstavbou doplní o dokumentaci k provedení stavby. Takto zpracovaná dokumentace pro stavbu rodinného domu bývá podstatně dražší, než projekt zakoupený z nabídky typových rodinných domů, ale může dobře reagovat na specifické požadavky stavebníka i na specifika stavební parcely. Může odrážet osobnost stavebníka, lépe reagovat na tradiční architekturu regionu nebo na okolní zástavbu a zakomponování stavby do krajiny.Vhodným reagováním na základové podmínky stavby (např. ve svažitých terénech, na orientaci ke světovým stranám, výhledu do okolí z budoucího domu apod.) se vám vložené prostředky a čas do individuálního projektu rodinného domu vrátí při vlastní výstavbě domu a při jeho provozu a užívání.Určitým rizikem je výběr projektanta, neboť ne všichni, kteří jsou oprávněni projektovat mají dostatečné zkušenosti s projektováním soudobých rodinných domů.Projekt rodinného domu - doporučenímusíme respektovat regulační zásady a odstupové vzdálenosti od sousedů, regionální architekturu a okolní zástavbudůležitým faktorem je orientace ke světovým stranám, oslunění, výhled do okolítypový projekt rodinného domu je možno v určité míře upravit dle požadavku stavebníkapokud navrhujete v typovém projektu rozsáhlejší změny v nosných konstrukcích je vhodnější zhotovení individuálního projektu podle Vašich požadavků

  15. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Vybíráme stavební pozemek

  Výběr vhodného stavebního pozemku je nejdůležitějším rozhodnutím, které budoucí stavebník rodinného domu musí udělat. Závažnost tohoto rozhodování spočívá především v tom, že vlastnosti, výhody i nevýhody stavebního pozemku nelze v budoucnu změnit, můžeme je pouze zmírnit či zvýraznit při vlastní výstavbě rodinného domku.V současné době je převážná většina stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domků nabízena prostřednictvím různých realitních a zprostředkovatelských firem. Informace o lokalitách pro výstavbu rodinných domů lze získat rovněž na stavebních úřadech, případně na obecních úřadech. Před vlastním výběrem vhodného stavebního pozemku je nutné si ujasnit, zda máme zájem o výstavbu rodinného domku jednogeneračního či dvougeneračního, rodinného domku volně stojícího, dvojdomku nebo řadového rodinného domku. Pak následuje vytipování vhodných lokalit či regionů s ohledem na dojíždění do zaměstnání, docházku dětí do školy, dosah městské dopravy a dostupnost dalších služeb obchodních, zdravotnických apod.Nejmenší stavební parcely jsou většinou určeny pro výstavbu řadových rodinných domků. Jejich velikost se pohybuje okolo 300 m2. Minimální šířka parcely umožňující vhodné dispoziční řešení se pohybuje od 6 do 7,2 m. Výhodnější jsou parcely se šířkou 9 až 10 m.Velikost středních parcel vhodných pro výstavbu menších volně stojících domků, eventuelně dvojdomků, se pohybuje od 400 do 600 m2. Jejich optimální šířka od 14 do 18 m u dvojdomků a od 18 do 24 m u volně stojících volně stojících menších domků.Plošná výměra velkých parcel okolo 1000 m2 a více odpovídá výstavbě rodinných domků volně stojících, které mají i bohaté zázemí v rekreačních venkovních plochách (bazén) a okrasných nebo užitkových zahradách.S velikostí parcely vzrůstá nejen jejich užitná hodnota, ale někdy i cena a náročnost na jejich údržbu. Z těchto důvodů je nutné rozumně uvážit, jaké jsou reálné množnosti stavebníka z hlediska finančního zajištění koupě stavební parcely, ale také časové a finanční zatížení spojené s nutnou péčí a údržbou těchto ploch.Při výběru stavebního pozemku hraje důležitou roli i vlastní tvar pozemku. Nejvhodnější tvar parcely pro výstavbu rodinného domu, zejména u menších výměr mají parcely obdélníkové s orientačním poměrem stran 2:3. Kratší strana je orientovaná k přístupové komunikaci.Významným hlediskem při výběru stavebního pozemku je jeho orientace ke světovým stranám. Z důvodů optimálního oslunění většina obytných místností jsou více vhodné parcely s orientací komunikačního napojení přibližně od severu. Avšak i parcely s orientací opačnou ke světovým stranám mohou být velmi atraktivní, pokud je pozemek dostatečně veliký a umožňuje stavbu rodinného domu umístit dále od komunikace. Obecně lze říci, že výhodnější jsou pozemky svažující se k jihu či západu než svahy severní.Svažitost terénu hraje výraznou roli i při výběru parcely vzhledem k budoucím finančním nárokům na výstavbu vlastního domu. Rovinaté nebo mírně se svažující parcely do přibližně 10 % jsou výhodnější pro zakládání staveb. Naopak výrazně svažité parcely je nutné většinou pro založení stavby upravit, např. opěrnými zdmi nebo budováním suterénu na celé ploše domu nebo její části, což vlastní stavbu značně prodražuje.Pozor musíme dát při volbě stavební parcely i na podmínky zakládání stavby z hlediska hydrogeologického a únosnosti podloží. Je vhodné se vyhnout pozemkům v navážce, zasypaným strouhám či vodotečím a pozemkům s vysokou hladinou spodních vod.Důležité je, jakou částku chceme do pořízení pozemku pro výstavbu rodinných domků investovat. Parcely pro výstavbu rodinných domků přímo ve velkých městech a v dosahu městské dopravy bývají podstatně dražší než srovnatelné nebo i větší parcely v příměstských obcích.Stavební pozemek - doporučení:zvažte dobře tvar, velikost a šířku stavebního pozemkumusí mít orientaci vhodnou ke světovým stranám a svažitosti pozemkuneopomeňte posoudit komunikační napojení a dostupnost inženýrských sítí, základové podmínky, radonové nebezpečí a regulační podmínky zástavbyověřte si vlastníka pozemku v den podpisu kupní smlouvy, případná břemena a závazky na předmětném pozemkuInženýrské sítě a komunikacePři výběru konkrétních parcel je nutné si před vlastním zakoupením parcely prověřit řadu důležitých údajů o vytipovaných parcelách.Dotazem na příslušném stavebním úřadě zjistíme, zda pozemek, o který máme zájem, je určen pro výstavbu rodinných domů podle platného územního plánu a jaký typ zástavby, případně další regulační zásady budeme muset dodržet při plánování našeho domu.Prověříme dostupnost a podmínky napojení budoucího rodinného domu na inženýrské sítě, tj. rozvody elektrické energie, pitné vody, plynu, splaškové a dešťové kanalizace a napojení na příjezdovou komunikaci k pozemku. Vhodné je zjistit i pravděpodobnou výši radonového rizika, například na stavebním úřadě nebo u stavebníků na sousedních parcelách. Před vlastní koupí pozemku zjistíme na příslušném katastrálním úřadu, zda na předmětné parcele neváznou nějaká břemena, případně závazky ve vztahu k třetím osobám a zda je pozemek vyňat ze zemědělského půdního fondu.Veškeré uvedené údaje mohou mít značný dopad na výši financí vynaložených na pořízení rodinného domu. Pokud si nebudete jisti, zda vaše vyhodnocení všech získaných údajů a jejich dopady na budoucí investici do rodinného domku je správné a objektivní, je vhodné vyhledat pomoc u odborných poradenských firem a pomoc právní. Předejdeme tak případným nepříjemným překvapením při stavebním řízení a financování vlastní výstavby.Před vlastní koupí pozemku je vhodné navštívit více lokalit, a to v různých denních dobách i ročních obdobích. Pozor, chybné rozhodnutí při koupi stavební parcely nelze prakticky vzít zpět.Inženýrské sítě a komunikace - doporučení:dobré komunikační napojení stavební parcely a možnost napojení na inženýrské sítě výrazně parcelu zhodnotíověřte si, zda je parcela určena pro výstavbu rodinného domu, a jaké jsou regulační podmínky její zástavbypřed podpisem kupní smlouvy prověřte, zda na pozemku neváznou nějaká břemena nebo závazkyÚzemní řízení, stavební povolení a kolaudace stavbyÚzemní, stavební a kolaudační řízení pro výstavbu rodinného domku upravuje zákon č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/90 Sb. a zákona č. 262/92 Sb. a další předpisy související.Pokud pro danou lokalitu v níž chceme výstavbu rodinného domku realizovat není schválen územní plán, bude většinou příslušný stavební úřad rozhodovat o umístění stavby v územním řízení. Potřebné podklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na výstavbu rodinné-ho domku sdělí příslušný stavební úřad.Návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby obsahuje údaje o navrhovateli, stavbě rodinného domku včetně stručného popisu s uvedením jeho kapacity. Pro tento účel můžete použít malý projekt firmy G servis, pokud přistoupíte k výběru typového projektu. Dále uvedete údaje o místě stavby, tj. parcelní číslo, katastrální území a druh pozemku. Dále je nutno uvést údaje o vlastnických a užívacích právech pozemku a doložit je aktuálním výpisem z listu vlastnictví. Návrh dále obsahuje seznam a adresy účastníků řízení, tj. vlastníků a uživatelů sousedních parcel. K návrhu se přikládá situace stavby - zákres do katastrální mapy s okótováním odstupů od sousedních parcel a studie vlastního rodinného domku - půdorysy, řez a pohledy včetně průvodní zprávy, zpracovaná oprávněnou osobou (autorizovaným architektem nebo inženýrem, případně projektovou firmou).Pokud pozemek určený pro výstavbu rodinného domku byl dosud veden jako orná půda, zahrada a podobně, je nutné k návrhu o vydání rozhodnutí o umístění stavby doložit předběžný souhlas s vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.Dále se k návrhu přikládají vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí a stanovisko příslušné obce k záměru výstavby.Rovněž potřebné podklady pro vydání stavebního povolení zjistíme na příslušném stavebním úřadě.Žádost o stavební povolení pro stavbu rodinného domku rovněž obsahuje údaje o žadateli, popis stavby, údaje o místu stavby včetně přípojek a plochy pro zařízení staveniště. Obdobně jako u územního řízení se dokládá vlastnické či jiné právo ke stavebnímu pozemku, seznam vlastníků sousedních nemovitostí, identifikační údaje projektanta stavby s fotokopií autorizace. Dále se uvádí způsob provedení stavby, tj. dodavatelsky - s uvedením adresy a údajů o dodavateli stavby, nebo svépomocí - s uvedením jména, bydliště a oprávnění osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby. V žádosti se dále uvedou předpokládané náklady stavby a předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby.K žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu rodinného domku se přiloží:Výpis z katastru nemovitostí, doklad o vlastnictví pozemku-nemovitosti.Projektová dokumentace ve 2 vyhotoveních: není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, předkládá se ve 3 vyhotoveních.Prohlášení kvalifikované osoby, že bude vykonávat odborné vedení stavby - včetně kopie autorizace.Rozhodnutí o odnětí ze zemědělského půdního fonduVyjádření okresní hygienické staniceVyjádření obecního úřaduVyjádření správců inženýrských sítíVýsledky měření radonuProjektová dokumentace pro stavební povolení obsahuje zejména:průvodní zprávusouhrnnou technickou zprávu včetně požární technické zprávysituační výkresy stavby s návazností na okolí, včetně napojení stavby na inženýrské sítě a komunikacistavební výkresy (základy, půdorysy, řezy a pohledy)vytápění (výpočet spotřeby tepla, zdroj tepla a TUV, umístění otopných těles)zdravotechnika (vodovod, kanalizace, plynoinstalace)elektroinstalace (výpočet požadovaného příkonu, přípojka, elektroměrový rozvaděč, domovní rozváděč, hromosvod, umístění a specifikace elektrospotřebičů)Pro zjednodušení řízení může stavebník doložit vyjádření vlastníků sousedních nemovitostí s uvedením jejich trvalého bydliště a PSČ.Pro vlastní realizaci stavby je nutné projekt pro stavební povolení dopracovat o realizační dokumentaci s přesným označením jednotlivých materiálů a prvků stavby a technických detailů navržených konstrukcí - kompletní prováděcí projekt.Kolaudace stavbyPo dokončení výstavby rodinného domku stavebník objedná zaměření skutečného pro- vedení stavby u odborné geodetické firmy a podá žádost o kolaudaci stavby. K žádosti se dokládají revizní zprávy o provedených elektroinstalacích, bleskosvodu, protokoly o provedení nepropustnosti kanalizací, případně jímky na splašky, protokol o tlakové zkoušce vodoinstalací a systému ÚT, revizní zprávu plynoinstalací a další doklady požadované příslušným stavebním úřadem. Pokud během výstavby došlo k drobným změnám stavby oproti projektu, zakreslí se do projektové dokumentace skutečné provedení. Dále se dokládá prohlášení odborného vedení stavby, že stavba je provedena v souladu s schválenou projekt. dokumentací.Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí si nezapomeňte stavbu zapsat do evidence v katastru nemovitostí.Kolaudace stavby – doporučení:znamená povolení uvedené stavby do provozu; do té doby by stavba neměla být užívánapečlivě zakládejte veškeré originály revizních zpráv, protokoly o zkouškách, certifikáty a záruční listyzměny stavby během provádění stavby pečlivě evidujte a nechejte je zakreslit do dokumentace

  15. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Financování stavby

  Mít vlastní střechu nad hlavou je jistě snem mnoha z nás. Každý si asi dokáže představit, jak by měl jeho ideální byt nebo dům vypadat. Vlastní bydlení však také zároveň bývá největší životní inves­ticí. Od našich snů k realitě vede často strastiplná cesta hledání finančních zdrojů a odhadování vlast­ních finančních možností. Dobré řešení se od méně dobrého nezřídka liší o desítky i stovky tisíc korun. Taková možnost úspory jistě stojí za úvahu. Tato úvaha se vyplatí i tomu, kdo má dostatek finančních prostředků na zaplacení z vlastní kapsy. V období nízkých úrokových sazeb a vysokých dotací může být velmi výhodné použít úvěr i v takovém případě.Máme na to ?první otázkou, kterou si klademe při rozhodování o investici do bydlení je, zda naše finanční možnosti budou na celý záměr dostačovat. Málokdo z nás dokáže celou potřebnou částku uhradit z vlastních prostředků. Chceme-li uvažovat o financování, musíme si ujasnit výši vlastních zdrojů, které máme k dispozici, a také měsíční splátku, kterou náš rodinný rozpočet může postrádat.Samotné naše přesvědčení, že peněz máme dostatek, bohužel nestačí. Náš názor musí sd1et také finanční instituce, které nám budou peníze půjčovat. Ty mohou vycházet pouze ze skutečně prokazatelných příjmů, například na základě daňového přiznání. Banky bude zajímat i zdroj, odkud příjem pochází, a jeho stabilita - pokud si tedy vlastník firmy s výraznou ztrátou vyplácí vysoký příjem, nemusí mít vyhráno. Budoucí věřitel bude posuzovat jednak účelovost poskytovaného úvěru, tedy zda je skutečně určen na bydlení, především ale bonitu klienta a zajištění úvěru. Bonita je zpravidla považována za dostatečnou v případě, že v rodinném rozpočtu zůstane po odečtení splátek úvěrů 1-2 násobek životního minima rodiny (liší se u jednotlivých ústavů). Jako ručení za úvěr se nejčastěji používá sama kupovaná nemovitost, někdy je potřeba najít další vhodné prostředky: jinou nemovi­tost, osoby do role spoludlužníků, ručitelů, kteří se zaváží převzít splátky v případě finančních problé­mů dlužníka. Očekáváme, že v budoucnu se i u nás stane klíčovým údajem pro posuzování úvěru informace o finanční historii dlužníka. V současné době již vznikají úvěrové registry, které budou evido­vat, zda klient veškeré dosavadní úvěry řádně platil, zda pravidelně splácí účty za telefony, dluhy na svých kreditních kartách, či zda někdy nevyhlásil bankrot (vzbuzuje to úsměv, ale zbankrotovat může nejen firma - ve Spojených státech se do situace bankrotu dostane několik set tisíc lidí ročně).Jaký postup financování zvolit ?Na finančním trhu existuje řada nabídek financování. Za klasické produkty můžeme považovat hypoteční úvěr a stavební spoření. Doplňkově je možné využít spotřebitelských úvěrů, stavebních a dalších úvěrů, které většinou poskytují také hypoteční banky. Nepř1iš výhodné, ale často zabalené do líbivých prodejních argumentů, bývají různé nabídky leasingu nemovitostí a skupinového spoření.Chceme-li najít optimální způsob financování bydlení, musíme zvážit použití hypotečního úvěru ze stavebního spoření, případně jeho kombinace s hypotečním úvěrem a výběr vhodné stavební spořitelny. Správná volba nám může pomoci ušetřit významné částky. Hledání optimální varianty je pro každý případ financování individuální. Naše zkušenosti ukazují, že zamyšlení nad způsobem financování a správné naplánování finančních toků se skutečně vyplatí.Získání úvěru je začátekZískání úvěru u hypoteční banky či stavební spořitelny může být časově a administrativně ná­ročné. Klient může ušetřit mnoho času, svěří-li vyřízení úvěru svému finančnímu poradci, přesto je v některých úkonech nezastupitelný. O to více radosti přinese, je-li úsilí korunováno úspěchem - pod­pisem úvěrové smlouvy a uvolněním finančních prostředků. Tento okamžik ale není konec, nýbrž začátek - začátek pravidelného splácení úvěru. Odpovědný člověk si uvědomí, že se zavázal splácet určitou částku po dobu mnoha let. Je namístě se zamyslet nad tím, zda mohou v životě nastat situace, které by splácení znemožnily. Může to být ztráta zaměstnání, dlouhodobé onemocnění a řada jiných příčin. Tato rizika je nutné zevrubně analyzovat a hledat cesty ke zmírnění či odstranění jejich důsledků. Tak je možné se vyhnout nepříjemným komplikacím, které mohou v nejhorších případech vést až ke ztrátě bytu či domu zastaveného ve prospěch banky.Ačkoli je úvěr většinou dlouhodobý závazek, existuje v průběhu jeho splácení možnost jej k danému termínu splatit celý bez sankcí. To může být zajímavé nejen v případě, kdy získáme jedno­rázově větší množství peněz, ale také, ale také formou splácení stávajícího úvěru prostřednictvím jiného, levnějšího úvěru. V průběhu splácení je proto dobré sledovat vývoj úrokových sazeb a nabídek financování a zvažovat přínosy možné změny úvěrující banky. Dobrý finanční poradce tuto práci dě­lá za Vás.Díky několika typům státních podpor je bydlení ve vlastním z dlouhodobého hlediska výrazně vý­hodnější než nájemní bydlení (počítáme-li s tržním nájemným). Zamyslíte-li se nad možnostmi, které z hle­diska financování nabízí současný finanční trh, možná Vás překvapí, že máte na víc, než jste si mysleli.

