Výsledky vyhledávání v sekci: Průvodce stavbou
 • Vybíráme stavební pozemek

  Výběr vhodného stavebního pozemku je nejdůležitějším rozhodnutím, které budoucí stavebník rodinného domu musí udělat. Závažnost tohoto rozhodování spočívá především v tom, že vlastnosti, výhody i nevýhody stavebního pozemku nelze v budoucnu změnit, můžeme je pouze zmírnit či zvýraznit při vlastní výstavbě rodinného domku.V současné době je převážná většina stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domků nabízena prostřednictvím různých realitních a zprostředkovatelských firem. Informace o lokalitách pro výstavbu rodinných domů lze získat rovněž na stavebních úřadech, případně na obecních úřadech. Před vlastním výběrem vhodného stavebního pozemku je nutné si ujasnit, zda máme zájem o výstavbu rodinného domku jednogeneračního či dvougeneračního, rodinného domku volně stojícího, dvojdomku nebo řadového rodinného domku. Pak následuje vytipování vhodných lokalit či regionů s ohledem na dojíždění do zaměstnání, docházku dětí do školy, dosah městské dopravy a dostupnost dalších služeb obchodních, zdravotnických apod.Nejmenší stavební parcely jsou většinou určeny pro výstavbu řadových rodinných domků. Jejich velikost se pohybuje okolo 300 m2. Minimální šířka parcely umožňující vhodné dispoziční řešení se pohybuje od 6 do 7,2 m. Výhodnější jsou parcely se šířkou 9 až 10 m.Velikost středních parcel vhodných pro výstavbu menších volně stojících domků, eventuelně dvojdomků, se pohybuje od 400 do 600 m2. Jejich optimální šířka od 14 do 18 m u dvojdomků a od 18 do 24 m u volně stojících volně stojících menších domků.Plošná výměra velkých parcel okolo 1000 m2 a více odpovídá výstavbě rodinných domků volně stojících, které mají i bohaté zázemí v rekreačních venkovních plochách (bazén) a okrasných nebo užitkových zahradách.S velikostí parcely vzrůstá nejen jejich užitná hodnota, ale někdy i cena a náročnost na jejich údržbu. Z těchto důvodů je nutné rozumně uvážit, jaké jsou reálné množnosti stavebníka z hlediska finančního zajištění koupě stavební parcely, ale také časové a finanční zatížení spojené s nutnou péčí a údržbou těchto ploch.Při výběru stavebního pozemku hraje důležitou roli i vlastní tvar pozemku. Nejvhodnější tvar parcely pro výstavbu rodinného domu, zejména u menších výměr mají parcely obdélníkové s orientačním poměrem stran 2:3. Kratší strana je orientovaná k přístupové komunikaci.Významným hlediskem při výběru stavebního pozemku je jeho orientace ke světovým stranám. Z důvodů optimálního oslunění většina obytných místností jsou více vhodné parcely s orientací komunikačního napojení přibližně od severu. Avšak i parcely s orientací opačnou ke světovým stranám mohou být velmi atraktivní, pokud je pozemek dostatečně veliký a umožňuje stavbu rodinného domu umístit dále od komunikace. Obecně lze říci, že výhodnější jsou pozemky svažující se k jihu či západu než svahy severní.Svažitost terénu hraje výraznou roli i při výběru parcely vzhledem k budoucím finančním nárokům na výstavbu vlastního domu. Rovinaté nebo mírně se svažující parcely do přibližně 10 % jsou výhodnější pro zakládání staveb. Naopak výrazně svažité parcely je nutné většinou pro založení stavby upravit, např. opěrnými zdmi nebo budováním suterénu na celé ploše domu nebo její části, což vlastní stavbu značně prodražuje.Pozor musíme dát při volbě stavební parcely i na podmínky zakládání stavby z hlediska hydrogeologického a únosnosti podloží. Je vhodné se vyhnout pozemkům v navážce, zasypaným strouhám či vodotečím a pozemkům s vysokou hladinou spodních vod.Důležité je, jakou částku chceme do pořízení pozemku pro výstavbu rodinných domků investovat. Parcely pro výstavbu rodinných domků přímo ve velkých městech a v dosahu městské dopravy bývají podstatně dražší než srovnatelné nebo i větší parcely v příměstských obcích.Stavební pozemek - doporučení:zvažte dobře tvar, velikost a šířku stavebního pozemkumusí mít orientaci vhodnou ke světovým stranám a svažitosti pozemkuneopomeňte posoudit komunikační napojení a dostupnost inženýrských sítí, základové podmínky, radonové nebezpečí a regulační podmínky zástavbyověřte si vlastníka pozemku