  15. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Realizace stavby

  Výběr způsobu výstavby rodinného domuV období, kdy pořizujeme projektovou dokumentaci pro výstavbu rodinného domu, se zabýváme otázkou jaký způsob výstavby rodinného domu zvolíme.Rozhodujeme o tom, zda si necháme postavit náš rodinný dům tzv. "na klíč" nebo zvolíme realizaci stavby svépomocí, popř. nějakým kombinovaným způsobem,Způsob výstavby rodinného domu je dán možnostmi stavebníka, zejména finančními a časovými. Důležité je rovněž posouzení praktických dovedností a technických zkušeností stavebníka s výstavbou rodinného domu (popřípadě výpomoc jiné kvalifikované osoby).V dnešní době je nejvíce využívaná forma výstavby rodinného domu nebo alespoň hrubé stavby tzv. „na klíč”.Realizace stavby odbornou firmou „na klíč"Nejsme-li schopni z důvodů časových či odborných si řadu stavebních prací vykonat při vlastní realizaci stavby rodinného domku sami nebo za pomoci příbuzných či známých, volíme způsob výstavby odbornou stavební firmou.V současné době je nepřeberné množství stavebních firem, které realizují stavby rodinných domků. Počínaje velkými stavebními firmami a konče jednotlivými řemeslníky, kteří podnikají na základě živnostenského listu.Stavba rodinného domu je však značně komplikovaná i když svým rozsahem v porovnání s ostatními druhy staveb, poměrně malá. Výstavba tzv. „na klíč“ má nespornou výhodu v tom, že dodavatelská firma ručí za komplexnost dodávek, jejich vzájemnou provázanost a funkčnost, zároveň poskytuje stavebníkovi i potřebné záruky za provedení díla (obvykle 36 - 48 měsíců, někdy i déle). Nejvhodnější je vybrat stavební firmu na základě výběrového řízení z více firem. Pozor na nejnižší cenové nabídky. Stává se často, že při nedostatku zakázek se stavební firmy podbízí nízkými cenami, které pak nedodrží nebo dílo nedokončí, což přináší značné problémy stavebníkům. Proto při výběrovém řízení je vhodné vyžádat rovněž reference o stavební firmě, osobně navštívit stavby rodinných domů těmito firmami již realizované a zjistit si velikost a majetek firem, které byly osloveny. Dodavatel projektové dokumentace, popřípadě jiný odborník, zpracuje tzv. výkaz výměr dle projektové dokumentace a dodavatelské firmy tento výkaz výměr položkově ocení. Porovnáním jednotlivých položek získáme dostatečný přehled o cenových nabídkách jednotlivých firem. Na trhu existují firmy, které se zabývají inženýrskou a technickou pomocí stavebníkům.Pozornost věnujte sepsání řádné smlouvy o dílo,kde je především nutné přesně specifikovat předmět díla, tj. položky, které dílo obsahuje a které nikoliv. Dále je vhodné vázat splátkový kalendář na postup výstavby rodinného domu, aby jak zhotovitel tak objednatel byli vázáni na skutečný postup výstavby. Důležité je specifikovat přesně způsob předání a převzetí díla, odstranění případných vad a nedodělků, uvést reklamační lhůtu a způsob provádění reklamace.Pro celkový výsledek díla (tj. zrealizovaný dům) je nejlepší, když mezi zhotovitelem a objednatelem vznikne vztah důvěry; jednotlivé problémy, kterých je vždy dost, se řeší otevřeně a konstruktivně na kontrolních dnech na stavbě a průběh výstavby je pečlivě zachycován ve stavebním deníku, který vede zhotovitel. Pokud stavebník nemá příslušné odborné znalosti a chce mít jistotu, že je stavba prováděna kvalitně a podle projektové dokumentace, má možnost se nechat vůči zhotoviteli zastupovat odborným pracovníkem- tzv. technickým dozorem.Obecně platí, že pokud stavebník zhotovitele stavby tlačí přespříliš do úspor a snižování ceny stavby, doplatí na to kvalita prováděných stavebních prací. Naopak pokud stavebník sám nebo jeho technický dozor dostatečně nekontroluje průběh výstavby, doplatí na to finančně. Nalézt zlatou stření cestu není jednoduché. Doporučujeme proto sjednat na stavbu, případně její část (např. hrubou stavbu), pevnou cenu za celé dílo a dostatečný termín plnění a garance za kvalitu provedení. Odpadne tak náročná kontrola výkazů výměr a dohadování o případných vícepracích nad rámec smluvní ceny.Realizace stavby svépomocíStavba rodinného domu se často realizuje svépomocnou výstavbou. V praxi to znamená, že stavebník nebo někdo z jeho blízkých má dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti výstavby a řídí si postup výstavby sám. V takovém případě vyžaduje stavební úřad, aby stavebník měl sjednán odpovědnou osobu za provádění staveb (autorizovaného architekta, inženýra nebo stavebního technika). Ten kontroluje provádění stavby, její kvalitu i dodržování projektové dokumentace. Výhodou tohoto způsobu je možnost kdykoli stavbu přerušit a reagovat tak pružně na možnosti jejího financování.Často se stavebníci pro tento způsob výstavby rozhodují z důvodů předpokládané úspory finančních nákladů. Neuvědomují si však, že zřejmou nevýhodou je ta skutečnost, že stavebník není plátcem DPH. Nakupuje tedy stavební materiál za ceny se základní sazbou DPH (22%). Oproti tomu dodavatelská firma, která je plátcem DPH, kalkuluje cenu stavby s materiálem nezatíženým DPH a dodanou stavbu nebo její část zatíží pouze sníženou sazbou DPH, která činí pouze 5%. Ve prospěch realizace stavby svépomocí zdánlivě mluví i cena, kterou si stavební firma účtuje za práci, a kterou stavebník zdánlivě ušetří, vloží-li do stavby vlastní práci. Musí si ale být vědom toho, že v případě, kdy není profesionální řemeslník a neovládá-li stavební profese, tuto práci provede s daleko vyšší časovou náročností. Je nutné zvážit, zda za tuto dobu si stavebník nevydělá ve své profesi více peněz, než které ušetří svojí vloženou prací do realizace stavby domu. Zároveň vzrůstá riziko neodborného provedení stavby, zejména při použití nejnovějších technologií výstavby a nových materiálů.Stavebník, při tomto způsobu výstavby, se neobejde bez dílčích dodávek, např. ústřední topení, plyn, elektroinstalace apod. od odborných firem, které mají příslušné oprávnění. Přejímá tak na sebe i odpovědnost za koordinaci těchto prací a převzetí těchto částí stavby. Zvyšuje se riziko neprovázanosti jednotlivých profesí, a tím vznik možných závad a kolizí. Tyto jsou důvodem k dalšímu nárůstu nákladů na svépomocnou výstavbu.Při svépomocné stavbě rodinného domu není možno sjednat záruční lhůtu na stavbu jako na celek.Realizace stavby - doporučenírealizaci stavby raději svěřte odborné firmě se zkušenostmi s výstavbou rodinných domůvěnujte náležitou pozornost sepsání smlouvy o dílo, zejména přesně specifikujte předmět díla, cenu a termín plnění, záruky a garance za kvalitu provedení pracíneopomeňte - při stavbě svépomocí přizvat projektanta nebo jiného odborníka ke konzultování postupu výstavby, a zejména k přebírání částí stavby, které dodávají specializované firmyFáze výstavby rodinného domuKvalita realizace rodinného domu je ovlivněna mnoha faktory – výběrem stavebního materiálu, výběrem realizační firmy, kvalitním projektem, kvalitou prací jednotlivých dodavatelů apod. jedním z faktorů, který tuto kvalitu ovlivňuje je postup výstavby – tzv. fáze. Je to obvyklý postup při výstavbě, který určuje jak na sebe navazují jednotlivé dílčí stavební práce. Tyto fáze výstavby jsou platné s drobnými odchylkami pro výstavbu zděných domů. Je samozřejmostí, že tento postup se může v některých případech odlišovat od postupu, který uvádíme.1. Fáze - základová konstrukcezáklady domurozvod kanalizace v základechizolace svislých stěn2. Fáze – hrubá stavba domuobvodové zdivopříčky nosné a nenosnéstropykrovstřešní krytinakomínstřešní okna3. Fáze – výplně otvorůosazení okenvchodové a balkónové dveřeparapety okengarážová vratapodbití střechy – podhledy4. Fáze – instalace, úprava povrchůrozvody elektro, voda, plyn, kanalizacevnitřní omítkyhrubé podlahyschodiště – skeletokapyzárubněhromosvodtelefon a televize5. Fáze – kompletace stavbyvnější fasádasokl kolem domuzdravotní technikapodlahy a prahyvnitřní dveřeobkladydlažbyobložení schodištěmalířské práce a tapetyhrubé podlahydokončení elektro – zásuvky, vypínače6. Fáze – vybavení interiéruosvětlovací technikakobercežaluzie, závěsybezpečnostní systéma další . . .Porovnání zděných a montovaných domůPořízeni rodinného domu je největší životní investicí. Rozhodování ovlivňují v první řadě cena, dispoziční řešení a poloha domu, poté přicházejí na řadu dopravní obslužnost, dostupnost služeb a další faktory, které souvisejí především s okolím domu. Pokud jde o náklady na provoz domu, zajímáme se především o náklady na vytápění.Druh a kvalita konstrukčního řešení stavby a použité materiály zůstávají často opomíjeny. Přitom však právě tyto faktory rozhodují o kvalitě bydlení, o naší spokojenosti, zdraví a pohodě. Radost z nového rodinného domu dokáže velmi rychle zmizet s hlukem z ulice nebo od sousedů, se suchým vzduchem a vysušenými sliznicemi, s trvalou vlhkostí v kuchyni a v koupelně, s rozšiřujícími se trhlinami v omítkách, s chladem stěn v zimě a dusným vzduchem v létě - o plísních a radiaci ani nemluvě. Kvalita domu a použitý materiál navíc ovlivňuje i prodejní cenu v pozdějším období. Přejeme si, aby Vaše peníze vložené do bydlení neztrácely svou hodnotu, ale naopak. V tomto okamžiku nastává čas položit si důležité otázky.Jak je skutečně důležitá rychlost výstavby, pokud je rozdíl v několika málo týdnech? Jakou optimální hodnotu má mít tepelný odpor? Má smysl aby byl abnormálně vysoký? Je důležitá hmotnost a velikost zdících prvků nebo způsob zdění? Jaké hodnoty vlastně rozhodnou o kvalitě našeho bydlení a o naší spokojenosti? Cihlový dům v sobě soustřeďuje právě ty vlastnosti, které o kvalitě bydlení rozhodují nejvíc. Chrání obývané prostory před chladem i horkem svým optimálním tepelným odporem a svou schopností teplo akumulovat. Náklady za teplo neustále rostou. Větší důraz se proto klade na zvyšování hodnoty tepelného odporu vnějšího zdiva domu. I tepelný odpor zdiva má však svoji optimální hranici a další zvyšování nad tuto hodnotu již nepřináší odpovídající užitek. Hlavním důvodem je neúměrně vysoká investice do tepelně-izolační vlastnosti zdiva oproti dosažené roční úspoře nákladů na topení.Výši těchto nákladů přitom vždy ovlivňuje několik rozhodujících faktorů (seřazeno dle důležitosti):1. okna, dveře a infiltrace2. chování obyvatel domu3. obvodové zdivo a strop4. otopná soustava, regulace a topné medium5. klimatické podmínky a nadmořská výškaV případě investování do zvýšení tepelného odporu zdiva tak dochází ke zlepšení faktoru ovliv­ňující velikost tepelných ztrát až ve čtvrté rovině. V některých případech by proto bylo ekonomicky výhodnější investovat např. do oken s nižším prostupem tepla nebo do otopné soustavy a její regulace. VýhodyNevýhodyCihelný rodinný důmmasivní stavební materiálprotihluková ochranastálá hodnota domumožnosti přestavby a rekonstrukceoptimální mikroklima pro bydleníprotipožární ochrana delší doba výstavbymenší průhlednost nákladů na pořízenítepelný odpor jednovrstvého zdiva max.3,20m2K/WDřevěná prefabrikovaná montovaná stavbapevná cenakratší doba výstavbytepelná izolacemalé možnosti přestavbyprotihluková a protipožární ochranamalá akumulace a ochrana proti horkumenší životnost stavbymalé dlouhodobé zhodnocení investicBetonová prefabrikovaná stavbamasivní stavební materiálprotihluková ochranadoba výstavby možnost lepší tepelnéizolacenízká kvalita bydlení v panelovém bytěmalé možnosti přestavbysuché mikroklimamalá flexibilitapracnost zabudování rozvodůStavební dozor je nutnostíPOZOR PŘÍSNÝ PES - tato tabulka by mohla být u vstupu na staveništi Vašeho nového rodinného domu. Nehlídá tam však Váš čtyřnohý přítel, nýbrž stavební dozor. Tento Váš zástupce na stavbě střeží také Vás majetek, kterým jsou peníze investované do výstavby domu. Zajistí Vám í klidný spánek v novém domě, kdy Vás nebude budit noční můra ze závad zapříčiněných nekvalitním provedením díla nebo nedodržením technologických postupů při výstavbě. Pokud stavíte již druhý nebo třetí dům, pak následující řádky již nejsou pro Vás ničím novým, se vším jste se již seznámili sami i v praxi. Rozhodli jste se postavit pro Vaši rodinu dům, ve kterém chcete zažívat pokud možno jen příjemné chví1e. Tím, že dům je nový nebo po celkové rekonstrukci věříte, že Vás v nejbližší době nebudou trápit opravy a starosti s jeho údržbou. Toto přání se Vám splní pokud stavba bude kvalitně provedena. Výstavbu domu jste již naplánovali, vybrali jste si projekt domu, který splňuje Vaše představy, máte uzavřenou smlouvu o d1o se stavební firmou a nyní budete již očekávat den, kdy se budete moci do nového domu stěhovat. Určitě však nevydržíte pouze čekat a budete čas od času stavbu navštěvovat a sledovat, jak se Váš sen stává skutečností. Pokud nejste technicky zaměřeni, nemáte dostatečný přehled o stavebních technologiích a Váš čas věnujete zajišťování financování stavby, měli by jste do svého plánu realizace zahrnout svého zástupce, který bude celý průběh výstavby kontrolovat a sledovat po odborné stránce. Tímto získáte dostatek dostatek času při návštěvách stavby na přemýšlení o vybavení a zařizování nového příbytku. Jistě si řeknete, že tímto Vám vzniknou další náklady, které Vám prodraží stavbu. Částka, kterou vynaložíte za tuto službu představuje zhruba 1 - 2 % z celkových nákladů na stavbu. Zaručí Vám však, že po ukončení výstavby nebudete utrácet za opravy vad vzniklých špatně provedenou prací a nebudete se každý den dívat na detaily, které kazí vzhled Vašeho domu. V neposlední řadě nezapomeňte, že opravy Vás nejenom stojí peníze, ale ovlivní zaběhnutý chod Vaší domácnosti a mohou přerůst až v soudní při s provádějící firmou. Nyní již záleží na Vašem zvážení a rozhodnutí, zda využijete této služby, která má své opodstatnění ve stavebnictví.                                                                                 Stavební dozor - Váš přítel. K ČEMU JE STAVEBNÍ DOZOR ?Stavební dozor zajišťuje zejménasleduje a kontroluje postup výstavby dle uzavřené smlouvy o d1o, projektové dokumentace, stavebního povolenívyužívá právních nástrojů vůči dodavateli, aby stavba byla hospodárná, kvalitní a realizována dle schváleného časového harmonogramuodběratelské kontroly v průběhu výstavby, zajišťuje přejímky, zkoušky a prověrky dílčích dodávek stavbyspolupracuje při kontrolních dnech na stavbě, připravuje podklady a zprávy k jednáníprověřuje dodavatelské faktury, kontroluje zda účtování bylo provedeno správněkontroluje vedení stavebního deníkuřeší případné změny stavby s dodavatelem a investorem, kontroluje jejich provedenízpracovává soupis vad a nedodělkůvypracovává dokumentaci skutečného provedení stavbydohlíží na odstraňování zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a předepsané kvalitěOdpovědnost za dílo a reklamace vadObsahem každé Smlouvy o dílo, bez ohledu na rozsah stavby (díla) a osobu objednatele a zhotovitele, by měl být článek řešící odpovědnost zhotovitele za vady díla. Dále pak stanovení záruční doby díla, způsobu reklamace a případných sankcí za nedodržení termínu pro odstranění vad či nedodělků díla nebo reklamovaných skrytých vad díla.Laicky vzato, lze rozdělit vady díla na ty, které vzniknou ještě v době stavby před jejím dokončením a na vady skryté. Do prvních vad patří i klasické nedodělky zjištěné při společném jednání zástupce objednatele a zhotovitele o předání a převzetí díla. Tento akt převzetí a předání díla je nutnou součástí každé stavby a předchází vlastnímu kolaudačnímu řízení. Odstranění nedostatků, které jsou zjištěny při tomto přejímacím řízení, je řešeno v zápise z tohoto řízení a jsou zde i stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nesplnění těchto termínů je zpravidla penalizováno v článku řešícím sankce a pokuty v uzavřené smlouvě o dílo. Rozhodujícím faktorem při posuzování kategorie vad díla či nedodělků je otázka, zda tyto vady brání či nebrání užívání díla. V případě, že zjištěné vady díla brání užívání díla je přejímací řízeni přerušeno do doby jejich odstranění. U ostatních vad je stanoven pouze termín k jejich odstranění a přejímací řízení je možno ukončit.Dalším druhem vad jsou vady skryté, které se zpravidla projevují v pozdějších letech po dokončení díla. Pro zajištění odpovědnosti zhotovitele za tyto vady slouží článek smlouvy o dílo řešící délku záruční doby. Tato doba je dle zákona minimálně 18 resp. 36 měsíců. U velkých staveb a vybraných objednatelů, např. Státní správa, však bývá i delší, např. 60 a více měsíců. Výjimkou jsou pouze dodávky výrobků a technologických částí stavby, kde je délka záruky dána výrobcem a je zpravidla kratší než záruka na celé dílo. V případě reklamace skrytých vad by měl být způsob vyrozumění zhotovitele popsán ve smlouvě o dno a měly by být i stanoveny nejpozdější termíny, kdy je zhotovitel nucen nastoupit na odstranění těchto vad a to pod hrozbou sankcí vyplývajících ze smlouvy o dílo.Pro zajištění součinnosti zhotovitele při odstraňování vad je do smluv zahrnut atribut „pozastávky", což je část ceny d1a, zpravidla ve výši 10ti%, která je uvolněna až při kladném výsledku přejímacího řízení. Někdy je toto uvolnění posledních 10ti % ceny díla vázáno i na výsledek kolaudačního řízení. I z tohoto řízení, za účasti zástupců orgánů státní zprávy, mohou vyplynout další připomínky ke kvalitě či úplnosti díla. U některých velkých či významných staveb je termín uvolnění citované pozastávky, nebo její části, totožný s koncem poskytnuté záruční doby zhotovitelem, tedy někdy i několik let.Z výše uvedeného vyplývá, že otázkám odpovědnosti za vady díla věnujte ve smlouvách o dílo patřičnou pozornost. Můžete tím předejít mnohým komplikacím během vlastní realizace stavby.Dobrá rada pro vásVýběr firmy si pořádně promysleteJde o velmi důležitý krok, zejména v případech,kdy chcete uzavřít smlouvu o dílo na provedení zakázek dlouhodobého charakteru nebo většího finančního objemu, jako jsou třeba stavební práce nebo zakázková výroba nábytku. Vytipujte si více firem a u jiných občanů, kteří již jejich služeb využili, o nich získejte co nejvíc informací.Zjistěte si, jak kvalitní a jak drahá je jejich práce, jakou pracovní morálku mají zaměstnanci, zda firma například zajišťuje komplexní služby např. od projekce, zpracování rozpočtů až po zhotovení zakázky, za jakých podmínek zakázky zajišťuje, jaké jsou poskytovány záruky apod. Není od věci se někdy poradit i s nezávislým odborníkem.Všechno chce přípravuNechte si zpracovat projektovou dokumentaci. Pokud tuto činnost vámi vybraná firma v rámci komplexních služeb nezajišťuje, je potřebné při výběru samostatného projektanta - stavebního nebo bytového architekta apod. postupovat jako při výběru kterékoliv jiné firmy. U stavebních zakázek si zajistěte příslušná stavební povolení, a to před sjednáním smlouvy.Co je psáno, to je dánoPokud budete mít k dispozici projekt, zpracovaný rozpočet akce, veškerá povolení, příp. nákresy , ujasněn záměr objednávky, vybraného zhotovitele, je možné přistoupit k uzavírání smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Smlouvu vždy uzavírejte písemnou formou, pokud zakázka nebude provedena na počkání. O zhotovení díla na počkání jde tehdy, jestli-že objednatel čeká u zhotovitele na provedení díla a je neustále přítomen v místnosti, kde se dílo uskutečňuje.Jestliže se však objednatel z tohoto místa vzdálí, nejde o zhotovení díla na počkání, i kdyby dílo bylo provedeno ještě tentýž den. Pokud zhotovitelská firma nebude mít zájem smlouvu uzavřít písemnou formou,od jejich služeb raději odstupte.Co nesmí chybět ve smlouvěObčanským zákoníkem je obecně stanoveno, že písemně uzavíraná smlouva má obsahovat tyto základní náležitosti:označení předmětu díla a jeho rozsahcenu za provedení díla stanovenou odhadem nebo rozpočtem, příp. cenu pevně dohodnutouv jaké jakosti je požadováno provedení zakázkytermín pro zhotoveníUvedené náležitosti by měly v podstatě obsahovat veškeré smlouvy, které se uzavírají i na drobné zakázky , opravy nebo úpravy věcí.U větších zakázek,zejména charakteru stavebního, při zhotovování určitých celků a u oprav vozidel doporučuji do smluv písemně konkretizovat ještě další požadavky:jaké práce jsou požadovány, a že budou provedeny podle projektové dokumentace, výkresu apod. Je vhodné konkretizovat i zpracovatele projektové dokumentace, výkresu,včetně data je jich zhotovení.za jakých podmínek bude zakázka provedena, zda si objednatel dodá vlastní materiál a v jakém množství, rozvést postup prací do časových termínů, např. v návaznosti na rozpočet za jakých podmínek je vyžadována součinnost při provádění zakázky mezi objednatelem a firmou, např. vstup do objektu, určitá konkrétní pomoc objednatele apod.uvést cenu, za kterou bude dílo realizováno. u pevné ceny doporučuji požadovat stanovení ceny za dílo v pevné částce, příp. za m2, m3 a nikoliv podle hodinové sazby, kde se může následně za zvyšování ceny zakázky promítat špatná aktivita zaměstnanců zhotovitele, umělé prodlužování prací apod.. u rozpočtové ceny se odvolat na příslušný rozpočet. Cena odhadem - tuto cenu používat jen výjimečně u oprav a úprav věci nebo u zakázek, kde není možno cenu přesně stanovit. U zakázek stavebního charakteru, zhotovování určitých věcí na zakázku doporučuji na tuto cenu nepřistupovat.podmínky a termíny fakturace a způsob konečného vyúčtování za provedené práce, a to zejména v případech, kdy se zakázka provádí po etapáchkonkretizovat záruky za provedené práce, a to i z časového hlediskasnažit se uplatnit vůči firmě smluvní pokuty, a to zejména u větších zakázek jako pojistku pro případ, že firma nebude zakázku řádně zabezpečovatUzavření smlouvyDobře uzavřená a co nejvíce konkretizovaná smlouva musí zejména chránit zájmy a práva objednatele.Pokud firma není přístupná k písemnému sjednání objektivních smluvních podmínek zvažte, zda je vhodné smlouvu s touto firmou uzavírat.Pokud firma požaduje finanční zálohu před započetím prací, zejména většího finančního rozsahu, zjistěte si její finanční situaci a případně s touto firmou smlouvu neuzavírejte.Na kopiích plánů, rozpočtů a na další dokumentaci si nechte firmou potvrdit jejich převzetí před započetím prací. Pokud firma na základě s vámi uzavřené písemné smlouvy o provedení díla zahájila práce, případně zakázku již provedla, je nutné, abyste jako objednatelé opětovně dodržovali určitá pravidla, při jejichž důsledném vyžadování by nemělo dojít k finanční újmě a práce by měly být provedeny v žádoucí kvalitě. Z praktických zkušeností vyplývá, že nedůsledné sledování a kontrola zabezpečování zakázek přináší objednatelům následně mnoho starostí , a to zejména tehdy, kdy dojde k zaplacení zakázky, aniž jsme řádně práci převzali.Zakázku přebírejte pečlivěZakázku důsledně převezměte, což znamená provést kvalitní přejímku. U staveb a jiných větších zakázek je vhodné pro přejímku zajistit si nezávislého odborníka, nejlépe soudního znalce z oboru. Když zjistíte závady, sepište je a s firmou se písemně dohodněte na termínu jejich odstranění. Vyžádejte si vyčíslení nákladů, které jsou potřebné pro odstranění nedodělků nebo provedení oprav a úprav v návaznosti na konkrétně zjištěné vady zakázky. O toto vyčíslení pak snižte úhradu fakturované částky do doby, než dojde k odstranění vad. Tuto skutečnost uveďte do písemnosti, týkající se řešení reklamovaných vad při převzetí zakázky.Zajistěte důsledné přezkoušení a posouzení kvality provedené zakázky. Po provedených opravách je nutné si ověřit funkčnost opravené věci. V případě, že opravená nebo upravená věc vykazuje některé nedostatky, okamžitě je reklamujte. Nikdy nepřebírejte zakázku bez řádné prohlídky a přezkoušení.Zkontrolujte, zda byla předána a vrácena veškerá dokumentace jako revizní zprávy, záruční listy, návody na použití a jiná dokumentace, která byla firmě poskytnuta.I faktura může skrývat zraduPřekontrolujte, zda cena souhlasí s objednávkou, s případnými dodatky k rozpočtu nebo dodatky k prvotní smlouvě.K faktuře musí být přiloženy všechny podklady, jako jsou zakázkové listy, výdejky materiálu, pracovní výkazy a jiné písemné doklady, které jste případně v průběhu provádění zakázky podepisovali.Ujistěte se, že materiál souhlasí alespoň odhadem se skutečnou spotřebou a zda souhlasí vykázané počty hodin u pracovníků s vlastním sledováním.Nad nedostatky nemávejte rukouZjistíte-li určité nedostatky, fakturu neplaťte a na firmě okamžitě uplatněte reklamaci vyúčtováním konkretizací rozdílů, a to písemně a doporučeně, nejlépe na doručenku. V reklamaci vyúčtování si vyžádejte písemné stanovisko firmy do určeného termínu s uvedením, že platba se do doby podání stanoviska pozastavuje.Pokud firma na reklamaci vyúčtování nebude nijak reagovat, je potřebné úhradu fakturované částky provést jen do výše, která je považována za správnou, a rozdíl písemně odůvodnit.Když byla při objednávce zakázky cena sjednána odhadem a fakturovaná částka přesahuje částku, kterou tvoří odhadní cena povýšená o 10 -20%, a firma v průběhu zakázky nesplnila oznamovací povinnost stran o nutnosti zvýšení ceny a neexistují další rozpory, zaplaťte jen cenu uvedenou na objednávce, povýšenou o výše uvedená procenta, a rozdíl odůvodněte s odvoláním na ustanovení občanského zákona. U vysokých částek berte v úvahu možnost zvýšení jen o 10 %. Pokud vyúčtování zaplatíme v plné výši, nelze již následně výši ceny reklamovat, neboť zaplacením jste vyslovili souhlas s cenou.Co jde, to kontrolujteKontrolujte postup prací, zda nedochází ke zbytečným prodlevám zaměstnanců firmy , ověřujte spotřebu materiálu apod. Pokud nejste spokojeni s kvalitou práce, nechte ji posoudit nezávislým odborníkem a trvejte na včasném odstranění vad. Nečekejte, až zakázka bude připravena k převzetí. V případě zjištěných nedostatků okamžitě písemně informujte vedení firmy a žádejte odstranění nedostatků.Nepodepisujte prázdné nebo neúplně vyplněné zakázkové listy, dodací listy, výdejky materiálu a jiné písemnosti předkládané firmou k podpisu a potvrzení správnosti.Překontrolujte si veškeré údaje na předkládaných písemnostech k podpisu a porovnejte si je s vlastními poznatky. Zejména si překontrolujte vykázané počty hodin, počty zaměstnanců, spotřebu materiálu. Bez řádné kontroly žádnou písemnost nepodepisujte.Nedomlouvejte se s firmou na případných více pracích, na změnách v projektu nebo rozpočtech ústně, ale vše smlouvejte písemnou formou. Nechte zpracovat dodatky ke smlouvě včetně dodatku k rozpočtu, příp. do dodatku uveďte cenu požadované vícepráce.

  15. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Stavíme hrubou stavbu

  Základy stavby rodinného domuZákladové konstrukce stavby tvoří důležitou část. Musí odpovídat základovým podmínkám na pozemku a zajistit stabilitu celé stavby.Pro realizaci základů stavby rodinného domku se používá většinou prostý beton tř. B15. Betonová směs se ukládá přímo do výkopů nebo do bednění. Základové pasy u nepodsklepených staveb rodinných domků je většinou potřeba zvýšit na úroveň podkladního betonu pod hydroizolací. Pro tento účel se v posledních letech používají stále více betonové tvarovky (např. BTB) zděné nasucho a zalité betonovou směsí.Na staticky náročných místech je nutné beton nebo krčky z betonových tvarovek vyztužit armovanou ocelí dle návrhu statika.Po dokončení základů a rozvodů instalací pod úrovní podlahy rodinného domku se provede zásyp základových konstrukcí (hutněný štěrkopísek). Podkladové betony doporučujeme provést v celé půdorysné ploše rodinného domku i nad základovými pasy a krčky vč. případných venkovních teras a vyztužit je ocelovou sítí s oky 150/150/6. Tím zajistíme nejen celkové stažení základových konstrukcí a vyloučíme možnost pozdějšího protržení izolací proti vodě a pronikání radonu, ale i lepší podmínky pro práci na realizaci na dalších stavebních konstrukcích rodinného domku - zdí, stropů apod.Nadzemní části základové konstrukce je nutné provést co nejpřesněji z důvodů jejich pozdějšího obkládání či jiné úpravy povrchů. Vhodné je obvodové zdivo nad soklem o 50-70 mm vysunout směrem ven. Při pozdějším provádění fasády ukončíme spodní okraj nad soklem rohovou lištou a zajistíme tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody za obklad soklu.Hydroizolace a opatření proti pronikání radonuProvedení izolací proti zemní vlhkosti, případně proti pronikání radonu z podloží do stavby nesmíme podcenit. Vadné a nekvalitní provedení těchto konstrukcí se později odstraňuje jen velmi problematicky s nákladnými opatřeními. Projektová dokumentace by měla vždy obsahovat konkrétní návrh hydroizolace i návrh opatření proti pronikání radonu z podloží. Případnou změnu těchto konstrukcí je nutné projednat s projektantem. Při realizaci používáme zásadně řádně atestované materiály.Pro hydroizolace se především používají klasické asfaltové pásy na bázi asfaltu. U protiradonových opatření až do středního rizika lze použít pásy AL S 40, u vysokého rizika pak je nutné použít speciální konstrukce, které je vhodné zadat k provedení specializované firmě. Pro další práce na stavbě je nutné provedenou hydroizolaci nebo protiradonovou izolaci chránit před poškozením, např. betonovou mazaninou.V současné době se často používá k hydroizolacím těsnících stěrkových tmelů. Jejich použití je zejména vhodné pro izolaci venkovních teras, koupelen, prádelen a dalších vlhkých provozů, protože lze přímo na tyto těsnící tmely klást dlažby a obklady.Svislé nosné a nenosné konstrukceTradiční cihelné bloky z pálené hlíny jsou doposud nejčastěji používány jako základní zdicí materiál pro výstavbu rodinného domu. V posledních letech se velmi rozšířil sortiment těchto výrobků, který zahrnuje komplexní systém pro hrubou stavbu. Pálená cihla má své přednosti a lze ji používat všude. Obvodové i nosné zdivo, příčky, ale i jako materiál obkladový – lícové cihly a dlažba.Cihly se vyrábějí z přírodních surovin – hlíny a jílu. To předurčuje kvalitu a přírodní charakter tohoto stavebního materiálu, který plně zdravé životní prostředí. Mají rovněž optimální vlastnosti pokud jde o akumulaci tepla, vlhkost, zvukovou izolaci, odolnost proti ohni a další mechanické vlastnosti. Řadu výhod mají pórobetonové tvárnice vyráběné z křemičitého písku, vápna, cementu, a hliníkového prášku. Umožňují velmi přesné zdění, lehce se opracovávají, mají nízkou objemovou hmotnost a výborné tepelně-izolační vlastnosti. Zdění z těchto tvárnic je prakticky bezodpadové.Rovněž tento stavební materiál plně odpovídá požadavkům na zdravé životní prostředí. Snadné provádění prostupů a drážek pro instalace v pórobetonovém zdivu a maximálně snížené náklady na provádění stěrkových omítek na pórobeton nejen urychlí celou výstavbu, ale i zcela kompenzují poněkud vyšší cenu těchto výrobků v přepočtu na 1m3 zdiva. Navíc díky tepelně-izolačním vlastnostem není nutné provádět dodatečné zateplovaní konstrukce. Při dodržení správných technologických postupů se dosáhne vynikající kvality stavby. Tento moderní systém rovněž zahrnuje kompletní sortiment pro celou hrubou stavbu rodinného domu.Kromě uvedených základních materiálů je možno pro hrubou stavbu použít ještě dalších systémů, které jsou na našem trhu dostupné. Pro hrubou stavbu rodinného domu se používají také systémy ztraceného bednění. Tvoří je desky vyrobené z dřevní hmoty spojené cementem a vodním sklem, pro obvodové zdivo doplněné o tepelnou izolaci (polystyrén). Desky se montují pomocí speciálních ocelových spojek a nosnou zeď tvoří armovaný železobeton, který je uložen mezi tyto desky.V posledních letech je na našem trhu nabízena celá řada montovaných rodinných domů, především dřevostaveb a betonových panelových systémů. Výhodou těchto staveb je především rychlost výstavby. Tyto konstrukce u nás nemají velkou tradici, i když mohou uspokojit nemalý počet stavebníků. Vzrůstá i počet staveb realizovaných na bázi sendvičového (vícevrstvého) zdiva. Například při použití betonových tvarovek pro nosné zdivo, které jsou dodatečně tepelně izolovány přizdívkou zevnitř či vně stavby. Vhodné je použití lícového zdiva.Stále častěji se pro nenosné příčky využívá konstrukce, která je opláštěná sádrokartonovými deskami. Tento materiál je také využíván pro úpravu stropů a šikmých stěn v podkrovních místnostech.Součástí svislých konstrukcí jsou i komínová tělesa. Jejich realizaci je nutno věnovat maximální péči a musí být provedeny z kvalitních materiálů speciálně určených pro tuto konstrukci. Vhodné je využívat kompletních komínových systémů (např. SCHIEDEL), které znamenají špičkovou kvalitu spojenou s bezproblémovou funkcí komínového tělesa.Se vzrůstající cenou ocelových profilů poněkud ustupuje tradiční stropní konstrukce tvořená ocelovými I profily a stropními vložkami HURDIS. Tyto profily jsou nahrazeny speciálními nosníky, které jsou určeny pro uložení stropních vložek. Tato stropní konstrukce je vhodná pro svépomocnou výstavbu rodinných domů, protože montáž je možno provádět ručně bez použití techniky.Stále se používají monolitické železobetonové stropní konstrukce, neboť mají prakticky neomezenou možnost vytváření tvarů, prostupů, balkónů apod. Nevýhodou je především nutnost kvalitního bednění celého stropu a možnost výstavby pouze při vhodných klimatických podmínkách.Monolitické stropní konstrukce nejsou nejvhodnější pro svépomocnou výstavbu. V současné době se používá při výstavbě rodinných domů celá řada stropních systémů založená na stropních nosnících a stropních vložkách, které se zalijí betonovou směsí s kari sítí a další výztuží. Snadná a rychlá montáž, bez použití zvedací techniky s výjimkou čerpadla na betonovou směs, je velkou předností tohoto stropního systému. Uplatňují se jak systémy cihelné, tak systémy z pórobetonu nebo betonových tvárnic.Méně často jsou stropní konstrukce tvořeny dřevěnými trámy s podbitím a záklopem a klenuté stropy z cihelného zdiva. Tyto dříve používané stropní systémy jsou dnes na novostavbách opomíjeny, i když mohou při vhodném použití a kvalitním provedení nejen nahradit dnešní stropní systémy, ale stavbu architektonicky oživit a dodat interiéru nový prostor. Stále se používají stropní železobetonové panely, které celou výstavbu urychlují, ale částečně omezují tvary rodinných domů.Krovy a střechaVýrazným architektonickým prvkem každého objektu bývá střešní konstrukce. Může být různorodá od střech plochých, přes pultové k sedlovým s valbami, polovalbami nebo bez nich o různém sklonu, tvaru a barvě krytiny. V současnosti se hodně používají různé vikýře, které ne vždy šťastně dotváří střechy rodinných domů. V naprosté většině se používá pro konstrukce krovů dřevo. Klasické krovové konstrukce se provádějí z dřevěných hranolů a latí. Méně časté je použití sbíjených vazníků, i když především u rodinných domů přízemních bez využití půdního prostoru mohou zároveň tvořit stropní konstrukci a výrazně tak snižují náklady na stavbu rodinného domu.Pokud chceme využít krovových prvků v interiéru domu je výhodné použít lepených trámů a hranolů, které se již neobkládají a mají vynikající stálost tvaru a nepraskají, na rozdíl od hoblovaných hranolů z rostlého dřeva.Střešní krytina je jednou z nejdůležitějších součástí stavby a proto jejímu výběru budeme věnovat náležitou pozornost. Významnou roli hraje při výběru krytiny tvar a sklon střechy, klimatické podmínky a samozřejmě estetické hledisko s přihlédnutím k okolní zástavbě. Důležitá otázka je životnost krytiny a záruky poskytované výrobcem. Střechu netvoří jen krytina, ale také kvalita pokrývačských prací a klempířských konstrukcí. Velký význam má i použití systému doplňků (tj. větracích tašek, sněhových zábran, krajových tašek či lemů apod.). Tradiční u nás je použití krytiny pálené a betonové barvené pigmenty nebo nástřikem. Tyto krytiny nevyžadují žádnou údržbu, jsou mrazuvzdorné, trvanlivé, odolné agresivním složkám ovzduší. Rozšířené je rovněž používání střešního šindele. Výhodou je možnost použití na velmi členité střechy a množství barevných i povrchových úprav. Základem je vrstva skelné nebo plstěné tkaniny a speciální asfaltová výplň. Povrch je upraven přírodním minerálním posypem. Výhodou je i nízká hmotnost na 1 m2 plochy střechy, nutné je však dřevěné opláštění krovové konstrukce. Moderní krytinu představují i vláknitocementové šablony. Povrchová úprava je většinou provedena akrylátovým nástřikem. Tyto šablony se mohou použít i k opláštění štítů a venkovních stěn rodinného domu.Další skupinu střešních krytin představují krytiny z ocelového pozinkovaného nebo hliníkového plechu. Rozmanité tvary těchto dílů připomínají mnohdy klasické střešní pláště z tašek.Nelze opomenout i části střech s minimálním sklonem, tzv. ploché střechy, Zde se používají zejména modifikované asfaltové pásy s pískovým posypem. Těchto typů střech pro výstavbu rodinného domu stále ubývá. Z přírodních materiálů se na střešní pláště používá přírodní břidlice, která vyniká vysokou odolností vůči agresivitě prostředí a originálním elegantním vzhledem.Výplně otvorů - okna a venkovní dveřeOtvory přináší do objektu neodmyslitelnou složku života , kterou je komunikace mezi exteriérem (přírodou) a interiérem (uměle vytvořeným prostředím). Kvalita oken a dveří se za poslední desetiletí výrazně změnila. Na trhu existuje velké množství výrobců a distributorů těchto výrobků a je nesnadné vybrat to správné řešení pro náš rodinný dům.Základní vlastností, kterou musíme vzít v úvahu, je tepelně izolační schopnost výplní otvorů. Tyto vlastnosti by měly být srovnatelné s tepelně izolačními vlastnostmi obvodového zdiva našeho rodinného domu. Důležité hledisko při výběru oken a dveří je náročnost na údržbu a umývání těchto stavebních prvků. Okna a dveře zároveň vytváří konečný výraz domu spolu s fasádou a střechou, a proto je nezanedbatelné i estetické hledisko.Podle konstrukčního materiálu je možné rozdělit okna a dveře na dřevěná, plastová, ocelová nebo hliníková. Všechny druhy mají své výhody i nevýhody. Dřevěná okna jsou z přírodního materiálu, který podporuje pohodu domácího prostředí a jsou-li kvalitní (EUROOKNA), snižuje se jejich základní nevýhoda na minimum, tj.ochrana a údržba laku oken před účinky slunečního záření a povětrnostními vlivy. U těchto oken očekávejte vyšší pořizovací náklady.Plastová okna jsou kvalitní, nabízejí množství barevných řešení a dezénů i v imitaci dřeva. Jsou nenáročná na údržbu. U tmavších vzorů rámů je nutné brát v úvahu tepelnou roztažnost ocelových výztuh oken, které způsobují někdy problémy s otvíráním oken v horkých letních dnech.Okna ocelová a hliníková jsou vhodná k prosklení větších ploch, zimních zahrad apod. Jsou většinou dražší. Výhodou jsou malé subtilní rozměry rámů. Pozor na kvalitu oken výrazně levnějších dodavatelů u všech druhů materiálů.Nedílnou součástí rodinných domů, které pro bydlení využívají i podkrovní místnosti jsou střešní okna. Tyto zajišťují v daných místnostech jednak jejich proslunění a zároveň možnost větrání.Tepelné izolace a jiné konstrukceTeplo je jedním z nezbytných předpokladů pro zachování života na zemi.Ve většině případů vzniká teplo spalováním fosilních paliv, jakými jsou uhlí, plyn nebo topný olej. Jejich zdroje jsou omezené. Je proto přirozené, že se snižováním zásob surovin nutných pro výrobu tepla poroste i jeho cena. Svědkem tohoto stavu jsme i u nás. Za poslední tři roky na našem území vzrostly ceny energii v průměru o více než 35% a tento trend se nezastaví ani v budoucnu.To je velmi tíživá situace. Teplo k životu potřebujeme. Jak se tedy bránit ? Otáčet kolečkem termostatu zpět, snižovat teplotu v místnostech až na stěží únosnou mez ? Máme pro Vás řešení. K tomuto účelu nám poslouží tepelné izolace.Mnoho z nás už jistě dlouho zná izolační materiály ze skelné vaty nebo polystyrenu. Existují také další izolační materiály jako korek, recyklovaný papír nebo keramzit. Pokud se pro ně rozhodneme, musíme počítat s vyšší cenou.Moderní izolační materiály z kamenné vlny mají kromě vynikajících tepelně izolačních vlastností i další výhody: jsou nehořlavé, zvukopohltivé, vodoodpudivé, dovolují stavbě „dýchat“, jsou odolné proti hlodavcům a jejich životnost je přinejmenším stejná jako životnost celého domu. Pokud se rozhodujete pro stavbu domu se šikmou střechou, použijete určitě izolace pro zateplení podkroví. Klasickým způsobem je vkládání izolace mezi krokve. Výhodou tohoto systému je jeho jednoduchost a relativně nízké náklady na provádění. Nevýhodou je, že dřevěné krokve vedou teplo čtyřikrát více než izolace a zvyšují tak tepelné ztráty střechy. Náročnějším řešením je izolace nad krokvemi, kdy je izolována beze zbytku celá plocha střechy bez tepelných mostů. Toto provedení zároveň umožňuje vyniknout kráse dřeva v podkroví.Hodně tepla může z domu utéci i nedostatečně zateplenou fasádou. Nejvhodnější izolací je kamenná vlna, hlavně pro svou schopnost nechat dům volně „dýchat“. Fasáda může být buď kontaktní (o je případ běžných omítek) nebo provětrávaná (pod obkladem z kamene, cementovláknitých nebo plastových desek je vzduchová mezera).Pokud nezapomenete dát tepelnou izolaci ani na teplovodní potrubí, bude Vám odměnou dům s výbornou tepelnou pohodou a přitom můžete ušetřit až 50 % nákladů na vytápění.Sádrokartonové konstrukceSádrokartonové systémy suché vnitřní výstavby jsou určeny pro širokou oblast použití v interiérech, a to jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích a při opravách bytových, občanských i průmyslových staveb.Základním prvkem tzv. "suché výstavby" je sádrokartonová deska vyrobená z upraveného sádrového jádra a oboustranně opláštěná speciálním kartonem. Nekombinujte různé systémy suché výstavby.Sádrokartonové systémy najdou široké uplatnění v interiéru při obkladech stěn, montáži příček a podhledů a při výstavbě podkroví. K dispozici jsou rovněž podlahové systémy (speciální sádrokartonové podlahově desky s příslušenstvím) a sádrovláknité desky s příslušenstvím.Výhody sádrokartonových konstrukcí:rychlý postup výstavbysnadná zpracovatelnostúspora času a nákladůabsence mokrých procesůnízká hmotnostekologický materiál 100% recyklovatelnýmalá dopravní náročnostVýběr firmy si pořádně promysleteU sádrokartonových konstrukcí dbejte na to, aby sádrokartonové konstrukce byly postaveny z jednoho systému. Dále je třeba dodržovat montážní pravidla a zásady dané technologickým předpisem a dokumentací.Zároveň Vám doporučujeme, abyste od firmy předem vyžadovali písemné potvrzení odborně způsobilosti. Sádrokartonové konstrukce s protipožární odolností je oprávněna montovat pouze odborně způsobilá (certifikovaná) firma, jejíž odborná způsobilost je doložena Certifikátem na montáž sádrokartonového systému, dle systému jakosti montáží Cechu sádrokartonářů ČR vydaným Cechem sádrokartonářů ČR a potvrzeným výrobcem systému. Odbornou způsobilost je možno prokázat i jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy.Radonový program a izolační fóliové systémyV současné době jsou na našem trhu specializované firmy, které provádějí komplexní služby v oblasti radonového programu a foliových izolačních systémů spodních staveb. Uvedené služby reflektují současné potřeby a moderní trendy ve stavebnictví. Než začnete stavět, je nezbytným podkladem pro potřeby stavebního povolení (požadavek stavebního úřadu dle § 6, z č. 18/1997 Sb., atomový zákon) a současně pro návrh systému hydroizolací spodní stavby v kombinaci s hydrogeologickými poměry základových půd stanovení radonového rizika na stavebním pozemku.Smysl detailního průzkumu je možné vyjádřit i ekonomicky. Níže uvedená cena za měření ra­donu pro účely cíleného návrhu systému izolací proti vodě a radonu je finančně o řád nižší než rozdíl desetitisíců korun za předimenzované izolace navržené v projektu bez měření radonu. Na druhou stranu nedostatečné řešení hydroizolací tradičními živičnými materiály s nemožností dokonalého opracování detailů prostupů může být v konečném důsledku při následné sanaci objektu nákladem vyšším než částka 100 tis. Kč. To nemluvíme a psychickém dopadu celé situace, kdy nový objekt několikamiliónové hodnoty vykazuje v danou chv1i trvalou závadu (vlhké stěny a podlahy, zvýšená hladina radonu). V další etapě řešení na základě stanoveného radonového rizika se v kombinaci s hydrogeologickými poměry na pozemku navrhne a nadimenzuje druh, tloušťka a způsob provede­ní izolačního systému. Přiměřené řešení dle ČSN šetří nemalé finanční prostředky a dostatečně chrání několikamiliónový majetek před rizikem výskytu vody a radonu.Spoje fóliových izolací jsou prováděné nejmodernějšími horkovzdušnými automaty zn. TWINNY, výrobce Leister Švýcarsko. Detaily prostupů jsou odborně opracovány s použitím speciálních lepících pásek a tmelů, případně s použitím extruzivní techniky. V případě řešení tlakové vody jsou spoje izolace a riziková místa napojení přeizolována speciální měkčenou folií v kombinaci s pojistným spojem provedeným zálivkovou hmotou PVC.Rolety, markýzy, garážová vrataSamoobslužné rolety na oknech a balkónových dveřích Vás zbaví povinnosti každodenního zvedání a spouštění rolet. Spuštěné rolety snižují výdaje za topení až o jednu třetinu. Automaticky řízené rolety s elektrickým pohonem chrání nejenom před hlukem zvenčí, ale také před zloději. Trubkový motor a aretační závěsy tvoří téměř dokonalý bezpečnostní komplet, protože elektromagnetická brzda pohonu a aretační závěsy spolehlivě znemožňují nadzvednutí roletového pancíře. Ve spojení s pro­gramovatelnými spínacími hodinami je tento bezpečnostní systém kompletní. Integrovaný bezpečnostní program zajistí, že budou Vaše rolety sjíždět a vyjíždět v různých, náhodně vybraných časech. Takto bude Váš dům působit jako obydlený a zloděje to odradí.Automatické markýzy počítají s nedokonalostí lidské paměti. To se může stát každému, zapomenete stáhnout markýzu a během Vaší nepřítomnosti tuto drahou sluneční ochranu poničí náhlá změna počasí. Automatické řízení od firmy Somfy takovýmto nepříjemným překvapením zabrání a přitom ochrání Vás, Vaše květiny i nábytek před škodlivým UV-zářením. Pro ochranu před deštěm může být přímo na větrné a sluneční čidlo napojeno čidlo dešťové. Zcela nové možnosti v ovládání rolet a markýz otevírá radiová technologie integrovaná do řídících jednotek a pohonů. Systém této bezdrátové technologie se skládá pouze z vys0ače a přijímače, který pracuje s velkým dosahem na frekvenci 433,42 MHz.Stavíme hrubou stavbu – doporučení:zvolte pro svislé i vodorovné konstrukce jeden stavební systém a dodržujte technologické postupy dané výrobcemzáklady stavby a kvalita střechy rozhodujícím způsobem ovlivňuje životnost stavbydobře vybrané výplně otvorů a správně navržené a provedené tepelné izolace zajistí v zimě i v létě tepelnou pohodu v doměvolba levných stavebních materiálů nemusí znamenat úsporu při realizaci stavby

  15. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Pořizujeme vnitřní instalace

  Zdravotně technické instalaceRovněž vnitřní instalace a systémy vytápění rodinného domu prošly za poslední desetiletí rychlým vývojem. Změnily se nejen používané materiály, ale i nároky na hygienickou nezávadnost a trvanlivost .Pro rozvody kanalizace a pitné vody se nejčastěji používají plasty. Rozvody se většinou navrhují v podlahových vrstvách a svislých stěnách. Hygienickou nezávadnost a trvanlivost garantují příslušné atesty výrobků, které je nutné si vždy od prodejců vyžádat. Kvalitní provedení je nutné prověřit tlakovou zkouškou rozvodů pitné vody a zkouškou nepropustnosti kanalizace. Doklady o těchto zkouškách je nutné předložit při kolaudaci. Montáž těchto rozvodů svěřujeme specializovaným odborným firmám, které by měly vždy poskytnout garance a záruku za kvalitu provedení instalačních prací. Totéž platí pro rozvody plynu.Neustále rostoucí náklady na energii a zvyšující se ceny vody nás nutí hledat nová řešení z hlediska dlouhodobé výhodnosti. Špičkové termostatické baterie nám přinášejí hned několik výhod najednou. Dokáží nám ušetřit vodu a drahou energii na ohřev, odstraní obtížné nastavování a dolaďování požadované teploty a výrazně snižují možnost náhodného spuštění horké vody. I přes vyšší pořizovací cenu se jednoznačně vyplatí investovat do spolehlivých výrobků, které zaručí bezpečný a úsporný provoz s veškerým komfortem. Pořizovací cena špičkových termostatických baterií není vzhledem k jejich povaze nijak vysoká. Odpovídá zhruba dvojnásobku ceny běžných vodovodních bateríí a tato investice se při jejich hospodárném provozu navrátí již po roce užívání.Součástí instalací rodinného domu jsou také rozvody centrálních vysavačů. S centrálním vysavačem byt nejen pohodlně uklidíte, ale máte i jistotu, že zásadním způsobem snížíte prašnost ve svém bytě či rodinném domě. Nasátý vzduch spolu se všemi nečistotami je totiž okamžitě vyfukován mimo objekt a víření prachu je takřka nulové, což ocení především lidé stižení různými alergiemi. Další výhodou je snadná manipulace a tichý provoz.Systémy vytápění rodinného domkuS růstem cen energií a tepla narůstají nároky na kvalitní řešení systému vytápění rodinného domu. Projektovou dokumentaci je nutné zadat projektantovi specialistovi, který na základě provedeného výpočtu tepelných ztrát navrhne vhodný systém a odpovídající výkon ústředního topení, včetně návrhu regulace.Podle topného média v místě stavby se rozděluje vytápění na plynové, elektrické, výjimečně se realizuje vytápění na tuhá paliva (uhlí, dřevo).Podle způsobu vytápění se v rodinném domku dělí systémy na klasické rozvody k radiátorům v jednotlivých místnostech a na vytápění podlahové, buď podlahovými rozvody teplé vody, nebo systémem přímotopných elektrických kabelů. Výhodou vytápění pomocí radiátorů je snadná a rychlá ovladatelnost tepelné pohody v jednotlivých místnostech. Podlahové vytápění má podstatně delší dobu náběhu, ale vytváří příjemný pocit tepla rovnoměrně v celém domě. Oba tyto systémy lze kombinovat, např. podlahové vytápění použijeme v koupelnách a v místnostech s vyšší světlou výškou především v přízemí rodinného domu a radiátory v ostatních místnostech.Celý systém vytápění je vhodné doplnit prvky regulace podle individuálních požadavků stavebníka.Kvalitně provedená regulace je tou nejlepší investicí.Rovněž systém vytápění realizujeme prostřednictvím specializované firmy a dokládáme provedenou tlakovou topnou zkouškou, u elektrického vytápění výchozí revizí.Jak si vybrat vhodný plynový kotel do novostavby?Dnes se již stalo běžným standardem, že i velký rodinný dům, který je obýván více lidmi a je proto vybaven 2-3 koupelnami, má tepelnou ztrátu menší než 10-12 kW. Tuto ztrátu má samozřejmě pouze tehdy, pokud poklesne venkovní teplota pod tzv. výpočtovou hodnotu (obvykle -12 °C). Je ovšem všeobecně známo, že běžné teploty v zimním období se pohybují v rozmezí -5 až +5 °C. V pra­xi to pak znamená, že skutečně požadovaný výkon pro vytápění takového objektu se po většinu zimy pohybuje okolo 25 - 50 % jeho tepelné ztráty, tj. v rozmezí 3-6 kW. V nabídce spotřebičů na na­šem trhu lze snadno najít desítky, možná stovky různých typů kotlů, které ohromují svými parametry při provozu na maximální výkon. Velice obtížně se však hledá takový spotřebič, který je schopen optimálně vytápět objekt s malou tepelnou ztrátou a má zároveň dostatečnou výkonovou rezervu pro komfortní přípravu teplé užitkové vody. Pokud není takovýto kotel schopen bez ztráty účinnosti snížit svůj výkon na hodnotu 20°l° tepelné ztráty domu, lze ho směle označit za zcela nevhodný. Důvod je zcela prostý. Je-li minimální výkon spotřebiče vyšší než je okamžitá tepelná ztráta domu, ko­tel neustále cykluje (zapíná se a vypíná). Důsledek je pak značně tristní. Na jedné straně prudce stou­pá spotřeba plynu a na druhé straně stejně dramaticky klesá životnost výrobku (kotel sepne až 40.OOOx za rok). V případě moderní novostavby jsou tedy běžné kotle s minimální hranicí výkonu okolo S kW velice špatnou volbou a nic na tom nezmění ani fakt, že se plně osvědčily například při plynofikacích starších domů s tepelnou ztrátou okolo 25 kW. Proto jsou v námi nabízených projektech rodinných domů zapracovány plynové kondenzační kotle GEMINOX, špičkové produkty výrobce, který tuto technologii zvládl, má s ní 20 let zkušeností a dlouhodobě si udržuje vedoucí postavení na trhu ve Švýcarsku a USA. Široká nabídka nerezových kotlů s lineární modulací výkonu již od 2,3 kW nám umožnila vyřešit problém vytápění novostaveb bez sebemenšího kompromisu. Výsledkem je optimální vytápění, minimální spotřeba, maximální životnost a vysoký komfort přípravy teplé užitkové vody.Elektrické podlahové vytápěníPodlahové vytápění není vynálezem moderní doby, jak by se na první pohled mohlo zdát. Již ve starém Římě využívali stavitelé důmyslného systému kanálů pod podlahou k jejímu vyhřívání teplým vzduchem.Hlavní výhodou podlahového topení je výhodnější vertikální rozložení teplot oproti klasickému systému s radiátory. Teplo je navíc předáváno do prostoru sáláním velkou plochou, což i při nižší teplotě vzduchu výrazně zlepšuje tepelnou pohodu v místnosti.Moderní systémy elektrického podlahového vytápění využívají topné kabely zalité v betonové konstrukci podlahy nad vrstvou tepelné izolace. Tato konstrukce se používá především v novostavbách, protože její stavební výška je asi 10 cm a je s ní tedy nutno počítat již v projektu. Problémy s realizací podlahového topení nastávají při použití podlahových konstrukcí tzv. „suché výstavby“.Na českém trhu se v posledních letech objevily topné systémy, které využívají extrémně tenký topný kabel umístěný ve vrstvě lepidla těsně pod dlažbou. Jedním z nich je např. souprava benešovské firmy V - systém. Dalším dodavatelem elektrického podlahového vytápění je firma DE-VI Břeclav. Z hlediska celkových nákladů je elektrické podlahové topení srovnatelné s jinými typy vytápění. Úspora energie dosažená lepším rozložením teploty v místnosti, výrazně nižší pořizovací náklady a nulové náklady na údržbu spolu s faktem, že elektrické topení lze velmi jednoduše regulovat podle okamžité potřeby tepla - to vše vyrovnává zatím vyšší cenu za jednotku elektrické energie. Elektrické podlahové topení má tedy všechny předpoklady stát se výhodnou alternativou k ostatním druhům vytápění. Topné kabely je možné použít v občanské výstavbě i pro další aplikace, např. pro ochranu venkovních ploch před sněhem a náledím nebo pro ochranu okapů před zamrzáním.Netradiční zdroje tepelné energieJedním z rozhodujících kritérií při výběru nového rodinného domu je jeho pořizovací cena. V současné době, kdy dochází k výraznému zvyšování cen energií se do popředí dostává i další kritérium, kterým jsou provozní náklady vybraného domu. O tom kolik budete platí za provoz Vašeho nového domu se rozhoduje již při jeho projektu. Po výstavbě už často bývá velmi složité a nákladné cokoli měnit. Bohužel právě návrh způsobu vytápění a ohřevu teplé vody bývá často podceňován. Při projekci obvykle projektanti navrhují řešení, která jsou pro ně nejjednodušší a nejrychlejší. Pro každý dům lze dopředu poměrně přesně vypočítat jaké budou jeho provozní náklady při různých způsobech vytápění.Nejčastěji používaným netradičním zdrojem tepelné energie je slunce. Sluneční kolektory umístěné na střeše domu nebo na jeho stěnách pomáhají při výrobě tepelné energie, teplé užitkové vody, při ohřívání bazénu apod. Dosud málo rozšířeným netradičním zdrojem energie je vítr, přestože na našem trhu jsou firmy, které dodávají malé větrné elektrárny vhodné i pro rodinné domy.V této části je nutné se zmínit i o výhodách využití tepla z krbů, které tvoří nejen estetický doplněk interiéru Vašeho domu, ale mohou být i vydatným pomocníkem při vytápění zejména v přechodném období na jaře a na podzim. Zvláště nové teplovzdušné krby s teplovodním výměníkem je možné připojit do topného systému jako zdroj tepla pro ohřev teplé užitkové vody nebo vody v bazénu.V současné době se jeví velice zajímavou volbou zdroje vytápění pořízení tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo odebírá tepelnou energii ze země nebo vzduchu a tím zaručuje provoz s minimálními finančními nároky. Jeho nevýhodou je vyšší pořizovací cena.Elektroinstalace a slaboproudé rozvodyElektroinstalace ve stavbách rodinného domu musí být řádně projektově zpracována, včetně návrhů rozvaděčů. Rozvody se provádějí výhradně měděnými vodiči. Skříňky rozvaděčů bývají nejčastěji plastové. Provedení těchto rozvodů může realizovat pouze oprávněná osoba či firma, a ta vydává před uvedením elektroinstalací do provozu výchozí revizi, která je podmínkou připojení rodinného domu na síť nízkého napětí a dokládá se při kolaudaci stavby.Slaboproudé rozvody se provádějí během stavby rodinného domu. Jde o rozvody telefonní, televizního signálu, či kabelové televize, domácího zvonku, zabezpečovacích systémů a případně počítačové sítě. Při vlastní výstavbě provádíme většinou tzv. zatrubkování a vlastní montáž svěřujeme specializovaným firmám. Zatrubkování je nutno provést dle návrhu specializované firmy.Proč upravovat vodu ?Dobrá pitná voda musí obsahovat pouze takové množství prvků, chemických sloučenin a mikroorganismů, aby nedocházelo k poškození zdraví člověka, ani k jiným závadám při použití nebo upotřebení vody. Jinými slovy řečeno, pitnou vodu lze definovat jako zdravotně nezávadnou s dostatečným obsahem biogenních prvků.Voda může mít z hlediska využívání příznivé, neutrální i škodlivé vlastnosti. Velký význam se přisuzuje i vlastnostem, které esteticky narušují kvalitu pitné vody (např. barva, zákal) nebo ovlivňují organoleptické vlastnosti vody, tj. ve větším či menším měřítku působí na některé smysly (např., chuť, čich). Některé negativní organoleptické vlastnosti získává voda i při chemické úpravě na vodárnách, např. při chloraci může docházet k tvorbě organických chlorderivátů, které dávají vodě nepříjemnou pachuť a které mohou být prokazatelně zdraví škodlivé.U pitné vody se však nesledují pouze její zdravotní nezávadnost a organoleptické vlastnosti, ale i přítomnost a množství takových látek, které lidský organismus potřebuje jako vyživovací složku. Jsou-li tyto látky ve vodě ve větším množství, lze je označit jako minerální vody. Krátkodobou konzumací sil­ně mineralizovaných vod se dosahuje léčivých efektů. Avšak dlouhodobá konzumace takovéto vo­dy působí nepřiměřené hromadění solí v organismu a ve svém důsledku může vést i k závažným onemocněním. Proto je velmi důležité upravovat pitnou vodu tak, aby obsah biogenních prvků byl v optimální míře.S vodou, která by splňovala bez jakékoliv úpravy všechny výše uvedené požadavky, se v praxi téměř nesetkáváme. Proto je vhodné a v řadě případů nezbytné upravovat vodu k pití. Jakost vody používané v domácnostech se řídí požadavky pro jednotlivá využití (praní, umývání, voda pro ohřev, topení, voda pro bazén, voda pro zalévání...).Nevhodná kvalita vody se může projevit nepříznivými účinky (např. skvrnami, zbarvením, tvor­bou usazenin v myčkách, koupelnách, pračkách, bazénech, na nádobí, na listech rostlin, na topných plochách kotlů a ohříváků vody...), korozí kovového potrubí, armatur či jiných kovových částí, které přicházejí do styku s vodou. Pro potlačení těchto nepříznivých vlivů je zapotřebí nejčastěji limitovat tyto ukazatele: barva, zákal, obsah solí, pH, koncentrace železa, vápníku a hořčíku (tvrdost vody). Kromě odželezňování je proto velmi důležité odstranění vápenatých a hořečnatých iontů z vody (změkčován. V zájmu spotřebitele je, aby voda byla rovněž mikrobiálně nezávadná.KlimatizaceVzhledem ke zhoršujícím se klimatickým podmínkám a změnám způsobujícím extrémní horka, nebo naopak mrazy, by měl dům nabídnout svým obyvatelům maximální komfort. Komfort, který zajistí příjemně domácí prostředí, a to bez ohledu na to, jak je venku. Dosáhnout tohoto stavu je možno za pomoci vhodné klimatizace, která byt, dům, nebo kancelář v létě příjemně zchladí a na jaře a podzim, či v chladnějších dnech léta naopak poskytne odpovídající teplo bez nutnosti vytápět celý dům. Investice vložená do instalace klimatizace se rychle vrátí, a to nejenom po stránce finanční, ale hlavně po stránce zvýšené životní úrovně. Správně nainstalovaná a nastavená klimatizace Vám může napomoci zbavení se některých civilizačních chorob opakujících se rok co rok. Rýma, migréna z průvanu, či chřipka může být velice dobře eliminována právě díky Kvalitní klimatizaci.Klimatizace pevné - nazývané mimo jiné splity či multisplity - jsou vhodné pro novostavby. V případě zahrnutí tohoto typu klimatizace do projektu se klimatizace stává nedílnou součástí domu, bez rušivých elementů na celém vzhledu stavby. Split je systém tvořený dvěma hlavními částmi vnitřní a venkovní jednotkou. Tyto dvě jednotky jsou propojeny dvojicí měděných trubek a elektricky kabelem.Systém pracuje na principu podobném funkci domácí chladničky. Vnitřní jednotka osahuje výparník. Venkovní jednotka obsahuje kompresor a kondenzátor. Vzduch klimatizované místnosti prochází přes výparník a ochlazuje se. Odebrané teplo se odvádí pomocí chladiva trubkami do venkovní jednotky, která poté předává teplo do okolního vzduchu. Výhodou tohoto řešení je uživatelský komfort, tichý chod a velká účinnost.V našem přehledu schází ještě jedno důležité dělící pravidlo, kterým je schopnost klimatizace regulovat teplotu prostředí. Z tohoto pohledu dělíme klimatizace:bez tepelného čerpadla - regulují teplotu pouze směrem dolůs tepelným čerpadlem - jsou schopny regulace teploty vzduchu v obou směrechShrneme-li poznatky z výše uvedeného textu dospějeme k faktu, že nejvýhodnějším řešením klimatizace do nového rodinného domu je split systém s tepelným čerpadlem. Použití tohoto typu klimatizace má ještě jednu obrovskou výhodu, kterou je možnost vytápět místnosti v tzv. přechodných obdobích, a to bez nutnosti vytápět centrálním topením celý dům. Vždyť co může být jednoduššího, než si v místnosti, ve které, pobývám zapnout klimatizaci a ohřát s ní během krátké chvilky celý prostor, a to vše bez toho, abych musel vstát ze svého oblíbeného křesla.Většina dnes dodávaných klimatizací je již elektronicky řízena a zvýšení, či sražení požadované teploty probíhá buďto dle předem naprogramovaných režimů, či za pomoci dálkového ovládání.Vnitřní instalace - doporučenízdravotně technické instalace a elektroinstalaci zadejte specializované odborné firmě, která poskytne odpovídající garanci a zárukupodle dispozičního uspořádání a způsobu užívání jednotlivých místností v domě instalujte odpovídající systém vytápění a regulace - ušetříte provozní nákladynetradiční zdroje tepelné energie budou v budoucnosti neodmyslitelnou součástí provozu celého domu