v den podpisu kupní smlouvy, případná břemena a závazky na předmětném pozemkuInženýrské sítě a komunikacePři výběru konkrétních parcel je nutné si před vlastním zakoupením parcely prověřit řadu důležitých údajů o vytipovaných parcelách.Dotazem na příslušném stavebním úřadě zjistíme, zda pozemek, o který máme zájem, je určen pro výstavbu rodinných domů podle platného územního plánu a jaký typ zástavby, případně další regulační zásady budeme muset dodržet při plánování našeho domu.Prověříme dostupnost a podmínky napojení budoucího rodinného domu na inženýrské sítě, tj. rozvody elektrické energie, pitné vody, plynu, splaškové a dešťové kanalizace a napojení na příjezdovou komunikaci k pozemku. Vhodné je zjistit i pravděpodobnou výši radonového rizika, například na stavebním úřadě nebo u stavebníků na sousedních parcelách. Před vlastní koupí pozemku zjistíme na příslušném katastrálním úřadu, zda na předmětné parcele neváznou nějaká břemena, případně závazky ve vztahu k třetím osobám a zda je pozemek vyňat ze zemědělského půdního fondu.Veškeré uvedené údaje mohou mít značný dopad na výši financí vynaložených na pořízení rodinného domu. Pokud si nebudete jisti, zda vaše vyhodnocení všech získaných údajů a jejich dopady na budoucí investici do rodinného domku je správné a objektivní, je vhodné vyhledat pomoc u odborných poradenských firem a pomoc právní. Předejdeme tak případným nepříjemným překvapením při stavebním řízení a financování vlastní výstavby.Před vlastní koupí pozemku je vhodné navštívit více lokalit, a to v různých denních dobách i ročních obdobích. Pozor, chybné rozhodnutí při koupi stavební parcely nelze prakticky vzít zpět.Inženýrské sítě a komunikace - doporučení:dobré komunikační napojení stavební parcely a možnost napojení na inženýrské sítě výrazně parcelu zhodnotíověřte si, zda je parcela určena pro výstavbu rodinného domu, a jaké jsou regulační podmínky její zástavbypřed podpisem kupní smlouvy prověřte, zda na pozemku neváznou nějaká břemena nebo závazkyÚzemní řízení, stavební povolení a kolaudace stavbyÚzemní, stavební a kolaudační řízení pro výstavbu rodinného domku upravuje zákon č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/90 Sb. a zákona č. 262/92 Sb. a další předpisy související.Pokud pro danou lokalitu v níž chceme výstavbu rodinného domku realizovat není schválen územní plán, bude většinou příslušný stavební úřad rozhodovat o umístění stavby v územním řízení. Potřebné podklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na výstavbu rodinné-ho domku sdělí příslušný stavební úřad.Návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby obsahuje údaje o navrhovateli, stavbě rodinného domku včetně stručného popisu s uvedením jeho kapacity. Pro tento účel můžete použít malý projekt firmy G servis, pokud přistoupíte k výběru typového projektu. Dále uvedete údaje o místě stavby, tj. parcelní číslo, katastrální území a druh pozemku. Dále je nutno uvést údaje o vlastnických a užívacích právech pozemku a doložit je aktuálním výpisem z listu vlastnictví. Návrh dále obsahuje seznam a adresy účastníků řízení, tj. vlastníků a uživatelů sousedních parcel. K návrhu se přikládá situace stavby - zákres do katastrální mapy s okótováním odstupů od sousedních parcel a studie vlastního rodinného domku - půdorysy, řez a pohledy včetně průvodní zprávy, zpracovaná oprávněnou osobou (autorizovaným architektem nebo inženýrem, případně projektovou firmou).Pokud pozemek určený pro výstavbu rodinného domku byl dosud veden jako orná půda, zahrada a podobně, je nutné k návrhu o vydání rozhodnutí o umístění stavby doložit předběžný souhlas s vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.Dále se k návrhu přikládají vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí a stanovisko příslušné obce k záměru výstavby.Rovněž potřebné podklady pro vydání stavebního povolení zjistíme na příslušném stavebním úřadě.