  15. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Kompletujeme stavbu

  Povrchová úprava stěnVnitřní omítky v rodinném domku realizujeme různými materiály zejména podle toho, z čeho jsou postaveny stěny. Klasické omítky na cihelné zdivo jsou třívrstvé a skládají se z cementového podhozu (špric), hrubých vápenných omítek s přidáním cementu a finální vrstvy jemné omítky většinou vápenné různé zrnitosti. Fasády klasické děláme obdobně a jako finální vrstvu používáme nátěr fasádními barvami nebo nanesením hrubší vrstvy např. akrylátových omítek. Na zdivo pórobetonové jsou vhodné speciální stěrkové omítky na bázi bílého cementu nebo sádrové. Použití je nutné konzultovat s odborníkem., aby nedocházelo k puklinkám. Venkovní fasádu pak řešíme rovněž stěrkami nebo klasickou omítkou, případně termoizolační omítkou a finální např. akrylátovým nátěrem.Pokud potřebujeme provést zateplení fasády s omítkou (např. z polystyrénu), je nutná konzultace s odborníky nebo nechat provedení na firmě, která se těmito fasádními systémy dlouhodobě zabývá. V této oblasti se nevyplácí improvizovat a různě zaměňovat používané materiály.Omítka je kabátem i tváří domu ...      říká se a je pravidlem, že ztvárnění fasády představuje konečnou fázi pracovního procesu a proto dotváří celkový estetický dojem stavby. Pro ztvárnění povrchové úpravy je dnes k výběru řada materiálů,které uspokojí majitele nejen z hlediska estetického, ale i technického. Bývá ale obtížné si z nepřeberné škály materiálů správně vybrat.Co se vlastně rozumí pojmem tenkovrstvé omítky? Jejich výhoda spočívá v jednoduchosti zpracování, vodoodpudivosti, trvanlivosti a prodyšnosti. Jsou připravené k přímému použití v pastovité formě.Nanášejí se na srovnaný podklad pomocí ocelového hladítka a po lehkém zavadnutí se měkčím plastovým hladítkem vytvoří povrchová struktura.Omítka je probarvená přímo ve hmotě.Liší se oproti tradičním suchým minerálním omítkám tím,že plnivo, křemičitý písek, je spolu s pigmenty pojeno křemičitým vodním sklem nebo akrylátovou pryskyřicí.Takto upravená omítka má dostatečnou pružnost a splňuje svými vlastnostmi i dostatečnou prostupnost vodních par.Při výstavbě konstrukcí zdí rodinných domů se využívá nejrůznějších materiálů,které zpravidla dosahují normou předepsaných tepelných hodnot. Rozhodujícím kriteriem pro vytvoření příjemného klimatu obytného prostoru je teplota 20 - 22°C a vzdušná vlhkost 40 - 60%. Dobře zateplená stavba prokáže úsporu energie při vytápění již za krátkou dobu,což je v dnešní době více než žádoucí.Požadavek na tepelnou izolaci je rozdílný u každé stavby jak z hlediska technického tak estetického. Výrobci obvykle dodávají více systémů,které umožňují najít pro každou konstrukci optimální systém. Nejúčinnějším systémem pro dodatečné zateplení jsou vrstvené zateplovací systémy.Jak volit dodavatelské firmy ?Doporučujeme pro výběr stavební dodavatelské firmy na provedení fasádních systémů jen takové, které mají doklad od výrobce, že jsou pro provádění proškoleny. Stavební firma musí doložit i seznam již zrealizovaných akcí s uvedením adresy případně i kontaktu, aby byla možnost ověření, jak si počínala.Podlahové konstrukce a krytinyMimo dlažby se na podlahy v současné době používají zejména tzv. plovoucí podlahy z lamel s imitací dřeva. Laminátové podlahy jsou odolnější proti otěru a mají delší životnost. Používají se do kuchyní, předsíní i koupelen. Podlahy z dřevěnou přírodní dýhou nebo vrstvou jsou náročnější na údržbu a mají poněkud menší tvrdost v závislosti na použitém laku. Avšak přírodní dřevo v interiéru rodinného domu má své důležité místo.Méně se dnes používají podlahové krytiny z PVC, i když i tyto podlahoviny mají své nesporné výhody, zejména pro svoji snadnou údržbu. Někteří stavebníci používají pro určitý typ místností, zejména ložnice a dětské pokoje koberce. Jejich výhodou je útlum hluku a velký sortiment výběru různých dezénů. Nevýhodou je náročnější údržba, i když dnes existují technické prostředky, které nám jejich údržbu usnadní.Sanitární keramika, obklady a dlažbyNa trhu existuje nepřeberné množství různých dlažeb a obkladů tuzemské i zahraniční výroby. Ne vše se hodí všude. Nic nepokazíte určitou střídmostí. Je nevhodné kombinovat v jednom rodinném domě, zvláště v jednom podlaží, různé druhy dlažeb a obkladů, zejména,když jsou bohatě vzorovány.Tradičně se používají obklady a dlažby v koupelnách a na WC, v kuchyni, předsíni a na terasách a balkónech. Vhodné je však i použití dlažeb v obytných místnostech, zejména pokud je vytápíme podlahově.Základní rozdělení dlažeb je podle jejich tvrdosti, nasákavosti a z toho plynoucí možnosti použití na vnitřní či vnější prostředí. Obklady a dlažby lze rozdělit na glazované (tj. s povrchovou úpravou) a slinuté (povrch i střep má jednu barvu a strukturu). Při výběru se poraďte s odborníky ve specializovaných prodejnách či výstavních síních. Ti pak doporučí i vhodné izolační tmely, lepidla a spárovací hmoty, které je možno pro daný typ obkladů a dlažby použít s ohledem na prostředí, kde budou pokládány. Pozor na topené podlahy a dilatační spáry při větších plochách. Různé druhy lepidel mají různou technologii pokládky. Vzhledem k ceně těchto výrobků se nevyplácí improvizovat.Vaše koupelna s minimální údržbouCo dnes konečného uživatele zajímá je kromě toho, aby se mu zařizovací předměty v koupelně líbily je i to, aby splňovaly kvalitativní a praktické požadavky. Muži upředňostňují (pokud jim to man­želky dovolí) technické řešení, ženy naopak jsou designově náročnější, ale obě skupiny kladou důraz na bezproblémovou a dlouhou životnost výrobku, s pokud možno co nejmenšími náklady na údržbu a provoz.Tyto požadavky dnes již řeší většina solidních výrobců speciálními úpravami povrchu, bohužel každý pod jiným názvem, což ztěžuje orientaci pro spotřebitele, nicméně užitek je obdobný. Zdravotní keramika technologií zdvojeného glazování prakticky vylučuje pórovitost výrobku a jakákoliv nečistota po povrchu sjede jako korálky do odpadu. Povrch pak zůstává čistý a navíc suchý. Důležité je, aby povrch porcelánu byl ošetřován tekutými čistícími prostředky s měkkým hadříkem, Životnost a účinnost je pak doživotní.Velmi důležité pro údržbu armatur, jejichž údržba je vzhledem k různé kvalitě a tvrdostí vody nejchoulostivější, dodržet údržbu opravdu doporučenými čistícími prostředky doporučené vaším specialistou (instalatérem).Vše by mělo být doplněno vstupním filtrem pro zachycení nečistot, dále rohovými ventilky s filt­rem při napojení armatur, kde cenové navýšeni oproti standardním ventilkům je opravdu minimální. Odborné velkoobchodní společnosti pak přes specialisty nabízí poměrně pestrou nabídku různých za­řízení, které vodu fyzikálním způsobem změkčují.U sprchových zástěn je pak důležité vybrat výrobek, kde se při úpravě skla nejedná o impreg­naci, kterou je nutné neustále obnovovat, ale kde se jedná o trvalý charakter úpravy povrchu skla. Zde je třeba při vybírání typu sprchového koutu myslet i na těsnící části koutu, kde by vám ve specia­lizovaném obchodě měl prodavač vysvětlit možnou nabídku.Poslední skupinou jsou vany i vaničky, kde dnes odpovědný výrobce nabízí povrchy pro snad­nou údržbu dokonce s antibakteriální úpravou povrchu. U sprchových vaniček potom nezapomeňte na možnost protiskluzné úpravy dna vanička, což ocení nejen starší generace uživatelů.Skutečně doporučujeme obrátit se na specializovaný velkoobchod, který Vám prostřednictvím instalatérských firem nabídne profesionální služby a informace.Vnitřní dveře a schodištěVnitřní dveře a schodiště jsou stavební konstrukce, které významně ovlivňují nejen funkčnost rodinného domu, ale i celkový výraz interiéru. V současnosti se nejvíce používají dřevěné nebo dýhované v obložkové zárubni různě profilované a prosklené. Nejčastěji se používají dveře otočné jednokřídlové nebo dvoukřídlové, které všichni dobře známe. Shrnovací dveře jsou nejčastěji v provedení plast nebo koženka, nejsou však příliš estetické a zužují prostor mezi zárubněmi. Dalším známým systémem jsou dveře posuvné, kdy se křídlo posouvá po liště kolem stěny. Strana, kam je směrován posuv, však musí zůstat prostá obrazů nebo polic.Významnou inovací jsou posuvné dveře, které se posouvají do zdi. Umožňuje to pouzdro na posuvné dveře. Do zdi je zabudovaný rám z pozinkovaného plechu, do kterého jsou dveře zavěšeny. Stěna může být cihelná, z porobetonu, nebo i ze sádrokartonu. Tento systém umožňuje i použití dvoukřídlových dveří. Znamená významnou úsporu místa, snadnou manipulaci se dveřními křídly a nehlučný provoz.Schodiště rodinného domu je prvek, který musí umožnit pohodlné a bezpečné překonání výšky podlaží, a proto doporučujeme, aby se při jeho návrhu příliš nešetřilo místem. Schodiště by mělo být vhodně osvětlené ve dne i v noci a dostatečně prostorné i pro případ stěhování nábytku.V současné době se nejčastěji používají při výstavbě nových rodinných domů schodiště dřevěná, samonosná, která dodávají a montují specializované firmy. Jejich montáž probíhá až po položení finálních podlahových vrstev a vymalování schodišťového prostoru a nevyžaduje žádné zvláštní základy a konstrukční prvky stavby.Materiál a dezén schodiště volíme většinou stejný jako u zárubní a vnitřních dveří. Důležité je použití kvalitního laku na povrchovou úpravu, který je odolný proti oděru.Dveře - vizitka majiteleInteriérové dveře v bytě či rodinné vile mohou napovědět mnohé o soukromí každého z nás. Dveře foliované - stoprocentně kvalitou výroby splňují nároky na funkčnost dveří. Přece jenom se jedná o imitaci různých dřevěných dekorů.Ve prospěch jejich koupě hovoří jednoznačně nižší cena.Dveře s přírodní dýhou - ještě před několika lety bychom řadili dveře pokryté přírodní dýhou do luxusní třídy, vzhledem k jejich výjimečnosti a ceně. Dveře s přírodní dýhou disponují dalšími nespornými výhodami. V interiéru působí teple a útulně. Obavy nemusejí mít ani alergici, protože povrch dveří je opatřen zdravotně a ekologicky nezávadnými laky.Dveře jsou tvarově stálé, nekroutí se ani po delším čase, protože nesesychají a těžko na nich budete hledat praskliny. Hospodyňky určitě ocení snadnou údržbu.Terasy, balkony, zpevněné plochy, oploceníVenkovní terasy a balkóny patří neodmyslitelně k vybavení soudobých rodinných domů. Propojují vnitřní a vnější obytné prostory a rozšiřují tak jejich užitné hodnoty.Základním problémem konstrukce teras je jejich vodotěsnost a ochrana proti zatékání. V současné době se používají zejména těsnící tmely stěrkové, které odstraňují možné poruchy při použití asfaltových pásů. Zároveň urychlují výstavbu, neboť na jejich povrch se mohou speciálními lepidly montovat dlažby pro venkovní použití. Rovněž spárovací hmoty musí být použity speciální, nenasákavé pro venkovní dlažby. Přízemní terasy je vhodné přímo konstrukčně provázat s vlastní stavbou domu.Zpevněné plochy - příjezdy ke garážím, odstavná stání, chodník ke vstupu a plochy v zahradních úpravách kolem bazénů, altánů apod. se v současné době realizují většinou z betonových prv­ků (tzv. zámkových dlažeb) různých tvarů i barev. Ne vždy však tento prvek vhodně doplňuje vlastní exteriér stavby a zahradu. Zpevnění ploch přírodními materiály, kamenem nebo dřevem, nemusí vždy znamenat vyšší náklady. Vhodnou skladbou podkladních vrstev a správnou volbou travního semene můžeme nahradit betonové dlažby travnatým kobercem i v místech, kde je plocha zatěžována chůzí či odstavováním osobního automobilu. V zástavbě skupin rodinných domů se snažíme udržovat dobrý sousedský vztah, chránit vlastní pozemek, omezit čí naopak umožnit pohledy na stavbu rodinného domu. K tomu nám slouží oplocení na hranicích parcely. I oplocení se musí dát kus architektonického cítění a věnovat mu nemalou pozornost. Musí být nejen funkční, ale mělo by být vzhledově součástí celé stavby. V průčelí parcely se dnes realizují ploty většinou z betonových tvarovek, které tvoří podezdívku a sloupky s výplní ze dřeva nebo ocelových prvků. Málo bývají respektovány regionální tradice a často jsou čelní ploty i v rozporu s vlastní stavbou rodinného domu. Až na výjimky se nekladou překážky tzv. lidové tvořivosti. Především v případě oplocení platí, že méně bývá mnohdy více. Podle regionálních tradic oplocení obyčejnou omítnutou zdí, tradičním dřevěným plotem, živým plotem nebo naopak kovaným želeným plotem dodá rodinnému domu ten pravý ráz a originalitu. To platí dvojnásob o vstupních bránách a vratech.A Vaši novou koupelnu znáte?Každý, kdo se rozhodne zřídit novou nebo rekonstruovat starou koupelnu, by si měl před tím, než navštíví specializované prodejní místo, promyslet několik základních věcí. Zdali se koupelna, kterou bude rekonstruovat či stavět, nachází v bytě nebo rodinném domku, který denně užívá, nebo se jedná o koupelnu v rekreačním objektu.Velmi důležitá je též informace stavebníka pro budoucího dodavatele, kolik osob bude koupel­nu používat, a co od nové koupelny očekává. Jestli bude koupelna sloužit jen ranní, denní a večerní hygieně nebo se její možnosti rozšíří o relaxační doplňky, jakými jsou hydromasážní vana a parní masážní kabina. Určitě by budoucí stavebník nové koupelny měl mít představu o charakteru koupelny, zda ji bude ladit do moderního nebo klasického designu, aby tato nová koupelna zapadla do architekto­nického řešení vnitřních prostor bytu čí domu. K velmi důležitým bodům patří i představa o finanční částce, jakou je stavebník do nové koupelny ochoten investovat. Všechny tyto skutečnosti by si každý měl promyslet ještě před tím, než navštíví prodejní místo obkladů, dlažeb a zařízení koupelen, aby mo­hl odbornému personálu sdělit své představy o nové koupelně. Na základě těchto podkladů každý specialista nabídne několik řešení, a společně se zákazníkem vytvoří optimální variantu. U opravdo­vých odborníků je klientovi nabídnuta možnost konzultace s architektem. Samozřejmostí je vypraco­vání grafického návrhu koupelny, který je stavebníkovi dodán i s výměry, specifikací jednotlivých polo­žek, cenovou kalkulací a kladečskými plány pro budoucího zhotovitele nové koupelny. Takže na závěr, než si nový stavebník zboží ve svém koupelnovém studiu objedná, lze směle tvrdit, že svou novou koupelnu již dobře zná. A když realizační firma, kterou profesionální distributoři zákazníkovi mohou také za­jistit, dokončí veškeré stavební a montážní práce, zákazník při vstupu do této nové koupelny nespatří vlastně nic neznámého.

  16. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Interiér a vybavení domácnosti

  V této kapitole Vám přiblížíme téma ohledně interiéru a vybavení domácnosti, pojdme tedy na to.Interiér moderního domuProstor a barvaProstor každé místnosti utváří několik prvků, na které se nesmí zapomenout v žádném objektu. Jsou to především jasné rozměry podporující velkorysost prostoru v lehko definovatelných liniích. V přízemí budovy je žádoucí propojení venkovního prostoru s vnitřním. Neodmyslitelnou součástí prostoru je barva, která má být vhodně použita v návaznosti na exteriér a odpovídat tomu, že se nacházíme v objektu určeném pro bydlení.Při koncipování a výběru prvků interiéru začínáme většinou u podlah. Podlahovou krytinu volíme podle určitých vlastností, které odpovídají dané funkci místnosti. Při volbě dezénu a barvy podlahy nezapomínejme na pravidlo, že čím nápaditější vzor a efektní barva podlahy, tím větší je pak omezení u výběru ostatních prvků interiéru a bytového zařízení.Stěny se většinou volí bílé hladké nebo s různou strukturou. Zvolíme-li stěny barevné, platí totéž jako u podlah. Barvou můžeme dosáhnout zvýraznění určitých částí interiéru, ale můžeme i hodně pokazit špatným barevným řešením.Pokud jde o barevné řešení interiéru, je vhodné zvolit dvě nebo tři základní barvy, které různě kombinujeme a vhodně a střídmě je doplňujeme a oživíme předměty s výraznějšími tvary a barvou.Základní prvky interiéru tvoří nábytek a bytové předměty a doplňky. Na trhu je dostatečně široká nabídka různých typů a stylů nábytku, ale pozor na jejich kombinování.Nezapomínejme na skutečnost, že interiér domova vytváříme neustále, a proto zpočátku postupujeme spíše střízlivě a méně nápadně. Vlastní interiér pak dotvoří postupně pořizované doplňky, které vyvolávají pocit zabydlenosti a domova. Mezi výrazné doplňky patří bytový textil, umělecká díla a zeleň.Funkčnost a údržbaPři tvorbě interiéru rodinného domu je u výběru jeho prvků nutné mít na paměti požadavky na funkčnost a snadnou údržbu. Jen účelný a funkční interiér umožní pohodlné bydlení a společně s estetickou stránkou dává pocit uspokojení. Nechceme-li se stát otrokem našeho domu, dbáme při výběru materiálů, zejména podlahových krytin, povrchů stěn a nábytku, na náročnost údržby a úklidu. V dnešní době je na trhu dostatek materiálů v široké škále barev a dezénů, které jsou prakticky bezúdržbové a skýtají zdravé obytné prostředí.Detaily a celekDetail stavby, odshora ukončení komínu, podbití přesahu střechy, parapety, sokl, okapový chodník, zábradlí balkónů a teras, vstupní schodiště apod., stejně jako detaily v interiéru, kování dveří, struktura omítky a malby, ukončovací lišty podlah, zábradlí schodiště, sanitární prvky a armatury, atd. dotvářejí celkový výraz stavby a měly by být podřízeny celku. Naopak celek nebude nikdy dokonalý bez kvalitního, promyšleného detailu a řemeslně zvládnuté práce. Proto je důležité v průběhu výstavby důsledně kontrolovat kvalitu prováděných prací. Kvalitu rovněž ovlivňuje volba materiálů. Nevyplácí se vybírat z nejlevnějších nabídek.Osvětlení interiéruOsvětlení interiéru rodinného domu je významným prvkem, který z obytného prostoru dokáže vytvořit skutečný domov. Vhodně koncipovaná světelná soustava ve vzájemné provázanosti s celkovým prostorovým a barevným řešením interiéru musí zajišťovat vytváření co nejlepších podmínek pro dosažení fyzické i psychické pohody. Již při projektování je proto vhodné mít jasno o řešení osvětlení jednotlivých částí domu v souladu s jejich obytnou funkcí, i o způsobu ovládání a regulace jednotli­vých svítidel nebo celého systému.Základním současným trendem osvětlení obytných místností je kombinace osvětlení centrálního pro základní orientaci v místnosti, doplněného lokálním osvětlením - jednotlivými svítidly rozmístě­nými podle způsobu užití příslušných částí prostoru, včetně bodového osvětlení detailů, které chceme zvýraznit (např. uměleckých děl). Pro navození příjemné zrakové pohody výrazně přispívá i kombinace svítidel se světlem barevně chladným, vhodným pro pracovní prostory a svítidel barevně teplých pro místa relaxace, odpočinku a intimity. Tyto zásady můžeme aplikovat ve všech místnostech při respektování jejich specifických potřeb nebo funkcí; jiné nároky bude mít osvětlení kuchyně, jídelny, obývacího pokoje, ložnice, dětského pokoje, pracovny, předsíně nebo haly, koupelny a pod. Základním c0em je jednotlivé části prostoru osvětlit s dostačující intenzitou, současně však eliminovat oslnění přímým i odraženým světlem. Nezanedbatelnými jsou i požadavky bezpečnosti, zejména v koupelnách a při instalaci na hořlavé materiály a celkové hospodárnosti provozu.Výběr konkrétních typů svítidel, splňujících stanovené požadavky, je určen vkusem majitele a jeho představou o celkovém vyznění interiéru. Je možné volit svítidla klasická vyráběná z tradičních materiálů, složitějších tvarů i barevných kompozic, nebo svítidla moderní s převládajícími jednoduchý­mi čistými liniemi s kombinací kovových konstrukčních částí obvykle matného provedení a stínidel z mléčného nebo pískovaného skla v celkově světlých odstínech. Specializovaně prodejny interiérových svítidel nabízí široký sortiment klasických i moderních svítidel, často v soupravách lustrů a lamp nástěnných, stolních i stojacích stejného designu, jejichž instalování působí velmi efektně.Vybavení moderní domácnostiDůležitou součástí stavby rodinného domu je jeho technické a technologické vybavení. Kuchyň a její vybavení prodělává v posledních letech rychlý rozvoj a lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu. K základnímu vybavení kuchyně dnes neodmyslitelně patří kvalitní vestavěné spotřebiče jako jsou sporák s digestoří, myčka nádobí, mikrovlnná trouba, lednice, mraznička atd. Kvalita těchto spotřebičů a jejich moderní výbava dává uživatelům nejen potřebný komfort při provozu kuchyně, ale svým designem výrazně ovlivňují celkovou úroveň interiéru. Využití těchto spotřebičů zajistí úsporu času, a to hlavně při domácích pracích. Celkově zpříjemní bydlení a provoz v rodinném domě.Rovněž spotřební elektronika, televizní a rozhlasové přijímače,elektronika pro reprodukci hudby případně domácí kino, výrazně mění svou tvář a jejich umístění v interiéru je nutné věnovat patřičnou pozornost. Tyto prvky jsou využívány hlavně v době odpočinku a relaxace.Stále častěji se k vybavení rodinného domu řadí domácí telefony, zabezpečovací systémy, rozvody kabelové televize, kvalitní systémy vnějšího a vnitřního osvětlení, klimatizace apod. Významně do nových domů proniká výpočetní technika. Domácí osobní počítače, které řídí zabezpečení i provoz rodinného domu, se stanou samozřejmostí pro moderní domácnosti a s jejich instalací je nutno počítat již nyní.Důležitou úlohu při vybavování domácnosti hraje výběr vhodného nábytkuKoncepci interiéru včetně funkčního rozmístění jednotlivých prvků nábytku je nutné řešit již při pořizování projektu stavby. Vlastní výběr nábytku většinou realizujeme až při dokončováni stavby. Doporučujeme před vlastní koupí nábytku poradit se s bytovým architektem- nebo přímo zpracovat studii interiéru rodinného domu. Širší přehled o sortimentu nábytku získáme návštěvou výstavních síní a prodejen, případně prostřednictvím Internetu nebo katalogů jednotlivých výrobců.Vlastní výrobky nábytku posuzujeme zejména z hlediska jejích funkčnosti, životnosti, designu. údržby a rozměrů odpovídajících jednotlivým místnostem stavby. Podle použitých materiálů lze obecně dělit nábytek na lakovaný dřevěný z masivu nebo s přírodní dýhou, z laminátových desek, kovový a čalouněný. Častou součástí nábytku je sklo a výrobky ze skla.Při výběru dbáme na soulad jednotlivých kusů nábytku s celkovým charakterem domu, jednotlivých místností, dezénem podlah a malbou stěn a stropů. Jednotnosti stylu podři­zujeme také výběr interiérových doplňků, uměleckých děl, závěsů, záclon, garnýží, parapetů apod.Důležitou součástí interiéru je barva. Platí zásada, že největší barevné plochy v místnosti by měly být maximálně v kombinaci tří barev, doplňky pak mohou být různobarevné.UPC direct - dostupný po celém území ČRPořízení UPC Direct je jednoduché a levnéNabídka Rodina nabízí dvacítku rozmanitých programůPrémiové kanály HBO a Private GoldSlovy kabelová televize bez kabelu lze charakterizovat službu UPC Direct, kterou nabízí společnost UPC ČR od začátku října loňského roku. Zatímco přístup ke kabelové televizi je omezen mnoha faktory (od investiční náročnosti pro provozovatele až po nepříjemnosti spojens rozkopanými ulicemi), UPC Direct si může pořídit každý, aniž by jakýmkoli způsobem obtěžoval sv~ okolí. A především, služba je dostupná po celém území České republiky. Stačí jediné, a to zajítk některému z desítek autorizovaných prodejců a UPC Direct si zakoupit. Samozřejmě po tc- jcej pravidelně platit.Počáteční investice spojená se službou UPC Direct není př1iš finančně náročná. Na o ~rdíl od západních zemí zákazník v České republice nemusí hradit přijímací zařízení. Za satelitní anténu pro příjem signálu, digitální dekodér a přístupovou kartu zaplatí pouze vratnou zálohu ve výši dvou tisíc korun. Přitom celková hodnota sady činí patnáct tisíc korun. Kromě vratné zálohy tak stačí zaplatit pět set korun za aktivační poplatek a vybrané firmě za instalaci. Pak už se může unášet na vlně zábavy.UPC Direct nabízí ve srovnání s kabelovou televizí mnohem širší spektrum televizních programů. V základní nabídce nazvané Rodina diváci naleznou dvacítku kanálů. Na své si přijdou děti (Cartoon Nework, Fox Kids), teenageři (MTV), zájemci o dokumenty (Travel Chanel, National Geographic nebo Animal Planet), sportovci (Eurosport) nebo milovníci filmů (Hallmark) a mnoho dalších programů,V rámci nabídky Rodina lze zdarma chytit minimálně sedmdesát zahraničních televizních a až tři sta rozhlasových stanic. A to nejen evropských, ale zhlédnout lze také například izraelské či arabské televizní stanice. Z česky"ch stanic je zde zatím zastoupena pouze TV3. „S ostatními tuzemskými televizemi v současnosti jednáme," podotýká ředitel odboru Public relations UPC ČR František Malina. •K základní nabídce si zákazníci novic mohou přikoupit prémiové kanály. Těmito bonusovými prL~ gramy jsou HBO a Private Gold. HBO je exkluzívním filmovým programem vys1ajícím ve všední den 18 hodin a o víkendech non-stop. Měsíčně nabízí 26 premiér, vždy v sobotu ve 22 hodin a v neděli od 20 hodin, premiérové filmy se opakují i v průběhu týdne v dopoledních či odpoledních hodinách. Private Gold je novinkou na českém televizním trhu, která diváky zavede do oblasti erotiky a sexu. Jelikož je určen výhradně dospělým divákům vys0á pouze v pozdních nočních a brzkých ranních hodinách.Bydlíme se spotřební elektronikouVýrazným prvkem moderní spotřební elektroniky je její multimedialita, jinými slovy provázanost jednotlivých přístrojů mezi sebou. Prakticky to znamená, že můžete například televizor využívat nejen ke sledování televizních programů, ale současně i k surfování po internetové síti nebo k objednávání oblíbených filmů. Samostatnou kapitolou jsou počítače, jimiž můžete techniku ovládat a které záro­veň poslouží jako zdroj zábavy při sledování filmů, poslechu hudby nebo hraní her. Využití všech možností spotřební elektroniky vyžaduje kvalifikovaný návrh rozvodů propojovacích kabelů, které by současně měly být připraveny na možné budoucí rozšíření. Proto je fáze projektové přípravy rodinné­ho domku ideálním okamžikem na rozvahu takového rozvodu.Příjem televizních a rozhlasových stanicV současnosti převládají tři způsoby přijmu televizních a rozhlasových programů. Nejčastější jé příjem signálů šířených prostřednictvím vys1ačů, dalším způsobem je kabelový rozvod, a konečně tře­tí možnosti je individuální satelitní příjem. V budoucnosti lze očekávat rozšíření televizního a rozhlasového vys0ání prostřednictvím počítačové sítě internet. Každý z těchto způsobů má svá specifika. Při návrhu přijímacího zařízení a rozvodů pro něj je zapotřebí vzít v úvahu počet a typ programů, které chcete sledovat, místa v domě, ve kterých je budete sledovat a připravenost na případné budoucí změny.Domácí kinoPod tímto pojmem se skrývá nejnovější pojetí sledování filmů a televize vůbec. Divák - poslu­chač se stává téměř účastníkem děje díky prostorovému rozložení zvuku. Televizory s větší úhlopříč­kou, případně projektory vytvářejí iluzi filmového plátna. Nicméně i v tomto případě je zapotřebí pečlivě plánovat rozmístění reproduktorů, televizoru a poslechového prostoru. Neméně důležitým parametrem domácího kina je jeho estetické působení v interiéru. Nejmodernější televizory, jejichž jádro tvoří plasmové zobrazovače s velkou úhlopříčkou, mají hloubku několik centimetrů. Reproduktory mohou být téměř neviditelně malé, anebo takové, jaké ve vašem interiéru správně vyniknou; stačí si vybrat. Vaše oblíbené filmy si můžete pořídit na digitálním kompaktním disku s ozna­čením DVD Video (Digital Versatile Disc). K přehrávání těchto obrazových disků slouží speciální pří­stroje, případně počítač, nebo i televizory, kombinované s DVD přehrávačem.Něco pro labužníkyPatříte-li k lidem, kteří si rádi vychutnávají dobrou hudbu nebo jste-li nadšeným fanouškem stříbrného plátna, pak všechna výše zmíněná doporučení platí dvojnásob. Ideálním řešením pro vás by snad bylo vyčlenit jednu místnost v domě jen pro audiovizuální techniku. Ovšem výsledek pak stojí za to. Stereofonní reprodukce vám zprostředkuje atmosféru nahrávky a studia, ve kterém byla pořízena. Při sledování filmů můžete být překvapeni tím, jaký další rozměr získává vaše oblíbené dilo. V ideálním případě je zvukové pole rozloženo rovnoměrně kolem vás a vy máte pocit, že zvuky přichází ze všech stran.Komplexní řešeníMožnosti současné techniky jsou obrovské, nicméně vyžadují pečlivý návrh a realizaci. Výsledek by měl především splňovat Vaše představy, abyste si mohli dopřát zábavu všude tam, kde ji chcete mít. Nezapomeňme na počítače, které dříve, nebo později, budete chtít zapojit a využívat.Inteligentní domácnost dneškaMít vše pod kontrolou není tak nemožné, jak se na první pohled zdá. Inteligentní systém PowerHouse umožňuje ovládat většinu domácích spotřebičů. Co si pod tím představit? Tedy, uvelebte se v křesle a zasněte se s námi... Jak se žije se systémem POWERHOUSE? Je ráno. Do uší se Vám vkrádají jemná glisanda Mozartova houslového koncertu, neslyšně ustupující závěsy propouštějí do ložnice první sluneční paprsky a klimatizace podle stavu počasí vyhřeje nebo ochladí místnosti v domě. Vstáváte a s úsměvem vzpomínáte na doby, kdy jste z postele prchali do studené koupelny před hysterickým řinčením budíku. V kuchyni kontrolujete na obrazovce okolí domu, pak pokoj svých dětí d nakonec Vás signál z poštovní schránky upozorní na právě došlou poštu. Jdete pro noviny k ranní kávě, zatímco se spouští zavlažovací systém. Dům po odchodu Vaší rodiny do zaměstnání snižuje teplotu a monitoruje okolí pro případ nezvané návštěvy. Pokud taková situace nastane, je schopen spustit sirény a vytočit předem navolené telefonní číslo se žádostí o pomoc, ať už do Vaší kanceláře nebo na policii. V poledne Vás systém telefonem informuje, že se domů vrátily děti (jsou identifikovány podle magnetických karet, kterými si odemykají vstupní dveře). Večer telefonem přikážete systému, aby byla pro Vás po Vašem návratu připravena teplá lázeň, Čidlo otevírá Vašemu automobilu vjezd do domu, garážová vrata a rozsvěcuje světla venku a v domě. Je noc, světla se tlumí, rolety zatahují a na promítacím plátně domácího kina se objevuje děj filmu, který systém nahrál dnes dopoledne. Je půlnoc, dům se ztišil, jedním tlačítkem vypínáte všechny světla a klidně usínáte. Všechno přece funguje.Základním technickým rysem systému POWERHOUSE, kterým se liší od podobných systémů, je ta skutečnost, že k přenosu dat využívá stávající rozvodné silové sítě 230V/50Hz. Jednotlivé moduly jsou zapojeny přímo do této sítě 'pomocí běžné normalizované zástrčky. Jak je tedy patrno, není třeba instalovat žádnou speciální datovou kabeláž, což přináší výhodu obrovských finančních i časových úspor.Celý systém je modulární. To znamená, že můžete začít s automatizací Vašeho domova od těch nejzákladnějších zařízení a postupně systém rozšiřovat a měnit bez větších nákladů tak, jak zrovna potřebujete. Systém POWERHOUSE je možno propojit se stávajícími systémy zabezpečení, klimatizace, regulace, zavlažování, atd., které již máte v domě nainstalovány od jiného výrobce a které nevyužívají k přenosu dat rozvodnou silovou sít 230V/50Hz. Tím se výrazně rozšiřuje možnost jeho uplatnění například v již částečně automatizovaných nebo zabezpečených objektech.Jednotlivé ovládací moduly jsou určeny pro spínání a regulaci malých a středních domácích elektrických spotřebičů, světel a světelných okruhů, kotlů, vzduchotechnických jednotek, vrat, rolet, atd. Ovládáni je možné přímé ruční, časovou automatikou nastavitelnou uživatelem, nebo řízením v rámci autonomních regulačních smyček. Celý systém je doplněn zabezpečovacími prvky, které mohou tvořit samostatný zabezpečovací systém nebo být vhodným doplňkem „velkého" EZS systému. Dálková kontrola celého systému se provádí pomocí radiových či telefonních modemů.Při aplikacích v domácnostech se systém POWERHOUSE využívá pro zjednodušení ovládání do­mácích elektrospotřebičů s možností časového programování. Pomocí tzv. pyramidek můžete ovládat své A/V z kterékoliv místnosti v domě. Spolu s připojením k osobnímu počítači nebo k zabezpečovací ústředně však dostává systém POWERHOUSE další rozměr obrovského záběru, protože zde si uživatel může vytvářet makrofunkce, časové a podmínkové závislosti, nebo ovládat celý systém hlasem.Interiér a exteriér - doporučenízvolte dvě až tři základní barvy či dezény pro interiér i exteriér domusnadná údržba a funkčnost interiérových prvků vytváří spolu s designem radost z bydlenítechnologické a technické vybavení rodinného domu se rychle rozvíjí, myslete dopředupři tvorbě interiéru i exteriéru méně bývá většinou více

  19. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Zahrada a okolí domu

  Dům jste si vybrali, co se zahradou?Zahrada je pro každý rodinný dům jeho cennou součástí. O dům, který ji nemá, není velký zájem, ani obraz přece nekupujeme bez rámu. Samozřejmě chceme, aby náš krásný nový dům měl i dokonalý rám - svoji zahradu. Jak na to?Nejjednodušší a nejčastější odpověď zní : Zadáme její vypracování zahradnímu architektovi a máme po starostech. Ale pozor, chyba hned na začátku ! Takový postup je správný jen v případě, má-li Vaše zahrada být jen a jen efektním rámem, dekorací k Vašemu domu, a nic víc. Chcete-li však v zahradě žít, a to přece bývá jeden z hlavních důvodů, proč stavíte svůj dům, musíte začít sami, tím, že si ujasníte svoje představy a požadavky, v ideálním případě celá Vaše rodina. Neupřesníte-li své požadavky, bude se zahradní architekt jako cizí osoba snažit "trefit" do Vašeho vkusu. Výsledek je pak zcela logicky dost nejistý. Namítáte, že požadavky jsou přece jasné a jednoduché ? Pak jste buď samotář ve vlastním rodinném sídle, tvrdě vládnoucí hlava rodiny, nebo máte mimořádně harmonickou a tím i zcela ojedinělou a závidění hodnou rodinu. Velmi často je totiž architekt hned při první návštěvě chápán ne jako odborný poradce, ale jako soudce, který má určit, jestli je lepší názor paní či pána domu.Každý člověk je jiný, každý máme trochu jinou představu o využití zahrady, tato představa i zahrada se navíc vždycky mění s věkem. Pro malého človíčka by to asi mělo být jedno velké pískoviště, pro školáka fotbalové hřiště, pro dospívající by zahrada vůbec nemusela existovat, snad jen velký bazén, obklopený co nejsilnější hudební soupravou. Často teprve dospělý člověk začne vnímat ty krásy, pro které lidé zahrady zakládají již stovky let. Kvetoucí keře, vůni posekané trávy, radost z růstu vlastní rukou zasazených rostlin. A když se konečně dočká vytouženého zeleného stínu svého stromu, vtrhne do zahrady s plnou vervou jeho milovaný potomek a začne ji přetvářet v jedno velké pískoviště, hřiště, bazén... kolo života se točí dál. Nezbývá než se s ním smířit a zkusit být alespoň trochu předvídaví a hodně tolerantní.Takže vrátíme-li se k tomu, jak by měla ideální zahrada vypadat, můžeme to celé shrnout do jednoduché věty - zahrada by měla poskytnout potěšení, vyžití a odpočinek všem členům rodiny ( dodávám: jen těm, kteří o to stojí ). Když už je jasno, co od zahrady očekáváte, může nastoupit odborník k vypracování návrhu. Zahradní architekt vypracuje nejdříve studii, tedy jednoduchý návrh celkového uspořádání zahrady. Bývá to půdorys, kde jsou vyznačeny zpevněné, zatravněné a osázené plochy, jsou zde rozmístěny funkční doplňky, jako bazén, odpočívadla a další drobné stavby. Pro lepší představu je vhodné již v této fázi doplnit návrh axonometrickým pohledem, což je prostorový pohled na celou zahradu šikmo shora, případně jiným názorným grafickým znázorněním, aby zadavatel získal lepší představu o možné podobě své zahrady.V této fázi dostává zahrada hlavní rysy své budoucí podoby, je možné uplatnit některý známý styl zahradní úpravy, nebo se pustit cestou experimentu. U čistě soukromých prostor, jakými zahrady rodinných domů jsou, je na prvním místě spokojenost majitele. Architekt přece může práci odmítnout, byla-li by v rozporu s jeho profesionálním cítěním. Pochopte, že japonskou kamennou lampu si do klasické italské zahrady musíte postavit sami. Ve studii jsou výsadby vyznačeny jen hmotově, bez druhové specifikace, maximálně s rozlišením na jehličnaté a listnaté stromy, vysoké keře, nízké keře, květiny a případně půdopokryvnou náhradu trávníku. Tvar stromů či keřů a tedy další jejich rozlišení je jasné z axonometrického či jiného pohledu, průměrný kreslíř či již běžně používaný grafický počítačový program jasně ukáže nejen celkový vzhled zahrady, ale zhruba i vzhled rostlin.Rozmístění jednotlivých ploch a prvků musí být dobře promyšlené, aby usnadňovalo budoucí údržbu zahrady, která by vždy měla být co nejjednodušší. Výsadby i travnaté plochy by měly být v ucelených plochách, jen rozumný počet soliter, opadavé stromy v dostatečné vzdálenosti od bazénu, jen zvládnutelné množství tvarovaných živých plotů či květinových záhonů a podobně. Již při návrhu základní koncepce zahrady je třeba dobře odhadnout množství času, který budete ochotni údržbě zahrady věnovat. Zcela bez údržby nemůže plnit všechny své funkce žádná zahrada. Tento stupeň návrhu ( studii ) je dobré zadat včas, aby z něj vyplývající stavební úpravy mohly být provedeny zároveň se stavbou domu. Tak můžete hodně ušetřit, jistě víc, než za studii zaplatíte. Když si to tedy trochu zjednodušeně zopakujeme a shrneme - ve studii si spíš upřesňujeme co chceme, v prováděcím projektu již musíme ujasnit jak, z čeho a za kolik to zrealizovat. Uskutečnit se dnes již dá téměř všechno, je však třeba rozumně posoudit, zda výsledek skutečně stojí za cenu realizace. Pokud například budete chtít mít pestrou skupinu rhododendronů za hustým zeleným travnatým kobercem v teplé a suché nížině a navíc třeba v místech, kde je vápenité podloží. Není to problém, musíte však počítat s několikanásobně většími výdaji a také s jistým rizikem. Rhododendronům musíte v takových podmínkách zajistit vyšší vzdušnou vlhkost, tedy automatickou závlahu, přistínění a výměnu půdy, trávníku skoro totéž. I ten sebelepší systém může selhat a choulostivé druhy pak zajdou, proto je vždy rozumnější vycházet při výběru druhů rostlin z podmínek stanoviště. V rostlinné říší jsou vhodné druhy pro každé místo a všechny mají svůj půvab. Podrobnost zpracování prováděcího projektu se může odrazit i z plánovaného způsobu realizace. Měli byste tedy zvážit, zda necháte celou zahradu vysadit dodavatelsky odborné firmě, nebo jestli si chcete okolí svého domu upravit sami. Obojí má samozřejmě svá pro i proti, záleží na Vašich možnostech a rozhodnutí. Téměř bez námahy je pro Vás realizace „na klíč“. Její výhodou jsou i záruky na ujmutí rostlin, které jsou zvlášť u výsadby vzrostlých stromů podstatnou záležitostí, tomu však samozřejmě odpovídají i vyšší náklady. Budete-li pracovat sami, ušetříte sice peníze, ztratíte ale spoustu času a sil, nehledě na to, že kvalita amatérsky založené dlažby či trávníku může být sporná. Sama se přikláním ke kombinaci obou variant, kdy si necháte v rámci stavby domu upravit terén, postavit bazén, položit dlažby, trávník a případně vysadit několik vzrostlých stromů a sami pak postavíte pergolu a vysadíte menší rostliny, tedy keře, trvalky a podobně. Taková zahrada pak bude mít kvalitní základ a úměrně vynaloženou prací Vám přiroste dřív k srdci.Venkovní a vnitřní bazényPři výběru bazénu je nutno s výběrem začít s dostatečným předstihem, aby při vlastní realizaci nedocházelo ke změnám, které ve svém důsledku stavbu prodraží.V první řadě je nutno se rozhodnout zda bazén bude nadzemní nebo zapuštěný. Prodejem nadzemních bazénů se zabývá velká řada prodejců a distributorů vzhledem k jednoduchosti montáže. Přechodovým druhem bazénů jsou bazény kruhové nebo oválné v provedení plech - fólie, zapuštěné do země. Komfortnější jsou bazény zapuštěné buď v provedení beton-obklad, stavebnicový systém nebo bazény laminátové.V provedení bazénu beton-obklad (případně těžká fólie) je možno vybudovat bazén v libovolném tvaru. Stavba těchto bazénů je však ze všech typů nejnáročnější, vzhledem k náročnosti stavebních prací (armování, vodotěsnost betonu). Tyto bazény je lépe budovat jako vnitřní z důvodu náročné údržby obkladu a z důvodu jeho trvanlivosti.Laminátové bazény jsou dodávány jako hotový výlisek v několika tvarových variantách. Vzhledem k použitému materiálu se tyto bazény řadí k nejkvalitnějším bazénům. Stavba je poměrně jednoduchou záležitostí, jelikož hotový bazén se osadí do připravené jámy s podkladovou armovanou deskou. Stavba je tudíž nejenom levná, ale zároveň i rychlá.Stavebnicové bazény jsou další možností v typové řadě bazénů. Stavba a stavební příprava jsou stejně jednoduché jako v případě laminátových bazénů.U všech uvedených typů bazénů lze použít technologii od té nejjednodušší (filtrace, vstupní trysky do bazénu, skimmer) až po tu nejsložitější s automatickým provozem včetně masáží (vodní nebo vzduchové ), protiproudů, osvětlení a přelivné hrany. Veškeré díly zabudované do bazénu mohou být v různé kvalitě a to od plastů přes nerez až po díly bronzové.Důležitou součástí bazénu je také výběr technologie pro úpravu bazénové vody. Základní požadavky na nezávadnost předpokládají použití chlóru. Toto je bezpodmínečné u veřejných bazénů, u domácích bazénů existuje možnost použít bezchlórovou desinfekci. Funkce této metody je založena na využití jiného oxidantu a to aktivního kyslíku. Použitím takovéto desinfekce odstraníte nepříjemné pocity po koupání jako je zarudnutí pokožky, svědění apod. Pro udržení čistoty a kvality bazénové vody existuje široká škála prostředků a výrobků, ale je třeba dbát na jejich správný výběr podle použité technologie.Automatické zavlažovací systémyV současné době vzrůstá význam zelených ploch - zahrádek a zahrad, trávníků, zimních zahrad, teras, parků a pod. Nejde jen o přímý užitek - např. květiny, sklizené ovoce a zelenina, ale i o možnost odpočinku nebo sportovního vyžití - relaxaci. Zvlášť velký význam je estetický - upravenou a udržovanou zahradou, trávníkem a dalším osázením se podstatně zvyšuje také užitná hodnota do­mu a celého prostředí. Veškerá zeleň však potřebuje péči - počínaje její přípravou, osázením, ale zejména pak dalším udržováním. A zde patří právě závlaha mezi nejdůležitější faktory, ovlivňující vzhled, kvalitu a užitek vysázené zeleně.Každá zeleň potřebuje, kromě dalších činitelů jako jsou živiny a vzduch, především vodu. A to vodu, kterou může přijímat pravidelně a v potřebném množství. Víme, že dešťové srážky nejsou schopny toto zabezpečit, a proto je nutno zahradu zavlažovat.Právě automatická závlaha umožňuje pravidelnou dodávku potřebného množství vody, a to vždy v potřebné době. Tuto dobu a také množství vody, které je dáno zvolením počtu a délky zavla­žování, je možno jednoduše naprogramovat. Protože se zavlažování zpravidla provádí večer a v no­ci, kdy je odpařování nejmenší, šetří se tak až 30 - 40% vody. Zavlažování v tuto dobu příznivě působí na vegetaci, protože teplota vody je blízká povrchu terénu. Kromě velké úspory vody - zejména tam, kde není vlastní zdroj vody - je obrovskou výhodou úspora času, jinak stráveného při zalévání ručním.Automatický závlahový systém pozůstává z rozvodů vody rozdělených do sekcí, jednotlivých postřikovačů a z ovládání. Rozvody vody i postřikovače jsou uloženy pod terénem. Nenarušují tak používání zavlažované plochy. Výsuvné postřikovače se tlakem protékající vody vysouvají nad povrch. Po ukončení zavlažování přerušením přívodu vody se opět zasunou do podzemního pouzdra. Je možno např. přes ně sekat trávník, přecházet, nebo i sportovat. Zavlažování sekcí je ovládáno postupně naprogramovanou řídící jednotkou umístěnou např. v suterénu domu, v garáži apod. Součástí automatického zavlažovacího systému je čidlo srážek, které samostatně vypne zavlažování.Součástí automatického zavlažovacího systému je čidlo srážek, které samostatně vypne zavlažování v případě dostatečné vlhkosti půdy vlivem přirozených srážek a opět dle potřeby zavlažováni zapne.Vzhledem k tomu, že rozvody vody i postřikovače jsou v měkké hloubce pod terénem, je nutno systém na zimu pomoci tlaku vzduchu odvodnit.Podkladem pra zpracování projektu je přesný plán pozemku, který má být zavlažován s plánem osázení a dále informace o zdroji vody, zejména kapacitě a tlaku vody. Systém lze pokládat i v dokončených zahradách se vzrostlým trávníkem. Těm, kteří teprve připravuji opravu zahrady, případně i stavbu domu, doporučujeme předem se poradit, kde bude nutno např., připravit průchody pro potrubí a kabely přes základy, pod cestami a chodníky a pod.