Žádost o stavební povolení pro stavbu rodinného domku rovněž obsahuje údaje o žadateli, popis stavby, údaje o místu stavby včetně přípojek a plochy pro zařízení staveniště. Obdobně jako u územního řízení se dokládá vlastnické či jiné právo ke stavebnímu pozemku, seznam vlastníků sousedních nemovitostí, identifikační údaje projektanta stavby s fotokopií autorizace. Dále se uvádí způsob provedení stavby, tj. dodavatelsky - s uvedením adresy a údajů o dodavateli stavby, nebo svépomocí - s uvedením jména, bydliště a oprávnění osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby. V žádosti se dále uvedou předpokládané náklady stavby a předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby.K žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu rodinného domku se přiloží:Výpis z katastru nemovitostí, doklad o vlastnictví pozemku-nemovitosti.Projektová dokumentace ve 2 vyhotoveních: není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, předkládá se ve 3 vyhotoveních.Prohlášení kvalifikované osoby, že bude vykonávat odborné vedení stavby - včetně kopie autorizace.Rozhodnutí o odnětí ze zemědělského půdního fonduVyjádření okresní hygienické staniceVyjádření obecního úřaduVyjádření správců inženýrských sítíVýsledky měření radonuProjektová dokumentace pro stavební povolení obsahuje zejména:průvodní zprávusouhrnnou technickou zprávu včetně požární technické zprávysituační výkresy stavby s návazností na okolí, včetně napojení stavby na inženýrské sítě a komunikacistavební výkresy (základy, půdorysy, řezy a pohledy)vytápění (výpočet spotřeby tepla, zdroj tepla a TUV, umístění otopných těles)zdravotechnika (vodovod, kanalizace, plynoinstalace)elektroinstalace (výpočet požadovaného příkonu, přípojka, elektroměrový rozvaděč, domovní rozváděč, hromosvod, umístění a specifikace elektrospotřebičů)Pro zjednodušení řízení může stavebník doložit vyjádření vlastníků sousedních nemovitostí s uvedením jejich trvalého bydliště a PSČ.Pro vlastní realizaci stavby je nutné projekt pro stavební povolení dopracovat o realizační dokumentaci s přesným označením jednotlivých materiálů a prvků stavby a technických detailů navržených konstrukcí - kompletní prováděcí projekt.Kolaudace stavbyPo dokončení výstavby rodinného domku stavebník objedná zaměření skutečného pro- vedení stavby u odborné geodetické firmy a podá žádost o kolaudaci stavby. K žádosti se dokládají revizní zprávy o provedených elektroinstalacích, bleskosvodu, protokoly o provedení nepropustnosti kanalizací, případně jímky na splašky, protokol o tlakové zkoušce vodoinstalací a systému ÚT, revizní zprávu plynoinstalací a další doklady požadované příslušným stavebním úřadem. Pokud během výstavby došlo k drobným změnám stavby oproti projektu, zakreslí se do projektové dokumentace skutečné provedení. Dále se dokládá prohlášení odborného vedení stavby, že stavba je provedena v souladu s schválenou projekt. dokumentací.Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí si nezapomeňte stavbu zapsat do evidence v katastru nemovitostí.Kolaudace stavby – doporučení:znamená povolení uvedené stavby do provozu; do té doby by stavba neměla být užívánapečlivě zakládejte veškeré originály revizních zpráv, protokoly o zkouškách, certifikáty a záruční listyzměny stavby během provádění stavby pečlivě evidujte a nechejte je zakreslit do dokumentace

  15. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Financování stavby

  Mít vlastní střechu nad hlavou je jistě snem mnoha z nás. Každý si asi dokáže představit, jak by měl jeho ideální byt nebo dům vypadat. Vlastní bydlení však také zároveň bývá největší životní inves­ticí. Od našich snů k realitě vede často strastiplná cesta hledání finančních zdrojů a odhadování vlast­ních finančních možností. Dobré řešení se od méně dobrého nezřídka liší o desítky i stovky tisíc korun. Taková možnost úspory jistě stojí za úvahu. Tato úvaha se vyplatí i tomu, kdo má dostatek finančních prostředků na zaplacení z vlastní kapsy. V období nízkých úrokových sazeb a vysokých dotací může být velmi výhodné použít úvěr i v takovém případě.Máme na to ?první otázkou, kterou si klademe při rozhodování o investici do bydlení je, zda naše finanční možnosti budou na celý záměr dostačovat. Málokdo z nás dokáže celou potřebnou částku uhradit z vlastních prostředků. Chceme-li uvažovat o financování, musíme si ujasnit výši vlastních zdrojů, které máme k dispozici, a také