  20. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Svahové tvárnice a palisády

  Zpevnění svahu jako ochrana před erozí a sesuvem půdy je možné několika způsoby: na sucho položenými kameny šikmo proti svahu, sestavou z betonových tvarovek nebo palisádou. Volně položeným kamenům stačí jen štěrkové lože, betonové tvarovky si zpravidla vyžádají navíc i betonový základ, palisády se ukotví z jedné třetiny do země a případně zabetonují.Duté betonové tvarovky, tzv. svahové tvárnice (některým typům se říká také svahové žardiniéry), jsou vyráběny v různých podobách, rozměrech a barvách. Dají se různými způsoby vrstvit (předsazovat, zasouvat do sebe, spojovat na sucho pomocí své profilace apod.). Po doplnění plastovými dny se vysypávají zeminou a osazují; rostliny pak plní roli zpevňujícího prvku. Takto lze zpevnit svahy do sklonu až 70o. Cena tvarovek se značně liší podle typu (50-350 Kč), čtvereční metr z běžných výrobků vyjde zhruba na 600 Kč, při nestandardní barevnosti samozřejmě více.Palisádu tvoří těsně vedle sebe kladené tyčové prvky (kuláče, půlkuláče, hranoly, desky), které se zapouštějí kolmo do země. Mohou být z hotových betonových dílů s různou výškou (až do 2 m), nižší zpravidla z prostého, vysoké z armovaného betonu (všechny se zapouštějí do betonového základu). Cena je samozřejmě závislá na výšce a typu - prvky kolem 100 cm stojí v přírodní barvě orientačně 200-350 Kč, vyšší pak až 700 Kč. Speciální povrchová úprava např. otryskáváním, které je přibližuje vzhledu přírodního kamene, může spolu s nestandardní barevností prodražit palisádu na více než dvojnásobek základní ceny.U dřevěných palisád stačí při dostatečné hloubce výkopu zasypání a zhutnění štěrkem, případně je lze přibetonovat. Oproti betonovým prefabrikovaným skládačkám jsou mnohem přirozenější, musejí se však opatřit na straně přimknuté ke svahu ochrannou fólií proti vlhnutí, samo dřevo vyžaduje pochopitelně tlakovou impregnaci. Cena dřevěné palisády je závislá na délce a průměru jejích prvků - např. impregnovaný kuláč v délce 150 cm a o průměru 10 cm nás přijde asi na dvě stě korun, metrový přibližně na polovinu. 

  22. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Půvab zeleného baldachýnu

  Pergola je oblíbeným prvkem z kategorie drobné zahradní architektury. V parném létu poskytuje vítaný stín, poslouží jako odpočivné místo v závětří, dokáže plnit i funkci účinné pohledové clony.Pergola je elegantním spojovacím článkem mezi domem a zahradou. Může se tyčit nad terasou, zastřešovat garážové stání, stejně tak se uplatní jako samostatný prvek někde uprostřed zahrady, kde sehrává roli předělu mezi funkčně odlišnými partiemi, případně na sebe bere podobu jakéhosi vzdušného altánu. Její obdobou ve formě delších, zpravidla obloukovitě či segmentovitě tvarovaných koridorů je loubí.Jde o finančně nenáročnou a z konstrukčního hlediska celkem jednoduchou zahradní stavbu, vhodnou i pro svépomocné realizace. Zahrádkářská centra a hypermarkety nabízejí k tomuto účelu už hotové dílce i spojovací prvky.Pergolu tvoří zpravidla dřevěná konstrukce se sloupy a podpěrami z hranolů o průřezu 10x10 až 15x15 cm. S ohledem na budoucí hmotnost popínavé zeleně je nejvhodnější tvrdé dřevo (dub, buk, akát, eventuálně modřín), v levnějším provedení postačí tlakově impregnovaná borovice či smrk. Jako u každého dřevěného prvku v exteriéru je i u pergoly měřítkem životnosti kvalita dřeva a jeho ošetření. Na konce sloupů a podpěr se osazují speciální nástavce z pozinku či nerezu, které se ukotví do země (případně zabetonují) a dřevo tak zůstane 5-10 cm nad terénem, aby nepřišlo do přímého kontaktu se zemní vlhkostí. Rovněž spojovací prvky pergoly musejí být z nekorodujícího materiálu.Pergolu lze nechat porůst jakoukoli popínavou zelení, která doroste do potřebné délky, nejlépe ovíjivými druhy. K oblíbeným patří vistárie, zimolezy, popínavé hortenzie, plamének, růže, loubinec a pochopitelně vinná réva. Uplatní se i letničky, např. hrachor či okrasná fazole.

  22. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Altánu sluší dostatek prostoru

  Obdobné poslání jako pergola plní také další z prvků drobné zahradní architektury - altán. V porovnání s pergolou je ale stavebně náročnější, už proto, že je zastřešený a poskytuje tudíž azyl i za deště. A jelikož jde vždy o stavbu s určitým architektonickým stylem, bývá i její přizpůsobení charakteru domu a začlenění do zahradní kompozice složitější.Stejně jako v případě pergoly či obdobného odpočivného zákoutí má altán umožnit pěkný výhled do zahrady, přičemž v zorném poli má zůstat i dům. Z toho plyne, že altán chce kolem sebe dostatek volného prostoru; ve stísněných podmínkách bude určitě vhodnější třeba malá besídka někde u zahradní zdi.Nejoblíbenější jsou altány vzdušné, otevřené - v podstatě jen podpěry nesoucí jednoduchou střechu s lehkou krytinou, zdviženou nad čtvercovým, kruhovém či polygonálním půdorysem. Nosná konstrukce (nejčastěji dřevěná, zřídka zděná či kovová) mívá obvykle ve spodní části, ale někdy třeba i po celé výšce subtilní mřížovou výplň. Ta slouží pro uchycení popínavé zeleně, která je u altánu vždy vítaná, neboť jej lépe integruje do zahradního prostředí. Méně časté, ale zase využitelné po většinu roku jsou altány uzavíratelné, s prosklenými stěnami. V každém případě ale musí altán stát na zpevněné a vydlážděné ploše.Minimálně nutným zařízením bývá stůl se židlemi, případně lavice, neboť bez možnosti posezení by altán neměl žádný smysl. Pokud to lze, je vhodné, zejména do uzavíratelných staveb, počítat s přívodem elektrického proudu a vody, a to nejen pro osvětlení v letních teplých večerech, ale také třeba pro možnost uvařit si zde kávu. S tím pak už souvisí alespoň malý úložný prostor: pro nádobí, varnou konvici apod. Komfortně zařízený altán pak může obsahovat skutečnou letní kuchyni (s grilem, mycím centrem a jiným potřebným vybavením).Specializovaní výrobci nabízejí hotové altány různých typů a v různých cenových relacích, stavby skromné i honosné. Pro představu: jednoduchý dřevěný altán s laťkovou výplní, čtvercový se zastavěnou plochou kolem 6 m2, lze pořídit v ceně někde mezi 15-20 tisíc korun. Pro šikovnější by neměla být žádným problémem ani výroba svépomocí.Záměrně bez komentáře ponecháváme levné a kvůli tomu dnes pohříchu dost často vídané přístřešky v podobě plastového výlisku či látkou zastřešené hliníkové konstrukce. Nejen kvůli otázce, zda jde vůbec o altán, i když si tak většinou říkají (připomínají spíš nebesa nad postelí), ale především pro jejich pochybnou estetickou hodnotu.

  22. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Založení trávníku výsevem nebo drnovým kobercem?

  Pokud si budete plánovat založit nový trávník nejdůležitější rozhodnutí, které musíme učinit, je, zda použít k založení trávníku semeno nebo drnový koberec. Obě metody mají své výhody i nevýhody a vaše rozhodování bude záviset na takových faktorech, jako jsou finanční možnosti nebo jak rychle chcete mít trávník k dispozici.1) Trávník vysetý ze semen:Výhody: Jedná se o nejekonomičtější způsob založení nového trávníku. Nesnažte se koupit nejlevnější semeno – pravděpodobně se bude jednat o podřadnou trávu, která vytvoří trávník podřadné kvality. Při nákupu semen víte přesně, o jaké travní druhy se jedná, a je tedy jednodušší vybrat vhodnou pro vaše účely a podmínky. Vysévání semen je fyzicky méně náročné než pokládání drnového koberce.Nevýhody: Po novém trávníku bude možné chodit až po několika týdnech a uplynou měsíce, než ho budete moci zatěžovat normálním užíváním. Péče o nově vysetý trávník je obtížná. Semena musí být chráněna před ptáky a malé semenáčky jsou velmi citlivé na poškození špatným počasím nebo nevhodným ošetřováním. Vážným problémem jsou také plevele.2) Trávník z drnového koberce:Kobercové trávníky se pěstují ve specializovaných trávníkových školkách. Zhruba po 12-ti měsících pěstování se trávník sejme slupovačkou na přesné pásy s 1 - 3 centimetry silnou vrstvou zeminy.Výhody: Trávník lze obvykle položit během jednoho dne a je možné jej lehce zatěžovat téměř okamžitě. Nově položený trávník je mnohem méně zranitelný škůdci, nemocemi apod. než semenáčky a rychleji zakořeňuje do půdy. I pro drnový koberec musí být půda připravena pečlivě, není ale nutné ji zpracovat tak jemně jako záhon pro vysévání semen. Velkým kladem této metody je, že trávník vznikne prakticky okamžitěNevýhody: Drnový koberec je mnohem dražší než semeno, zvláště pokud si vyberete vysévaný koberec, který se užívá pro vysoce kvalitní trávníky. Balení, přeprava a pokládání drnového koberce jsou těžké a namáhavé práce a nezvládají se snadno. Drnový koberec musí být položen během jednoho či dvou dnů od dodávky (nemá-li se silně poškodit) musí být balíky rozbaleny a drn rozložen naplocho.Postup realizace trávníku pomocí výsevu: U novostaveb je většinou hromada vrchní ornice ( tzv.skryvka ), která byla před zahájením stavby shrnuta a je potřeba ji rozvést dle potřeby a také dle návrhu zahrady. Před samotným rozhrnutím, pokud je to nutné, provádíme první likvidaci plevelů totálním herbicidem. Poté je vhodné nechat vyrůst další plevele (min.3 týdny), které likvidujeme stejným způsobem. Další tři týdny trvá, než tyto plevele uschnou. Je dobré tuto dobu dodržet, aby herbicid pronikl až do kořenů. Po této době prokypříme půdu speciálním strojem na zakládání trávníků, který rovněž rozmělní hroudy a vytlačí na povrch větší kameny. Tyto kameny se vysbírají a zároveň probíhá nejtěžší a také nejsložitější část realizace a tou je ruční úprava. Ta má za úkol srovnat dokonale terén a odstranit z plochy veškeré kamínky a jiné předměty, které do trávníku nepatří. Nyní nám už zbývá zasít zasévačkou trávní semínko, pohnojit tzv. startovacím hnojivem a zaválcovat popř. zahrábnout semínko zlehka do půdy. Je velice důležité trávník často zalévat, aby při klíčení, kdy je semínko nejnáchylnější nezaschlo. Tento postup je základní formou založení trávníku. Do půdy se mohou přidávat i různé druhy substrátů pro vylepšení vegetační vrstvy, písek a nebo škvára pro zlehčení půdy. Také můžete použít speciální bílou netkanou textilii, která se po založení trávníku rozprostře na celou plochu. Ta zabraňuje ptákům vyzobávání semínka, při přívalových deštích zmírňuje splavení a hlavně se pod touto textilii vytváří tzv. mikroklima, které podporuje klíčivost.Postup realizace trávníku pomocí drnových pásů: Postup při tzv. drnování je v podstatě stejný jako u výsevu s tím rozdílem, že místo zasetí trávního semínka pokládáme už hotový trávní drn. Začínejte pokládat na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku. Pásy na sebe musí co nejtěsněji navazovat, ovšem nesmějí se překrývat. Další řadu pokládejte vždy rovnoběžně s předchozí tak, aby mezery mezi konci drnů jedné řady nenavazovaly na mezeru v předchozí řadě (mezery by se měly střídat jako na cihlové zdi). Přebytečné části drnů (v rozích, na okraji plochy atd.) odřežte ostrým nožem. Při pokládce nevstupujte na trávníkový drn. Pokud je to nezbytně nutné, položte si na něj široké prkno. Položený koberec uválcujte šikmo ke směru položených drnů. Především na svazích, případně na okrajích plochy, se doporučuje zajistit drn dřevěnými kolíky, aby nedocházelo k posunu koberce ještě před zakořeněním. Trávník je nutné okamžitě po položení zavlažit dávkou 15 – 20 l/m2) a zálivku opakovat v menších dávkách 1 – 3 denně dle počasí, po dobu dvou týdnů. Trávníkové pásy musí být položeny nejpozději do 24 hodin od sloupnutí. Pokud nemohou být položeny ve zmíněné lhůtě, je nezbytně nutné rozvinout je na stinném místě a zavlažit. Základní prokořenění trvá zhruba dva týdny, pak se již trávník může začít běžně používat. Při dobře připraveném podloží máme krásnou zelenou plochu hotovou za den. Takto zapěstovaný trávník je hustý, bezplevelný a odolný vůči sešlapání. Travní koberce pokládejte vždy v bezmrazém období, zejména od začátku dubna až do konce října.

  24. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Je kompost přežitkem?

  Pokud nemáme na mysli volně loženou zapáchající hromadu všeho možného, pak odpovězme ihned, že kompost má své místo i v zahradě moderního rodinného domu. I z ní totiž během roku vzejde spousta biologického odpadu, který současné předpisy na ochranu ovzduší neumožňují volně pálit. Takže co jiného s ním?Posekaná tráva, shrabané suché listí a jehličí, odřezané větve a odstřižky živých plotů, spadané ovoce či šišky, vytrhaný plevel a uschlé letničky - to vše se dá zužitkovat právě kompostováním, což není v podstatě nic jiného než urychlení přírodního procesu rozkladu organických zbytků.Příprava kvalitního kompostu, který bude bohatý na humus a jiné živiny, má však svá určitá pravidla. Zdřevnatělý odpad - šišky, větve apod., ale třeba i tužší listí, například z kaštanu, dubu či ořechu - je třeba nejprve rozmělnit zahradním drtičem, což usnadní jejich tlení. Také suché jehličí je vhodné jen v rozumné míře.Hutné vrstvy posekané trávy by bránily přístupu vzduchu, proto je lepší více tenčích vrstev proložených třeba právě listím. Do kompostu ovšem nepatří listí napadené škůdci, semena plevele a vytrvalé druhy plevelů vůbec. Naopak lze kompostovat i část odpadu z domácnosti, pokud je rostlinného původu - například slupky z brambor, zbytky ovoce, zeleniny apod. V menším množství sem může přijít i popel ze dřeva spáleného v zahradním krbu.Správně připravený kompost má být kyprý, mít tmavou barvu a nezapáchat. Aby takový byl, musí být jeho skladba pestrá s vyváženým podílem vkládaných suchých a vlhkých komponent. Za optimální výslednou vlhkost se považuje asi 60 %. Doporučuje se kompost jednou až dvakrát během sezony přeházet, případně prorazit jeho středem průduchy a usnadnit tak přístup vzduchu ke zhutněným vrstvám. Teplota uvnitř kompostu má být kolem 50°C. Aby v chladných obdobách roku příliš neklesala, je třeba zakrýt jeho povrch vrstvou listí, slámy či jiným přírodním materiálem.Pro založení kompostu je nejvhodnějším místem zpevněná plocha v polostínu někde pod stromy v odlehlejší části zahrady, určitě ne v těsné blízkosti odpočivných zákoutí či jiných pobytových zón. Pak už stačí vyrobit si jednoduchou dřevěnou ohrádku, případně zakoupit některý z kompostérů, které nabízejí hobby markety nebo zahradnická centra. Jsou mezi nimi i speciální plastové termokompostéry s izolovanými stěnami, v nichž rozkladný proces probíhá rychleji - během jedné vegetační sezony. Mají ale menší kapacitu a vyžadují jednorázové naplnění, aby se dostavil potřebný tepelný efekt.Přeměna zdánlivě neužitečného zahradního odpadu na kompostovou směs přinese dvojí užitek: ušetří starosti s jeho likvidací a současně umožní průběžně obohacovat půdu o výživné látky.

  24. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Zelený koutek pro děti

  Dítě potřebuje pohyb, a nejlépe na čerstvém vzduchu. V dnešním světě počítačů a nebezpečně mizejících veřejných dětských hřišť je to obzvlášť důležité. Proto bychom už při plánování úpravy zahrady u rodinného domu měli rozhodně počítat s místem pro dětský koutek.Stejně jako uvažujeme dopředu o samostatném dětském pokoji či pokojích, které jednou mohou svou funkci změnit a stát se něčím, co jsme si s ohledem na nejmladší příslušníky rodiny odřekli, měli bychom i v zahradě, třeba na úkor části plochy anglického trávníku či záhonu trvalek vymezit prostor pro dětský koutek - i ten lze bez velkých problémů později nahradit čímkoli jiným. Zahrada nemá přece být jen na okrasu, ale má obyvatelům domu sloužit - a když říkáme obyvatelům, tak přece všem, tedy i dětem.Zřízení dětského zahradního koutku nemusí být zas tak velkou investicí. V jeho základním vybavením by ale nemělo chybět pískoviště a houpačka (nízký nafukovací bazének z plastu je snad samozřejmostí) , u rozlehlejších zahrad to může být navíc i prolézačka, skluzavka, šplhadla, jednoduchý kolotoč, případně malý zahradní domek aj. Takový pestrý mobiliář se pak stává vlastně tělocvičnou pod širým nebem, kde si děti utužují nejen fyzickou kondici, ale i sebevědomí. Doporučuje se také vyhradit třeba pro míčové hry část travnaté plochy, která se oseje jiným druhem travní směsi, tzv. zátěžovým.Pokud jde o pískoviště, postačí k němu zhruba dva kubíky písku. Mělo by mít plochu alespoň 2,5 m2, celkovou hloubku kolem jednoho metru a pevnou obrubu (nejlépe nízkou dřevěnou palisádu), která poslouží i k sezení. Nezbytné je jeho odvodnění, závislé na druhu podloží, obdobně jako například u zpevněných zahradních ploch; většinou ale postačí vrstva drobného štěrku na dně vyhloubeného prostoru.Dalším běžným prvkem v dětském zahradním koutku je houpačka. Pro ty nejmenší musí mít podobu sedačky s opěrkou zad a bezpečnostními pásy, zavěšené raději na pevné samostatné konstrukci, pro větší děti stačí jen sedátko, případně houpací síť, závěsná lana a zdravá silná větev stromu. Houpací lavici, podobnou jakou známe ze hřišť mateřských škol, ale moderního typu s kovovou, dřevěnou či plastovou konstrukcí, s polstrováním a stínicí stříškou, řadíme spíš už do kategorie zahradního nábytku. Takovou určitě rádi využijí i dospělí.A kam dětský koutek na zahradě situovat? Bude to vždy závislé na konkrétních podmínkách, ale mělo by to být místo chráněné před větrem i přímým sluncem, místo ležící v zorném úhlu rodičů, a to jak při pohledu z domu, tak z terasy, altánu, pergoly či jiného odpočivného zahradního zákoutí. U všech prvků dětského koutu mějme na zřeteli především bezpečnost. Proto se o svépomocnou výrobu prolézačky, houpačky, kolotoče, skluzavky či jiné podobné atrakce raději nepokoušejme; ostatně všechna tato zařízení pro děti nejrůznějšího věku dnes nabízí trh v širokém výběru.

  24. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Nejčastější systémy stropních konstrukcí - Stavimbarak.cz

  Stropy jako nosné části stavby většinou bývají řešeny v rámci uceleného stavebního systému, jehož výrobce má stropní prvky ve svém programu spolu se zdivem pro svislé konstrukce (cihelné bloky, pórobeton aj.). Nikde ale není řečeno, že takové řešení je jediné, i když komplexnost se z mnoha důvodů nabízí jako nejvýhodnější.Složitost dispozice, členění nosných zdí a systém svislých konstrukcí je pro volbu stropního systému nejdůležitější. Jeho návrh musí vycházet z celkové skladby stropu (tepelné a zvukové izolace, tloušťky potěru, nášlapné podlahové vrstvy atd.).Jeden z nejrozšířenějších stropních systémů, patřící mezi tzv. skládané stropy a preferovaný hlavně svépomocnými stavebníky, představují hurdisky. Jde o ucelený keramický stropní systém včetně tepelně izolované věncovky. Stropní desky (obvykle v délkách 1100 nebo 1200 mm) se vkládají za pomoci patek mezi ocelové I profily. Výhodou je nejen dobrý podklad pro omítku, ale především možnost pohybu pod stropem ihned po jeho dokončení. Ač jde o vcelku jednoduchý postup, znamenají ocelové nosníky vyšší pracnost a komplikovanou manipulaci; nevýhodou je i mokrý proces v podobě nutného povrchového potěru a tím i vynucená technologická pauza před dalšími úpravami podlah. Strop má omezený rozpon (běžně do 6 m) - větší si vyžaduje mohutnější nosníky, což jinak cenově výhodný systém prodražuje.Pro stropy s keramickými vložkami lze namísto ocelových profilů použít i speciální nosníky (železobetonové, případně keramické s železobetonovou výztuží).Pak je ovšem nutné přebetonování a podpěrná konstrukce, jejíž odstranění má dlouhou, technologickou vazbu na vyzrání betonu, běžně třítýdenní.Železobetonový monolitický strop (deskový či trámový) má přednost v podobě skrytých průvlaků a trámů, umožňuje zastropit i velice členité dispozice se současným řešením balkonů, teras apod. Vykazuje značnou únosnost, je zvukově neprůzvučný, ale náročný jak co do pracnosti, tak co do finančních nákladů, neboť vyžaduje systémové bednění. Nevýhodou je již zmíněná dlouhá doba zrání betonu, během níž nelze pod podepřeným stropem provádět žádné práce. Na druhé straně je výsledkem hladká plocha, pro jejíž finální úpravu stačí tenkovrstvá omítka.Často se z hlediska menší pracnosti a nižších finančních nákladů uplatňuje monolitická železobetonové konstrukce se ztraceným bedněním, která kombinuje výhody monolitu a prefabrikátu. Patří sem i filigránové stropy z tenkých, ale silně armovaných panelů. Jejich montáž je rychlá, netrvá obvykle déle než dva dny včetně zalití betonem, umožňuje vytvářet stropní plochy takřka neomezených tvarů. Znamená však vyšší náklady na přepravu, vyžaduje těžkou mechanizaci a nutnost podpůrného systému po dobu zrání betonu.

  29. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Užitečný savec v kuchyni - Stavimbarak.cz

  Současná kuchyň připomíná z hlediska svého technického vybavení spíš strojovnu. A to se ještě některé spotřebiče v našich podmínkách teprve pomalu zabydlují a mnohé domácnosti se stále obejdou například bez myčky nádobí. Zato pomocníkem opravdu nepostradatelným se stal odsavač par neboli digestoř.Jsou to moderní přístroje s rozličným designem, vyráběné z různých materiálů, mezi nimiž současný trend udává nerez a sklo. V zásadě si lze vybrat mezi dvěma základními typy, odlišnými svou funkcí, a to digestoří odtahovou a recirkulační.První typ odsává kuchyňské páry, zbavuje je mastnot a odvádí potrubím do komína, případně přímo nad střechu. Recirkulační odsavač se obejde bez rozvodů, kromě tukového filtru má i filtr uhlíkový, který na sebe váže pachy a v podobě čistého vzduchu vrací odsáté páry zpět do místnosti. Jeho výhodou je možnost libovolného umístění, kromě toho neubírá zbytečně vzduch ani teplo. Odsavače s přímým odtahem do komína bývají zase výkonnější a obvykle ne tak hlučné; záleží ovšem hodně na kvalitě a provedení odtahového potrubí. To může být z plastu nebo z hliníku a jedná-li se o komplikovanější rozvod, lze je skrýt za lištu nad horní skříňky. Je ale otázkou, zda v takovém případě není vhodnější volit digestoř recirkulační.Většina výrobků na trhu je nabízena v obou verzích, přičemž z odtahové digestoře se dá kdykoli udělat recirkulační - stačí k tomu drobné úpravy (zaslepení odtahového otvoru a instalace uhlíkového filtru). Filtrace je ostatně velice důležitou součástí digestoře a představuje jedinou starost s její údržbou. Tukové filtry jsou většinou kovové, výjimečně i z netkané textilie. Kovové se dají opakovaně umývat, druhé lze jednou dvakrát vyprat, ale pak se musejí vyměnit. Rovněž uhlíkové filtry je třeba po určité době vyměnit. Speciální indikátor u kvalitních digestoří na zanesení filtrů automaticky upozorní.Kuchyňské odsavače můžeme dále rozlišovat podle tvaru a způsobu osazení. Nejběžnější a také nejlevnější jsou přístroje instalované pod horní skříňku kuchyňské linky. Dále jsou to digestoře tzv. komínové, které se montují na zeď nad varnou plochou a existují i v rohovém provedení (někdy se jim říká též nástěnné nebo krbové). Jiný typ představují vestavné odsavače, které jsou zabudovány v horní skříňce a tvoří její dno. Z čelního pohledu nejsou vidět, vysouvají se nebo vyklápějí. Nejdražší jsou odsavače prostorové (ostrůvkové), které se zavěšují na strop v případech, kdy varné centrum není součástí kuchyňské linky, ale je řešeno jako samostatný blok ve středu místnosti.Digestoře jsou běžně vybavovány lineární zářivkou nebo halogeny, které osvětlují varnou plochu pod nimi a jsou ovládány nezávisle na vlastním chodu digestoře. Ceny se pohybují od několika tisíc až po několik desítek tisíc - v závislosti na typu, materiálovém provedení a výkonu. Ten se stává při výběru jedním z nejdůležitějších hledisek, neboť musí být úměrný velikosti místnosti. S tím ale v každé prodejně ochotně poradí a na takové doporučení rozhodně dejme.

  31. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Indukční varné desky - Stavimbarak.cz

  Indukční vaření využívá odlišného principu ohřevu než klasické elektrické odporové spotřebiče. Indukční technologie dnes představuje nejúčinnější způsob přeměny elektrické energie na tepelnou. Teplo vzniká přímo v plášti nádoby indukcí elektrického proudu.Indukční vaření využívá odlišného principu ohřevu než klasické elektrické odporové spotřebiče. Indukční technologie dnes představuje nejúčinnější způsob přeměny elektrické energie na tepelnou. Teplo vzniká přímo v plášti nádoby indukcí elektrického proudu.Hlavní výhodou indukčního ohřívání je odbourání ztrát při přechodu tepla, protože ohřívá přímo dno kovové nádoby ve které připravujeme pokrm. Při tomto způsobu ohřevu je dosažena vysoká účinnost přeměny elektrické energie na teplo. Při využití běžného elektrického ohřevu pomocí odporové topné spirály (plotýnkový vařič, sklokeramická varná deska), prochází vzniklé teplo izolantem, kovovou nebo sklokeramickou deskou a teprve potom je předáváno dnu hrnce, ve kterém vaříme. Tento přechod je zdrojem velkých tepelných ztrát, především pokud k sobě obě plochy přesně nedoléhají (vznikne vzduchová mezera, která špatně vede teplo), nebo při znečištění plotýnky případně dna hrnce. Naproti tomu je při indukčním ohřevu ohříváno přímo dno hrnce.Jde o nejméně energeticky náročný ohřev pomocí elektrické energie. Další výhodou je bezpečnost a snadná údržba Varnou plochu lze téměř ihned po použití očistit (deska se zahřívá pouze bezprostředně pod nádobou).Předpokladem pro vaření na indukční desce je magnetizované dno varné nádoby. Proto je vhodné vyzkoušet, které nádobí bude pro indukční desku vyhovující (feromagnetické materiály jako litina, smaltované kovové hrnce, nerez aj.). Navíc ve srovnání se sklokeramickými, elektrickými a plynovými deskami ušetříte až 45% elektrické energie a získáte cca 50% času.Protože jsou indukční varné desky v provedení se sklokeramickou základní deskou, přebírají její výhody i nevýhody. Aplikace elektronických obvodů umožňuje využívat obdobné funkce jako u sklokeramických varných desek. Nevýhodou je dosud poměrně vysoká pořizovací cena a nutnost použití kovového nádobí.

  31. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Projektování domu - Zádveří by nemělo chybět -Stavimbarak.cz

  S poukazem na dokonalou těsnost a tepelně izolační schopnost současných dveří se u novostaveb rodinných domů často (obdobně jako venkovní závětří) pokládá za zbytečnost budovat zádveří, ačkoli si běžně neklade žádné velké plošné ani prostorové nároky. Nicméně jeho absence je dost závažným dispozičním nedostatkem.Zádveří totiž není jen dalším komunikačním prostorem navíc; má také funkci hygienického a zvukově izolačního filtru. Vchodové dveře sice mohou mít sebelepší tepelně izolační parametry, ale pokud hlavní vchod ústí přímo do obytné haly či obývacího pokoje, nic nebrání chladnému vzduchu, aby si při jejich otevření našel snadnou cestu do vnitřních prostor domu. Někam také musí vést vstup z garáže, někde si musí obyvatelé domu i návštěvy odložit svrchní oděv, deštník, eventuálně se přezout - pro otisky zablácených podrážek na podlaze obytné místností nebude mít paní domu jistě pochopení.Ač se to nezdá, je zádveří jednou z nejexponovanějších částí domu, představuje jakýsi předstupeň obytných prostor. Kromě garáže z něho bývá přístupné i příležitostné WC. Ovšem příliš dveří by zde být nemělo - hlavní komunikační spojnici s ostatními místnostmi přízemí má obstarávat hala, která na zádveří obvykle navazuje.Také schodiště stoupající do podkrovních prostor je vhodnější situovat spíš do vstupní haly - snad jen s výjimkou dvougeneračních domů, kdy patro či podkroví tvoří samostatnou bytovou jednotku. Pak ovšem musí být zádveří dostatečně prostorově dimenzováno a obvykle v takovém případě současně plní funkci vstupní (nikoli obytné) haly. O obytném prostoru nelze mluvit už z toho důvodu, že zde zpravidla chybí přímé osvětlení; částečně ale lze zajistit přístup denního světla proskleným nadsvětlíkem vstupních dveří.Jako součást vstupní partie je zádveří rovněž jednou z prvotních vizitek majitele. Obdobně jako předzahrádka či samotné vchodové dveře vypovídá leccos o soukromí obyvatel domu a má být tedy svým způsobem i reprezentativní. I to nejmenší zádveří musí umožňovat současný pohyb více lidí, vždyť obyvatelé domu zde vítají návštěvy a také se tu s nimi loučí, což při šířce pod 150 cm může být dost problematické. Nehledě na to, že vše, co budeme do domu při jeho zařizování i případně později stěhovat, tudy musí projít.Nemá-li dům samostatnou šatnu, zastupuje tuto funkci zpravidla právě zádveří, takže je třeba pamatovat i na úložné prostory, nejlépe vestavěné skříně. A rozhodně by zde měla být možnost posadit se při zouvání a obouvání a zkontrolovat svůj zevnějšek v zrcadle, u něhož se doporučuje samostatné osvětlení. Zrcadlo navíc dokáže daný prostor opticky zvětšit. To samozřejmě platí i o barvách stěn, podlahy a stropu, které mohou při volbě vhodného tónu případné prostorové disproporce korigovat. Nejvhodnější podlahovou krytinou je taková, která se snadno udržuje, nejlépe tedy dlažba, případně s kobercovou čisticí zónou.A pokud už musejí být v zádveří věšáky, pak připevněné na zdi; solitérní věšák nejenže zabírá cenné místo, ale navíc se pod tíhou více kabátů snadno skácí.

  04. červen 2020 - Napsal: Redakce

 • Pro bezproblémový vjezd na pozemek - Stavimbarak.cz

  Pokud se vjezd do garáže nenachází v úrovni oplocení, ale někde uvnitř pozemku, neobejdeme se bez vjezdové brány. Za této situace je ovšem nanejvýš praktický motorický pohon brány i garážových vrat a jeho sjednocené dálkové ovládání přímo z vozidla, protože jinak bychom museli z automobilu dvakrát vylézat a zas do něj nasedat, než bychom jej zaparkovali.Automaticky ovládaná vjezdová brána zaručuje rychlý a bezproblémový průjezd v obou směrech, což nabývá na důležitosti zejména tam, kde pozemek těsně sousedí s frekventovanou veřejnou komunikací. Automatika sestává obvykle z řídicí jednotky, dálkových ovladačů, antény, majáčku, bezpečnostní světelné závory a pohonné jednotky.Rozeznáváme dva hlavní typy venkovních vjezdových bran: posuvné (buď pojezdové po kolejnici, nebo samonosné) a otočné (jednokřídlové nebo dvoukřídlové). Ani jedny nejsou rozměrově standardizovány, vždy se jedná o zakázkovou výrobu na míru.Základní nosný rám obou typů bran tvoří většinou profily z oceli, případně hliníkových slitin, v nichž jsou upevněny dekorativní výplně. Ocelová konstrukce může mít i ochrannou plastovou vrstvu. Výplně bývají dřevěné, ocelové, plastové nebo kované, často i umělecky (takové se doporučuje volit ale jen tehdy, má-li podobný charakter i plot) a mohou nést nejrůznější povrchovou úpravu.Z praktických důvodů jsou pro rodinné domy nejvýhodnější posuvné brány s pojezdem (samonosné se využívají spíš u větších, především průmyslových objektů). Oproti křídlovým jsou při otevírání prostorově méně náročné a nevyžadují zdaleka tak široké příslušenství. Jsou zpravidla i méně hlučné. U běžných rodinných domů je nejrozšířenějším typem, zejména z cenových důvodů, ocelový nosný rám s dřevěnou výplní.Samostatnou kapitolou jsou motorové pohony, jejichž ceny se pohybují v desítkách tisíc Kč. Mohou být hydraulické nebo mechanické. Mechanické, ať už s nadzemní nebo podzemní instalací, mají jednodušší konstrukci, jsou levnější, spolehlivě fungují i při nízkých teplotách a pro vjezdové brány u rodinných domů nejvhodnější.Důležitým hlediskem při výběru vjezdové brány je její materiálové, stylové a barevné přizpůsobení charakteru stavby, zejména plotu, vstupní branky, případně i garážových vrat. Ostatně většina dodavatelů těchto prvků nabízí vše z jedné ruky, jak ploty a brány, tak garážová vrata. Komplexní řešení od jednoho výrobce, s motorovými pohony jedné značky a sjednoceným dálkovým ovládáním je samozřejmě tou úplně nejlepší volbou.

  07. červen 2020 - Napsal: Redakce


Výsledky vyhledávání v sekci: Rok na zahradě
 • Leden v zahradě

  Prosvětlovací řez je nutnýZa bezmrazých dnů můžeme začít s průklestem okrasných dřevin. V době, kdy se teplota pohybuje kolem 0°C; však provádíme pouze prosvětlovací řez dřevin kvetoucích na jaře (kolkvície, pustoryl, vajgela), při němž odstraníme všechny suché a odumřelé výhony, případně plané výhony z podnoží. Neřežeme ovšem stálezelené a časně na jaře kvetoucí dřeviny (magnolie, dřín, zlatice). V březnu pokračujeme zpětným řezem těch dřevin, které kvetou na jednoletých výhonech - komule, ořechokřídlec, hortenzie, při němž zkrátíme všechny výhony na asi 10 cm. Pravidelný řez je důležitý zejména pro zachování tvaru dřevin a bohatou násadu květů.Časně kvetoucí rostliny mají rády teploV době, kdy taje zimní pokrývka, můžeme v zahradě objevit místa, kde sníh za celý den neroztaje, jinde po něm s prvními slunečními paprsky není ani památky. Když zahradu obejdeme a označíme nebo si zapamatujeme místa, kde sníh roztává velmi rychle, objevili jsme ideální prostředí pro časně kvetoucí dřeviny, trvalky a cibuloviny - je jich celá řada: z dřevin jasmín, kalina, z trvalek čemeřice, hlaváčky, z cibulovin zejména sněženky a talovíny. Často rozkvétají ještě v době, kdy hrozí prudké mrazy, které květy sice nezničí, ale může je poškodit.Struktura dokáže v zimě zaujmoutKaždá dřevina se kromě vzrůstu, tvaru listů, barvy květů a plodů vyznačuje ještě třemi dalšími vlastnostmi, které definují její tvar: strukturou, texturou a konturou. Zatímco kontura a textura lépe vyniknou v létě (kontura je tvar, obrys koruny, textura její olistění, povrch), struktura je u opadavých dřevin nejzřejmější v zimě, jde vlastně o tvar a způsob rozvětvení rostliny. Zejména u pravidelných korun s rovnoměrným rozvětvením jsou tyto tvary pod sněhem či jinovatkou velmi efektní a jejich krásu lze pozorovat až do jarního rašení listů.Množení keřů zimními řízkyCelá řada okrasných dřevin se velmi snadno množí zimními řízky. Jde například o pustoryl (nepravý jasmín), přísavník, ptačí zob, vrby, svídy. Tyto nejběžnější keře je sice možné v zahradnických centrech získat velmi levně (jedno- až dvouleté exempláře stojí kolem 30 korun), nicméně trocha zahradnického experimentování určitě nikoho nezabije a vlastnoručně vypěstovaná rostlina potěší mnohem více.Vybíráme v období od prosince do poloviny února ze zdravých, silných jednoletých výhonů, z nichž nařežeme řízky 15 - 20 cm dlouhé. Svázané do snopku je uložíme ve svislé poloze na chráněném venkovním stanovišti až do března a poté vysadit. Jinou možností je ihned řízky zapíchat do hrnků a založit do chladného pařeniště.Kvetoucí pokojovky potřebují živinyPokojovým rostlinám, které v tomto období zdobí květy, je třeba dodávat dostatek živin. Zejména bramboříky kvetou intenzivně od podzimu do jara, pokud jsou umístěny v místnosti s nižší teplotou (kolem 12oC) a na světlém místě. Zaléváme je pravidelně každý druhý nebo třetí den a jednou za 14 dní přihnojíme. Důležité je však rostliny příliš nepřelívat - substrát v nádobě by měl být stále vlhký, ale voda by se v misce neměla držet.Trnky chutné i efektníHojnost modrých plodů, které zdobí od konce podzimu prakticky až do jara trnkové keře, je až do prvních mrazíků prakticky pouze ozdobou této dřeviny. Plody jsou totiž jak známo velmi trpké. Tuto chuť zapříčiňuje vysoký obsah tříslovin, pro něž jsou však plody zároveň velmi cennou, i když opomíjenou surovinou. Po přejití mrazem jsou však plody plně konzumovatelné, lze z nich připravovat nejrůznější džemy a likéry, podobně jako například z šípků, jeřabin a jiných bobulovin. Trnky jsou navíc přirozenou dřevinou zejména v okolí venkovských staveb a ačkoli jsou považovány za invazivní nežádoucí rostlinu, lze z nich snadno vytvořit volné živé ploty, které poskytují prakticky celoročně přirozené útočiště pro vítanou zahradní faunu.Sníh může poškodit rostliny v nádobáchTaké rostliny pěstované na terase nebo na balkoně v nádobách se s prvním sněhem promění v přehlídku zajímavých tvarů. Těm, které mohou přezimovat venku (dřeviny a trvalky), sníh neuškodí, spíše naopak: čím vyšší je sněhový polštář, tím lépe jsou rostliny chráněny před mrazem. Nebezpečí představuje pouze těžký, mokrý sníh, který by ve vysoké vrstvě mohl dřeviny zlámat. Je proto vhodné jej setřást nebo odstranit. Během dlouhodobějšího mrazu výhony dřevin promrzají a jsou velmi křehké, je proto třeba postupovat opatrně. Rostliny může poškodit také holomráz - mráz bez sněhové pokrývky. V takovém případě lze rostliny chránit jutovými pytli nebo netkanou textilií.Některá semena klíčí v chladnuTrvalky v zahradě množíme nejčastěji dělením trsů na jaře nebo na podzim, kdy je také nejvhodnější období pro výsadbu nových, koupených rostlin. Řadu druhů trvalek lze však snadno množit semeny, z nichž některá vyžadují pro vyklíčení chladnější období. Na podzim sebraná nebo zakoupená semena vyséváme do výsevních misek v lednu a začátkem února a necháme je několik dní v teplém prostředí. Poté je třeba přenést nádobu na chráněné venkovní stanoviště nebo do studeného pařeniště. Teploty kolem nuly totiž podnítí klíčící proces, zárodky rostlin se však objeví až později, kdy se teplota přirozeně zvýší. Tímto způsobem lze množit oměje, floxy, mák, třapatky, úpolín, bělotrn, srdcovka, skalničky aj.Shrnutí obecně:pokud jsme zakoupili jako vánoční stromek dřevinu v nádobě, uchováme ji na chráněném venkovním místě k časné jarní výsadběodstraňujeme námrazu a sníh na stálezelených keřích, aby se nerozlomilypři bezmrazém počasí nezapomeneme průběžně zalévat stálezelené rostliny a koniferykontrolujeme stav cibulovin kvetoucích v létě a hlízy a cibule napadené hnilobou ihned odstranímekontrolujeme přezimující lekníny, doplňujeme vodu do nádob a odstraňujeme zahnívající listynezapomeneme zalévat přezimující nádobové rostliny a ničit případné škůdcekoncem ledna vysejeme begonie a petuniesešel-li sníh z trávníku, zbavíme ho listí, aby mohly vykvést drobné cibuloviny (krokusy, sněženky), samozřejmě pokud jsme je na podzim loňského roku nebo dříve vysadiliza bezmrazého počasí můžeme na trávník rozhodit prosetý kompost, obohatíme o fosfor a draslíkpo promrzlém trávníku pokud možno nechodíme a nenamáháme jej

  16. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Únor v zahradě

  Tentokráte Vám přináším pár rad, tipů, triků ohledně Vašich zahrad a co s nimi v kalendářním měsíci únoru.O květu růží rozhodujeme samiJe-li trvale mírné počasí, můžeme sestříhat růže, které překonaly zimu bez ochrany. Keřové růže kvetoucí jen jednou řežeme střídmě, zkrátíme převisající a starší výhony. Remontující (opakovaně kvetoucí) druhy můžeme seříznout hlouběji, ponecháme však tři až čtyři očka. U popínavých růží stačí odstranit uschlé nebo poškozené výhony a přerůstající větve. Pokud chceme bujně rostoucí popínavou růži zmladit, je pro to nejvhodnější obdobíVyséváme první letničkyČasně kvetoucí letničky pro záhony a truhlíky vyséváme již nyní, aby se do května, kdy je můžeme přenést ven, stačily vyvinout silné a zdravé rostliny. Týká se to zejména pelargonií, petunií, verben, lobelek, begonií a dalších druhů. Vyséváme do misek do speciálního výsevního substrátu a výsevy umístíme na okenní parapet nebo do vytápěného skleníku. Pokud se chceme dočkat skutečně kvalitních sazenic, je třeba rostlinám přisvětlovat - stačí čtyři hodiny denně. Je však třeba říci, že zejména v případě balkonových rostlin se vypěstování silných rostlin podaří jen ve vhodných podmínkách a často je lepší si rostliny na jaře koupit v zahradnických centrech.Fyzická průprava u kompostuO kvalitách dobře založeného kompostu a jeho výživných schopnostech pro všechny zahradní rostliny nepochybuje asi nikdo. Aby však kompost dobře a rychle vyzrál, je třeba jej nejen dobře založit, ale také převrstvit, aby se i pevnější rostlinné zbytky mohly lépe rozložit. Pokud to počasí dovolí a půda rozmrzne, můžeme s přehazováním kompostu začít už nyní. Možná zjistíme, že loni založený kompost je z velké většiny již rozložený a můžeme jej prosít. Prosátý kompost můžeme v tenké vrstvě rozhodit po trávníku, přidat k stromům, keřům i trvalkám.Zimní slunce může ublížitIntenzivní sluneční záření v zimě může poškodit některé stálezelené rostliny a méně odolné nebo nově vysazené jehličnany. Síla paprsků je ještě intenzivnější na sněhové pokrývce a může na listech a jehlicích způsobit nevzhledné hnědé skvrny, někdy může zasáhnout i mladé výhony. Rostliny se sice většinou po takovém popálení brzy zotaví, může však dojít ke zpomalení růstu a škodám na kráse. Vhodnou ochranou proti zimnímu slunci jsou speciální stínicí textílie nebo rákosové rohože, kterými lze menší exempláře zakrýt. Nezapomeneme také za bezmrazých dnů zalévat.Sněženky rozmnožíme snadnoVelmi smutně působí zahrada, když v ní na jaře nekvetou drobné cibuloviny - sněženky, talovíny, bledule, krokusy... Je třeba je vysadit již na podzim, aby nyní vykvetly do plné krásy. Snadno lze zejména sněženky množit také dělením větších trsů, a to právě nyní, uprostřed květu. Celý trs vyzvedneme z půdy, rozdělíme jej podle velikosti na několik částí a ihned vysadíme, aby kořenový bal nevyschnul. Tímto způsobem lze také přimět starší trsy rostlin k intenzivnějšímu kvetení. Podobně i kvetoucí sněženky prodávané nyní v zahradnických prodejnách lze přesadit přímo v době jejich květu do zahrady.Rychlené cibuloviny nesnášejí teploVelmi často si jako pokojové rostliny kupujeme brzy na jaře rychlené cibuloviny v květináčích, zejména krokusy a narcisy. Pokud si je chceme v květu uchovat co nejdéle, umístíme je na co nejchladnější místo v bytě. Ideální jsou pro ně světlé chodby nebo nevytápěné místnosti, případně je přemístíme na chladné místo alespoň na noc. Po odkvětu přesadíme celý trs co nejdříve do zahrady. Pokud vytrvalý mráz přesazení nedovolí, přemístíme celý květináč do chladna a vysadíme po rozmrznutí půdy.Revitalizační kúra živého plotuStříhané živé ploty se i při nejlepší péči časem rozrostou do nechtěné výšky nebo šířky. V únoru lze řadu listnatých živých plotů (buk, dub, ptačí zob, hloh) bez problémů řezem zmladit. Rostlina však musí vynaložit velkou energii, aby probudila k životu spící očka umístěná blízko kmínku. Vhodnější je proto zmlazovací řez ve dvou etapách. První rok seřízneme jen jednu stranu živého plotu až do starého dřeva, na druhé straně provedeme jen běžné zkrácení výhonů. Následující rok provedeme zpětný řez také na druhé straně. Stejně tak lze nejprve zredukovat výšku živého plotu a příští rok jeho šířku. Pohled na zmlazený živý plot sice není příliš vábný, ale již v následujícím roce bude plný síly a života.Bez řezu plamének nepokveteV únoru je vhodné období pro řez těch druhů plaménků (Clematis), které kvetou v létě a na podzim: Clematis tangutica, C. vitalba, C. viticella, všechny velkokvěté hybridy - ´Jackmanii´, ´Ville de Lyon´, ´Gipsy Queen´. Protože květy se objevují na mladých letošních výhonech, je třeba zkrátit rostliny asi na 30 cm výšky. Květy se pak objevují zhruba ve výšce očí. Pokud plaménky popínají větší konstrukce (plot, pergola, loubí), zkrátíme jen část výhonů na výšku asi 50 - 100 cm a ostatní ponecháme bez seříznutí.Připravíme sekačku na jaroNež začne rašit tráva a ke slovu přijdou opět zahradní sekačky, je to pravé období pro jejich kontrolu a údržbu. Pokud jsme tak neučinili již na podzim, je třeba vyčistit šasí sekačky a okolí nože od zbytků trávy, v případě potřeby nůž sejmout a nabrousit. Protože nekvalitní broušení většinou způsobí deformaci nože a následnou vibraci stroje při práci, je vhodné vyhledat odborný servis. Nezapomeneme také vypustit starý olej a nahradit jej novým, totéž platí samozřejmě i o benzinu. Pro čištění sekaček nepoužíváme žádná rozpouštědla, zcela postačí běžný saponát.Závěrečné shrnutí:za bezmrazých dnů můžeme provést zpětný řez dřevin kvetoucích v létě (komule, ořechoplodec, hortenzie)keře kvetoucí na jaře sestříhneme až po odkvětudřeviny vysazené na podzim, které mráz povytáhl ze země, opatrně přišlápneme, případně můžeme přidat kompostpřezimující pelargonie přeneseme na světlé, teplejší místo (12-15°C;) a koncem měsíce začneme zalévat, zatím bez hnojivado truhlíků vyséváme semena trvalek, které musejí přejít mrazem, a nádoby umístíme do venkovního prostředífuchsie, keříkové kopretiny a jiné druhy rostlin, které přezimovaly ve tmě, seřízneme na polovinu, přeneseme je na světlejší a teplejší místo a začneme více zalévatpodle stavu sněhové pokrývky můžeme vyhrabat trávník, za suchého a bezmrazého počasí mírně přihnojímeúnor je vhodným obdobím pro přesazování pokojových rostlinmůžeme radikálně zmladit živý plot z ptačího zobu (Ligustrum), který lze seříznout až do starého dřeva