měsíční splátku, kterou náš rodinný rozpočet může postrádat.Samotné naše přesvědčení, že peněz máme dostatek, bohužel nestačí. Náš názor musí sd1et také finanční instituce, které nám budou peníze půjčovat. Ty mohou vycházet pouze ze skutečně prokazatelných příjmů, například na základě daňového přiznání. Banky bude zajímat i zdroj, odkud příjem pochází, a jeho stabilita - pokud si tedy vlastník firmy s výraznou ztrátou vyplácí vysoký příjem, nemusí mít vyhráno. Budoucí věřitel bude posuzovat jednak účelovost poskytovaného úvěru, tedy zda je skutečně určen na bydlení, především ale bonitu klienta a zajištění úvěru. Bonita je zpravidla považována za dostatečnou v případě, že v rodinném rozpočtu zůstane po odečtení splátek úvěrů 1-2 násobek životního minima rodiny (liší se u jednotlivých ústavů). Jako ručení za úvěr se nejčastěji používá sama kupovaná nemovitost, někdy je potřeba najít další vhodné prostředky: jinou nemovi­tost, osoby do role spoludlužníků, ručitelů, kteří se zaváží převzít splátky v případě finančních problé­mů dlužníka. Očekáváme, že v budoucnu se i u nás stane klíčovým údajem pro posuzování úvěru informace o finanční historii dlužníka. V současné době již vznikají úvěrové registry, které budou evido­vat, zda klient veškeré dosavadní úvěry řádně platil, zda pravidelně splácí účty za telefony, dluhy na svých kreditních kartách, či zda někdy nevyhlásil bankrot (vzbuzuje to úsměv, ale zbankrotovat může nejen firma - ve Spojených státech se do situace bankrotu dostane několik set tisíc lidí ročně).Jaký postup financování zvolit ?Na finančním trhu existuje řada nabídek financování. Za klasické produkty můžeme považovat hypoteční úvěr a stavební spoření. Doplňkově je možné využít spotřebitelských úvěrů, stavebních a dalších úvěrů, které většinou poskytují také hypoteční banky. Nepř1iš výhodné, ale často zabalené do líbivých prodejních argumentů, bývají různé nabídky leasingu nemovitostí a skupinového spoření.Chceme-li najít optimální způsob financování bydlení, musíme zvážit použití hypotečního úvěru ze stavebního spoření, případně jeho kombinace s hypotečním úvěrem a výběr vhodné stavební spořitelny. Správná volba nám může pomoci ušetřit významné částky. Hledání optimální varianty je pro každý případ financování individuální. Naše zkušenosti ukazují, že zamyšlení nad způsobem financování a správné naplánování finančních toků se skutečně vyplatí.Získání úvěru je začátekZískání úvěru u hypoteční banky či stavební spořitelny může být časově a administrativně ná­ročné. Klient může ušetřit mnoho času, svěří-li vyřízení úvěru svému finančnímu poradci, přesto je v některých úkonech nezastupitelný. O to více radosti přinese, je-li úsilí korunováno úspěchem - pod­pisem úvěrové smlouvy a uvolněním finančních prostředků. Tento okamžik ale není konec, nýbrž začátek - začátek pravidelného splácení úvěru. Odpovědný člověk si uvědomí, že se zavázal splácet určitou částku po dobu mnoha let. Je namístě se zamyslet nad tím, zda mohou v životě nastat situace, které by splácení znemožnily. Může to být ztráta zaměstnání, dlouhodobé onemocnění a řada jiných příčin. Tato rizika je nutné zevrubně analyzovat a hledat cesty ke zmírnění či odstranění jejich důsledků. Tak je možné se vyhnout nepříjemným komplikacím, které mohou v nejhorších případech vést až ke ztrátě bytu či domu zastaveného ve prospěch banky.Ačkoli je úvěr většinou dlouhodobý závazek, existuje v průběhu jeho splácení možnost jej k danému termínu splatit celý bez sankcí. To může být zajímavé nejen v případě, kdy získáme jedno­rázově větší množství peněz, ale také, ale také formou splácení stávajícího úvěru prostřednictvím jiného, levnějšího úvěru. V průběhu splácení je proto dobré sledovat vývoj úrokových sazeb a nabídek financování a zvažovat přínosy možné změny úvěrující banky. Dobrý finanční poradce tuto práci dě­lá za Vás.Díky několika typům státních podpor je bydlení ve vlastním z dlouhodobého hlediska výrazně vý­hodnější než nájemní bydlení (počítáme-li s tržním nájemným). Zamyslíte-li se nad možnostmi, které z hle­diska financování nabízí současný finanční trh, možná Vás překvapí, že máte na víc, než jste si mysleli.

  15. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Kompletujeme stavbu

  Povrchová úprava stěnVnitřní omítky v rodinném domku realizujeme různými materiály zejména podle toho, z čeho jsou postaveny stěny. Klasické omítky na cihelné zdivo jsou třívrstvé a skládají se z cementového podhozu (špric), hrubých vápenných omítek s přidáním cementu a finální vrstvy jemné omítky většinou vápenné různé zrnitosti. Fasády klasické děláme obdobně a jako finální vrstvu používáme nátěr fasádními barvami nebo nanesením hrubší vrstvy např. akrylátových omítek. Na zdivo pórobetonové jsou vhodné speciální stěrkové omítky na bázi bílého cementu nebo sádrové. Použití je nutné konzultovat s odborníkem., aby nedocházelo k puklinkám. Venkovní fasádu pak řešíme rovněž stěrkami nebo klasickou omítkou, případně termoizolační omítkou a finální např. akrylátovým nátěrem.Pokud potřebujeme provést zateplení fasády s omítkou (např. z polystyrénu), je nutná konzultace s odborníky nebo nechat provedení na firmě, která se těmito fasádními systémy dlouhodobě zabývá. V této oblasti se nevyplácí improvizovat a různě zaměňovat používané materiály.Omítka je kabátem i tváří domu ...      říká se a je pravidlem, že ztvárnění fasády představuje konečnou fázi pracovního procesu a proto dotváří celkový estetický dojem stavby. Pro ztvárnění povrchové úpravy je dnes k výběru řada materiálů,které uspokojí majitele nejen z hlediska estetického, ale i technického. Bývá ale obtížné si z nepřeberné škály materiálů správně vybrat.Co se vlastně rozumí pojmem tenkovrstvé omítky? Jejich výhoda spočívá v jednoduchosti zpracování, vodoodpudivosti, trvanlivosti a prodyšnosti. Jsou připravené k přímému použití v pastovité formě.Nanášejí se na srovnaný podklad pomocí ocelového hladítka a po lehkém zavadnutí se měkčím plastovým hladítkem vytvoří povrchová struktura.Omítka je probarvená přímo ve hmotě.Liší se oproti tradičním suchým minerálním omítkám tím,že plnivo, křemičitý písek, je spolu s pigmenty pojeno křemičitým vodním sklem nebo akrylátovou pryskyřicí.Takto upravená omítka má dostatečnou pružnost a splňuje svými vlastnostmi i dostatečnou prostupnost vodních par.Při výstavbě konstrukcí zdí rodinných domů se využívá nejrůznějších materiálů,které zpravidla dosahují normou předepsaných tepelných hodnot. Rozhodujícím kriteriem pro vytvoření příjemného klimatu obytného prostoru je teplota 20 - 22°C a vzdušná vlhkost 40 - 60%. Dobře zateplená stavba prokáže úsporu energie při vytápění již za krátkou dobu,což je v dnešní době více než žádoucí.Požadavek na tepelnou izolaci je rozdílný u každé stavby jak z hlediska technického tak estetického. Výrobci obvykle dodávají více systémů,které umožňují najít pro každou konstrukci optimální systém. Nejúčinnějším systémem pro dodatečné zateplení jsou vrstvené zateplovací systémy.Jak volit dodavatelské firmy ?Doporučujeme pro výběr stavební dodavatelské firmy na provedení fasádních systémů jen takové, které mají doklad od výrobce, že jsou pro provádění proškoleny. Stavební firma musí doložit i seznam již zrealizovaných akcí s uvedením adresy případně i kontaktu, aby byla možnost ověření, jak si počínala.Podlahové konstrukce a krytinyMimo dlažby se na podlahy v současné době používají zejména tzv. plovoucí podlahy z lamel s imitací dřeva. Laminátové podlahy jsou odolnější proti otěru a mají delší životnost. Používají se do kuchyní, předsíní i koupelen. Podlahy z dřevěnou přírodní dýhou nebo vrstvou jsou náročnější na údržbu a mají