  19. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Duben v zahradě - Stavimbarak.cz

  Dnes vám přinášíme další díl Vašeho oblíbeného seriálu o Vašich zahrádkách, tentokráte kalendářní měsíce duben.Než vysadíme trvalkyS výsadbou trvalek na venkovní záhony zatím můžeme ještě pár týdnů počkat, již nyní však můžeme začít s přípravou půdy. Protože zejména mladé, čerstvě vysazené rostliny hůře odolávají plevelům, je třeba záhon zrýt asi do hloubky 30 cm a zbavit veškerých plevelů. Pokud máme co do činění s takovými vytrvalci, jakými jsou pýr, bršlice, kopřivy nebo svlačec, raději půdu ještě před zrytím ošetříme chemicky, neboť mechanická kultivace nás většinou plevelů nezbaví. Trvalkám prospívá kyprá, na humus bohatá půda, můžeme proto přidat kompost (1 kolečko na 3m2 ) nebo vhodné organické hnojivo. Povrch zarovnáme hráběmi a do doby, než začneme sázet, můžeme záhon zakrýt tmavou netkanou textilií, abychom zamezili klíčení semen plevelů.Rozdělíme okrasné travinyVlasy matky Země - tak obrazotvorně nazval Karl Foerster, propagátor těchto rostlin v zahradní tvorbě, okrasné traviny. Ačkoli většinou nekvetou, jsou nepostradatelným doplňkem zejména podzimních a zimních kompozic. Začátek jara je vhodným obdobím pro jejich množení a zmlazování. Starší husté trsy rostlin vyrýpneme z půdy lopatkou nebo rýčem, rozdělíme podle potřeby do několika trsů a znovu vysadíme. Okrasné traviny tvoří výrazný prvek v průběhu celé zimy a v předjaří, teprve začátkem jara je proto seřízneme, aby mohly znovu obrazit. Příležitostně přihnojíme.Péče o trvalkové záhonyV trvalkových záhonech se začínají objevovat první výhonky a holá místa svádějí k zaplňování novými druhy rostlin. Pozor však, abychom trvalkové partie příliš nezahustili! Nezapomínejme, že během jara rostliny doslova narostou před očima a holá místa brzy zakryjí. Koncem dubna můžeme začít vysazovat trvalky z kontejnerů. Půda je ještě vlhká, přitom již teplá a rostliny rychle zakoření. Při koupi trvalek dbáme na to, aby kořeny rostlin byly bohaté (hojně prorostlé) a zdravé (světlé a nezraněné). Před samotnou výsadbou trvalky v kontejnerech rozmístíme na záhon tak, jak bychom chtěli celou kompozici vytvořit. Můžeme je různě přemisťovat a upravovat, teprve až jsme si definitivně jisti, že tak je to správně, rostliny vysadíme. Nezapomeneme důkladně zalít. S hnojením počkáme, až se rostliny uchytí a začnou růst.Otužujeme mobilní zeleňTeplé dubnové sluníčko svádí k přenesení mobilní zeleně ze zimních stanovišť, ale noční mrazíky bývají velmi zrádné. Můžeme však začít s postupným otužováním - rostliny si začnou zvykat na venkovní podmínky a postupně přivyknou také slunečním paprskům, které by jinak mohly rostliny popálit. Vavříny, fíkovníky, olivovníky či oleandry snesou krátkodobě teploty kolem 00C, citlivější přenosné rostliny - durman, ibišek a fuksie, kopretiny - raději přeneseme na noc třeba do garáže nebo zahradního domku. V dubnu můžeme také rostliny seříznout a odstranit zejména slabé, světle zelené výhony, které se na rostlinách objevily během zimy.Pro dobrou úroduJaká by to byla zahrada, kdyby v ní nerostlo alespoň pár ovocných stromů! Jestliže se chceme dočkat šťavnatých a chutných plodů, musíme vědět, jak ovocné dřeviny správně hnojit. Na začátku jara přijímají kořeny ovocných stromů živiny z půdy hlavně v oblastech po obvodu koruny. Hnojit půdu přímo u kmene stromů tedy nepřinese větší efekt. Hnojíme nejlépe tekutými hnojivy či uleželým kompostem. Jestliže strom vyrůstá v trávníku, můžeme v obvodu koruny v půdě vyrýt díry, do nich vlít či vsypat hnojivo a poté zalít vodou, která živiny lépe dopraví přímo ke kořenům.Čas letních cibulovinOd dubna do května můžeme vysadit do zahrady cibuloviny kvetoucí v létě. Uskladněné hlízy mečíků, frézií, letních hyacintů, acidantery a lilií vyneseme ze zimního úkrytu a překontrolujeme, zda jim zima příliš neublížila. Plesnivé, shnilé či suché cibulky odstraníme a případně koupíme nové. V zahradnických centrech nyní nabízejí bohatý výběr. Vysazujeme je do kypré a kompostem vylepšené půdy a dáváme pozor na správnou hloubku výsadby. Cibule jiřin vysazujeme až v květnu, neboť mladé výhonky jsou velmi citlivé na mráz.Trávník vyžaduje naši pozornostOd poloviny dubna můžeme začít s výsevem trávníku. Osivo musí být čerstvé, protože trávy ztrácejí již druhým rokem klíčivost. Vyséváme do předem připravené, odplevelené půdy v množství 40 - 60 g/m2 za suchého, bezvětrného dne. Snažíme se vysévat pravidelně, případně použijeme secí strojek. Osivo mělce zapravíme do země železnými hráběmi a zaválcujeme, případně utužíme prknem. Zaléváme pravidelně, ale jemně.Koncem měsíce můžeme stávající trávník poprvé posekat a přihnojit. Holá místa zkypříme a dosijeme regenerační směsí. Pokud jsme tak neučinili již v předjaří, můžeme začátkem měsíce trávník ošetřit proti růstu mechu.

  29. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Květen v zahradě - Stavimbarak.cz

  Nejvhodnější doba pro výsadbu rododendronůKdo měl někdy v zahradě rododendron, dobře ví, že teprve s jeho rozkvetením začíná jaro. Nádherné silné dřeviny se s prvními květnovými týdny doslova obalí širokým spektrem barev od čistě bílé přes růžovou až po karmínově červenou a fialovou. Právě nyní je nejvhodnější čas pro jejich výsadbu. Rododendrony (český název pěnišník se příliš nevžil) se prodávají většinou s kořenovým balem nebo v kontejneru. Při výsadbě nezapomínejme, že ačkoli roste jen pomalu, rozroste se časem hodně do šířky, takže je třeba mu už při výsadbě poskytnout dostatek prostoru. Rododendrony vyžadují kyselou půdu, do běžné zahradní lze přimíchat dostatek rašeliny. Pokud jsme koupili rostlinu s balem v jiném než jutovém obalu, který se rozloží, nezapomeneme jej z obalu vyjmout.Zahrádka bez záhonůAčkoli je to u čtenářů tohoto časopisu nepravděpodobné, může se stát, že bychom rádi zahrádku, ale k dispozici máme tak maximálně terasu nebo balkon. Snadno si však můžeme pomoci zcela běžným zahradnickým substrátem v plastovém pytli, jak jej dostaneme v každém větším zahradnictví. Stačí jej položit "na plocho" a vyříznout do něho několik otvorů, do nichž pak přímo vsadíme rostliny - ať už zeleninu, nebo okrasné květiny. Až se rozrostou, plastový obal zcela zakryjí. Pokud nechceme tak dlouho čekat, můžeme celý pytel vložit do nízké kartonové krabice a zasypat pilinami nebo drcenou kůrou.Pivoňky? Dlouhodobá investiceNádherné zahradní trvalky z babiččiny zahrádky se svými nápadnými a intenzivně vonnými květy odvděčí za poměrně náročnou péči. Zvláště zahradní kultivary a dřevité pivoňky kvetou teprve za dva až tři roky po výsadbě a příliš nesnášejí přesazování ani dělení trsů. Pravidelné hnojení a zálivka a odstřihávání odkvetlých květů jsou nezbytnými předpoklady, stejně jako nastýlka chvojím nebo slámou jako zimní kryt, zejména první zimu po výsadbě. Květy se podle druhů objevují v květu až červnu a bývají hojně napadány houbovými chorobami. Pokud se poupata či stonky nevyvíjejí, jsou jakoby slepené či plesnivé, je třeba celý výhon seříznout a spálit, případně při menším napadení ošetřit fungicidními prostředky.Řez zajistí bohaté kvetení příští rokV průběhu dubna a května odkvétají okrasné keře kvetoucí na loňských výhoncích brzy na jaře - zlatice, mandloně, slivoně. Abychom podpořili růst nových výhonů a zajistili si zároveň dostatek květů v příštím roce, můžeme keře ihned po odkvětu seříznout na dvě až tři očka, tedy téměř u země. Díky takto hlubokému řezu zůstanou rostliny nízké, kompaktní a budou bohatě kvést. Chceme-li však vypěstovat spíše vyšší exempláře, provedeme řez pouze části výhonů. Nezapomeňme, že na rozdíl od okrasných keřů kvetoucích v létě nesmíme v předjaří tyto keře stříhat!Vřesovce můžeme zmladit řezemVřesovce (Erica) jsou nepostradatelnou součástí vřesovištních partií a skalek. Nízké pokryvné keříky rozkvétající na jaře bílými a růžovými květy jsou pastvou pro včely i pro oči. Na pěstování jsou poměrně nenáročné, vyžadují pouze kyselejší půdu. Na rozdíl od vřesů (Calluna), které však kvetou na podzim, není třeba vřesovce pravidelně seřezávat. Jarní řez je vhodný pouze v případě, že chceme dosáhnout kompaktního, hustého vzrůstu, nebo chceme-li zmladit starší exempláře. Pak rostliny stříháme po odkvětu asi z poloviny jejich výšky. V zahradě působí nejlépe ve větších souvislých plochách na okraji záhonů s jehličnany nebo jinými vřesovištními dřevinami.Cibuloviny po odkvětuJarní cibuloviny, zejména narcisy, tulipány, hyacinty a další, neodstraňujeme bezprostředně po odkvětu. Stačí seříznout odkvetlá květenství a vytvářející se semeníky, které ubírají cibuli živiny, případně můžeme mírně přihnojit zálivkou. Listy necháme samovolně seschnout, cibule z nich čerpá živiny a jejich odstranění by ji mohlo poškodit. Pokud chceme cibuloviny vyjmout, rozsadit nebo přesadit, učiníme tak raději až později na jaře nebo v létě. Cibule opatrně vyjmeme, necháme oschnout a uskladníme na suchém a větraném místě až do podzimu, kdy je můžeme vysadit.Louka místo trávníkuPokud uvažujeme o založení louky plné květů místo kompaktního zeleného trávníku, je nejvhodnější doba k výsevu. Luční semeno vyséváme do půdy připravené podobně jako pro výsev běžného trávníku, tedy zbavené velkých kamenů, drnu a především vytrvalých plevelů. Nikdy luční semeno nepřiséváme do trávníku, neboť luční rostliny nejsou konkurenceschopné a v drnu nevyklíčí. Po výsevu zaléváme. Pravé kvetoucí louky se však dočkáme až za dva roky, v prvním roce se většinou vytváří pouze přízemní růžice listů a kořenový systém. Louky se nesekají jako běžný trávník, stačí je dvakrát až třikrát ročně pokosit. Vyplatí se pokosenou trávu usušit na místě na seno, aby se při sušení samovolně vysemenila.Šeřík vyžaduje po odkvětu péčiPokud se chceme dočkat bohatých květů šeříku i příští rok, odstřihneme po odkvětu suchá květenství. Nejsou příliš hezká a navíc se v nich vytvářejí semena, která rostlinu oslabují. Podobně je tomu i u šácholanu. Květenství odstřihneme celé i se stopkou vyrůstající na konci výhonu. Po odkvětu můžeme provést také prosvětlovací a udržovací řez, který šeřík snáší velmi dobře.Aby šeřík ve váze vydržel déle, oddělíme olistěné výhony a do vázy je dáme zvlášť. Zdřevnatělé výhony nařízneme nebo rozklepeme do výšky 5 cm.Shrnutípravidelně kypříme pro oslabení růstu plevelů a provzdušnění půdyzálivku provádíme nejlépe odstátou nebo dešťovou vodouvšechny stálezelené čerstvě vysazené dřeviny musíme chránit před sluncem až od úplného zakořeněnípokud jsme do poloviny května nevysadili jehličnany, rododendrony nebo stálezelené dřeviny s balem, musíme počkat až do srpnakoncem května začínáme s výsevem dvouletek pro příští rokdo vodní nádrže přenášíme nebo vysazujeme leknínyještě zakládáme trávník (viz minulé číslo), zvláště ve vyšších poloháchpravidelně sekáme a posekanou trávu ihned odstraníme. Po seči zaléváme a hnojíme

  04. červen 2020 - Napsal: Redakce

 • Červen v zahradě - Stavimbarak.cz

  Nepříjemný plevel často dokáže způsobit zahrádkáři řadu vrásek na čele. Každý rok systematicky odstraňuje ze záhonů pampelišky, sedmikrásky, kopřivy, jetel a ostatní plevele, ale za rok se objeví znovu. Příčina může být mimo jiné také v okolí záhonů. Pokud tam plevel necháme bujně růst bez povšimnutí, vykvete a vytvořená semena se větrem roznesou po okolí. Stejně neuvážené je vrostlé plevelné rostliny po vypletí kompostovat: vytvořená semena jsou schopna v kompostu přežít a s jeho pozdějším používáním v zahradě vyklíčit. Plevel proto ničíme co nejdříve, než se vytvoří semena, ve větších plochách chemicky nebo kosením. Pokud se už semeníky vytvořily, plevel pálíme nebo vyvážíme na skládku.O kvalitě zálivky rozhoduje množství vodyTeplé červnové dny a počasí beze srážek zahradě neprospívá. Řada časnějších trvalek je v plném květu, dostatek vláhy potřebují také rostliny v okenních truhlících i čerstvě vysazené dřeviny. Bez pravidelné zálivky se zahrada neobejde. Nejde však ani tak o četnost zalévání, jako spíše o vydatnost. Častá zálivka malými dávkami je neúčinná, protože voda neproniká ke kořenům a udržuje se v horní vrstvě půdy. Rostliny pak vytvářejí povrchový kořenový systém, kterým si přísun vláhy zajišťují. Při silnějších mrazech však takové kořeny nejsou schopny zimě odolat a rostlina uhyne. Vhodnější je proto zálivka méně častá, ale důkladná. S výhodou lze pro větší zahrady využít automatické závlahové systémy, které lze přesně nastavit na určité množství dodané vody.Trvalky vykvetou podruhéVětšina trvalek kvetoucích v červnu (ostrožky, řebříčky, zvonky) je schopna za určitých podmínek vykvést do konce sezony ještě jednou (odborníci říkají, že remontují). Kromě dostatku živin a vláhy je však velmi důležitou podmínkou jejich včasné seříznutí. Jakmile květní stvoly odkvetou, je třeba je odstranit zhruba 10 cm nad zemí. Zároveň můžeme rostliny přihnojit. V září pak znovu, i když ne tak hojně vykvetou.Nadmíra ovoce stromu neprospíváPokud ovocné stromy na jaře hojně kvetly a byly dostatečně opylovány, vytvořila se na stromě bohatá násada malých plůdků. V červnu často velká část z nich opadá. Nejde o žádnou katastrofu ani chorobu, rostlina se tak brání nadměrnému množství plodů, které by nebyla schopna uživit. Po takovém opadu zůstává zpravidla jeden až dva plody z každého květního svazku. Pokud je i po opadu počet plodů příliš velký, zejména u zákrsků a mladších ovocných stromů, je třeba plody vyjednotit ručně. Používáme k tomu zahradnické nůžky a malé plody odstřihneme. V každém svazku plodů by měl zůstat jeden nebo dva plody.Divoké výhony růžím neslušíVětšina ušlechtilých růží pěstovaných v zahradách vzniká očkováním na šípkovou růži. Většinou se očkuje na bázi růže těsně nad kořeny, případně u stromkových růží pod korunkou. Nově vzniklá rostlina tak má kořeny růže šípkové, ale květy a výhony růže ušlechtilé. Poměrně často však šípková růže vytváří vlastní, velmi silné, konkurenční výhony, které pro svůj růst spotřebují poměrně velké množství energie. Pokud bychom je nechali růst, mohlo by se stát, že by celá rostlina "zvlčela" a během několika málo let by ze zahradního kultivaru vznikla obyčejná šípková růže. "Divoké" výhony jsou typické rychlejším růstem a světle zelenou barvou. Je třeba je opatrně odlomit těsně u místa, z něhož vyrůstají. Při odstřihnutí nůžkami by z odříznutého místa mohl divoký výhon vyrašit znovu.Malí, ale o to škodlivějšíŘada škůdců, které známe spíše ze zelinářských záhonů nebo bramborových polí, dokáže způsobit pohromu také v okrasné zahradě. Typickým predátorem na okrasných rostlinách je bělásek zelný, známý bílý motýl, jehož všežravé larvy si libují na svěžích šťavnatých listech lichořeřišnice a jiných letniček, často se vyskytují také dřepčíci, drobní černí broučci, kteří způsobují drobné dírky do listů a při dotyku uskakují. Podle rozsahu napadení a druhu škůdce se rozhodneme mezi mechanickým sběrem (housenky, larvy, vajíčka) nebo chemickým ošetřením systemickými pesticidy, které pronikají přímo do rostliny a při požeru škůdce otráví.Dvouletky vykvetou až napřesrokNěkteré z krásných zahradních květin potřebují delší čas k tomu, aby vytvořily silné základy a bohatě vykvetly. Jde o dvouletky: rostliny, které vykvétají až následující rok po výsevu. Z nejznámějších rostlin jsou to zimní fialy, sedmikrásky, pomněnky, macešky, zvonky, topolovky. Většina z nich klíčí spolehlivě při teplotě 15-20°C;, vyséváme je proto do studeného pařeniště nebo na zastíněný venkovní záhon. Po vyklíčení je přepichujeme podobně jako letničky a na stanoviště vysazujeme na podzim. Vykvetou příští rok na jaře a v létě.Letní byt pro pokojovkyPokojové rostliny lze na léto prenést na venkovní stanovište. Dostatek denního svetla a bohatý prísun vzduchu jim vetšinou jen prospeje. Duležité je pokojové rostliny nejprve zvyknout na denní svetlo a nevystavovat je prímým slunecním paprskum, které by listy rostlin spálily. Vhodné je místo spíše zastínené, nejlépe pod korunou vysokého stromu. Rostliny puvodem z teplých oblastí (palmy, kamelie, azalky, ibišek, bougainvillea) lze po aklimatizaci umístit i na plné slunce, ostatní rostliny radeji ponechme ve stínu. Pro letnení se vubec nehodí rostliny s velkými, panašovanými nebo chlupatými listy, které slunecní svit nesnášejí.Na živý plot s plotostřihemKoncem června, v době, kdy už je většina ptačích hnízd prázdná, je vhodné období pro řez živého plotu. Stříháme pouze letorosty, řez by neměl postihnout staré dřevo, které špatně obráží a holá místa by během roku nemusela zarůst. Správně střižený živý plot by měl být na každých 100 cm výšky o 20 cm užší, aby také do spodní části proudil dostatek světla a nevytvářela se zde holá místa. Pravidelný tvar dobře snáší pouze habr, buk a tis, ostatním prospěje spíše kuželovitý tvar. Některé dřeviny, zejména ptačí zob, po provedeném řezu rychle obrůstají a podle potřeby můžeme druhý řez provést ještě v srpnu. Jehličnaté živé ploty stříháme pouze jednou ročně, koncem června.Shrnutí:nastýláním mulčem z trávy bez semen nebo tmavou fólií snížíme odpar vodypo zalévání nakypříme povrch záhonů, aby vzduch mohl pronikat ke kořenůms řasami v zahradním rybníčku se pokusíme bojovat tím, že do něj umístíme sáček s rašelinouodstřihujeme odkvetlé květy růží, rododendronů, šeříků, kalinvyvazujeme popínavé růže tak, aby volně zaplnily celou plochu určenou k popnutírůže do vázy řežeme uvážlivě - silný řez oslabuje keřvšechny dřeviny zaléváme ke kořenům, nikoli na listy, popálilo by je sluncerostoucí letorosty pnoucích dřevin upravujeme řezem a přivazujemei rostliny v nádobách nezapomeneme vyplít a občas přihnojit tekutým hnojivemodkvetlá květenství petunií, hrachorů a jiných odstraňujeme, abychom podpořili další kvetenívysoké trvalky vyvazujeme k oporám, aby se ve větru a pod tíhou deště nepolámaly (ostrožky, jiřiny, pivoňky aj.)polštářové a půdopokryvné trvalky a skalničky po odkvětu seřízneme a upravíme do požadovaného tvaruu hortenzií vyštipujeme nekvětné výhony, abychom podpořili plné kvetení ostatních výhonůpo odkvětu dělíme hlízy kosatce a vysazujemesečeme trávník vysoký 10 - 15 cm, v červnu zpravidla jedenkrát za týden, ne hlouběji než 8 cm, po posekání zalijeme a přihnojíme, nejlépe 0,5% roztokem močoviny nebo ledku

  07. červen 2020 - Napsal: Redakce


Výsledky vyhledávání v sekci: Literatura
 • Stavební deník a kontrolní dny - Stavimbarak.cz

  Stavební deník je standardizovaná tiskovina s povahou úředního dokladu. Spolu se smlouvou o dílo, kterou investor uzavírá s dodavatelem stavby, představuje v celém jejím průběhu dva nejdůležitější dokumenty, jejichž váha se může plně projevit zejména tehdy, dojde-li mezi oběma stranami k případné soudní při.Povinnost vést stavební deník ukládá zákon zhotoviteli stavby, tedy dodavatelské firmě. Deník má průpisnou formu se dvěma kopiemi a provádět v něm zápisy nebo kdykoli do něj nahlížet mohou pouze oprávněné osoby, tzn. zhotovitel, objednatel, technický dozor investora, projektant v roli autorského dozoru a orgány státního stavebního dohledu.Stavební deník je jakousi kronikou celého realizačním procesu. Kromě vstupních identifikačních údajů o jednotlivých účastnících stavby obsahuje denní záznamy stavbyvedoucího, a to počínaje zápisem o písemném předání staveniště, kdy také začíná pravidelný cyklus kontrolních dnů, až po konečný výsledek přejímkového řízení, kdy investor přebírá od dodavatele hotovou stavbu. Prvním zápisem tedy bude situace na staveništi v okamžiku jeho předání včetně případných stávajících zařízení (studna, provizorní stavba nebo oplocení), dále například výsledek geologického průzkumu, soupis vzrostlé zeleně, kterou je třeba ochránit, připojovací místa inženýrských sítí, samozřejmě i stav vodoměru, elektroměru či plynoměru atd.Denně pak přibývají záznamy o průběhu stavby (o počtu pracovníků, jejich pracovní době, uplatněných pracovních postupech, nasazené technice atd.). musí zde být popsány případné odchylky od projektu a kdo je schválil, vícepráce a jiné změny. Stavbyvedoucí prostřednictvím deníku také svolává kontrolní dny, vyzývá technický dozor investora k převzetí zakrývaných konstrukcí, který je před zabudováním přebírá a jejich kvalitní provedení stvrzuje podpisem (například armatury, izolace apod.). Investor je touto cestou zase informován o potřebě včasného výběru zařizovacích předmětů, obkladů apod.Kontrolní dny se konají zpravidla jednou týdně, maximálně jednou za 14 dnů. Za práce probíhají v souladu s projektem při nich ověřuje autorský dozor projektanta, dodržování harmonogramu, kvality prací a veškerých smluvních podmínek kontroluje technický dozor investora. Eventuální připomínky se zapisují do stavebního deníku,. Režim kontrolních dnů a povinnost účasti zainteresovaných stran na nich bychom měli zakotvit už ve smlouvě o dílo.Po kolaudaci převezme investor od zhotovitele stavby originál deníku a zákon mu ukládá archivovat jej po dobu 10 let. Je to především v jeho zájmu, neboť se později mohou objevit skryté vady, na něž se vztahuje pěti i víceletá záruka, tak jak byla sjednána ve smlouvě o dílo.

  02. červen 2020 - Napsal: Redakce