poněkud menší tvrdost v závislosti na použitém laku. Avšak přírodní dřevo v interiéru rodinného domu má své důležité místo.Méně se dnes používají podlahové krytiny z PVC, i když i tyto podlahoviny mají své nesporné výhody, zejména pro svoji snadnou údržbu. Někteří stavebníci používají pro určitý typ místností, zejména ložnice a dětské pokoje koberce. Jejich výhodou je útlum hluku a velký sortiment výběru různých dezénů. Nevýhodou je náročnější údržba, i když dnes existují technické prostředky, které nám jejich údržbu usnadní.Sanitární keramika, obklady a dlažbyNa trhu existuje nepřeberné množství různých dlažeb a obkladů tuzemské i zahraniční výroby. Ne vše se hodí všude. Nic nepokazíte určitou střídmostí. Je nevhodné kombinovat v jednom rodinném domě, zvláště v jednom podlaží, různé druhy dlažeb a obkladů, zejména,když jsou bohatě vzorovány.Tradičně se používají obklady a dlažby v koupelnách a na WC, v kuchyni, předsíni a na terasách a balkónech. Vhodné je však i použití dlažeb v obytných místnostech, zejména pokud je vytápíme podlahově.Základní rozdělení dlažeb je podle jejich tvrdosti, nasákavosti a z toho plynoucí možnosti použití na vnitřní či vnější prostředí. Obklady a dlažby lze rozdělit na glazované (tj. s povrchovou úpravou) a slinuté (povrch i střep má jednu barvu a strukturu). Při výběru se poraďte s odborníky ve specializovaných prodejnách či výstavních síních. Ti pak doporučí i vhodné izolační tmely, lepidla a spárovací hmoty, které je možno pro daný typ obkladů a dlažby použít s ohledem na prostředí, kde budou pokládány. Pozor na topené podlahy a dilatační spáry při větších plochách. Různé druhy lepidel mají různou technologii pokládky. Vzhledem k ceně těchto výrobků se nevyplácí improvizovat.Vaše koupelna s minimální údržbouCo dnes konečného uživatele zajímá je kromě toho, aby se mu zařizovací předměty v koupelně líbily je i to, aby splňovaly kvalitativní a praktické požadavky. Muži upředňostňují (pokud jim to man­želky dovolí) technické řešení, ženy naopak jsou designově náročnější, ale obě skupiny kladou důraz na bezproblémovou a dlouhou životnost výrobku, s pokud možno co nejmenšími náklady na údržbu a provoz.Tyto požadavky dnes již řeší většina solidních výrobců speciálními úpravami povrchu, bohužel každý pod jiným názvem, což ztěžuje orientaci pro spotřebitele, nicméně užitek je obdobný. Zdravotní keramika technologií zdvojeného glazování prakticky vylučuje pórovitost výrobku a jakákoliv nečistota po povrchu sjede jako korálky do odpadu. Povrch pak zůstává čistý a navíc suchý. Důležité je, aby povrch porcelánu byl ošetřován tekutými čistícími prostředky s měkkým hadříkem, Životnost a účinnost je pak doživotní.Velmi důležité pro údržbu armatur, jejichž údržba je vzhledem k různé kvalitě a tvrdostí vody nejchoulostivější, dodržet údržbu opravdu doporučenými čistícími prostředky doporučené vaším specialistou (instalatérem).Vše by mělo být doplněno vstupním filtrem pro zachycení nečistot, dále rohovými ventilky s filt­rem při napojení armatur, kde cenové navýšeni oproti standardním ventilkům je opravdu minimální. Odborné velkoobchodní společnosti pak přes specialisty nabízí poměrně pestrou nabídku různých za­řízení, které vodu fyzikálním způsobem změkčují.U sprchových zástěn je pak důležité vybrat výrobek, kde se při úpravě skla nejedná o impreg­naci, kterou je nutné neustále obnovovat, ale kde se jedná o trvalý charakter úpravy povrchu skla. Zde je třeba při vybírání typu sprchového koutu myslet i na těsnící části koutu, kde by vám ve specia­lizovaném obchodě měl prodavač vysvětlit možnou nabídku.Poslední skupinou jsou vany i vaničky, kde dnes odpovědný výrobce nabízí povrchy pro snad­nou údržbu dokonce s antibakteriální úpravou povrchu. U sprchových vaniček potom nezapomeňte na možnost protiskluzné úpravy dna vanička, což ocení nejen starší generace uživatelů.Skutečně doporučujeme obrátit se na specializovaný velkoobchod, který Vám prostřednictvím instalatérských firem nabídne profesionální služby a informace.Vnitřní dveře a schodištěVnitřní dveře a schodiště jsou stavební konstrukce, které významně ovlivňují nejen funkčnost rodinného domu, ale i celkový výraz interiéru. V současnosti se nejvíce používají dřevěné nebo dýhované v obložkové zárubni různě profilované a prosklené. Nejčastěji se používají dveře otočné jednokřídlové nebo dvoukřídlové, které všichni dobře známe. Shrnovací dveře jsou nejčastěji v provedení plast nebo koženka, nejsou však příliš estetické a zužují prostor mezi zárubněmi. Dalším známým systémem jsou dveře posuvné, kdy se křídlo posouvá po liště kolem stěny. Strana, kam je směrován posuv, však musí zůstat prostá obrazů nebo polic.Významnou inovací jsou posuvné dveře, které se posouvají do zdi. Umožňuje to pouzdro na posuvné dveře. Do zdi je zabudovaný rám z pozinkovaného plechu, do kterého jsou dveře zavěšeny. Stěna může být cihelná, z porobetonu, nebo i ze sádrokartonu. Tento systém umožňuje i použití dvoukřídlových dveří. Znamená významnou úsporu místa, snadnou manipulaci se dveřními křídly a nehlučný provoz.Schodiště rodinného domu je prvek, který musí umožnit pohodlné a bezpečné překonání výšky podlaží, a proto doporučujeme, aby se při jeho návrhu příliš nešetřilo místem. Schodiště by mělo být vhodně osvětlené ve dne i v noci a dostatečně prostorné i pro případ stěhování nábytku.V současné době se nejčastěji používají při výstavbě nových rodinných domů schodiště dřevěná, samonosná, která dodávají a montují specializované firmy. Jejich montáž probíhá až po položení finálních podlahových vrstev a vymalování schodišťového prostoru a nevyžaduje žádné zvláštní základy a konstrukční prvky stavby.Materiál a dezén schodiště volíme většinou stejný jako u zárubní a vnitřních dveří. Důležité je použití kvalitního laku na povrchovou úpravu, který je odolný proti oděru.Dveře - vizitka majiteleInteriérové dveře v bytě či rodinné vile mohou napovědět mnohé o soukromí každého z nás. Dveře foliované - stoprocentně kvalitou výroby splňují nároky na funkčnost dveří. Přece jenom se jedná o imitaci různých dřevěných dekorů.Ve prospěch jejich koupě hovoří jednoznačně nižší cena.Dveře s přírodní dýhou - ještě před několika lety bychom řadili dveře pokryté přírodní dýhou do luxusní třídy, vzhledem k jejich výjimečnosti a ceně. Dveře s přírodní dýhou disponují dalšími nespornými výhodami. V interiéru působí teple a útulně. Obavy nemusejí mít ani alergici, protože povrch dveří je opatřen zdravotně a ekologicky nezávadnými laky.Dveře jsou tvarově stálé, nekroutí se ani po delším čase, protože nesesychají a těžko na nich budete hledat praskliny. Hospodyňky určitě ocení snadnou údržbu.Terasy, balkony, zpevněné plochy, oploceníVenkovní terasy a balkóny patří neodmyslitelně k vybavení soudobých rodinných domů. Propojují vnitřní a vnější obytné prostory a rozšiřují tak jejich užitné hodnoty.Základním problémem konstrukce teras je jejich vodotěsnost a ochrana proti zatékání. V současné době se používají zejména těsnící tmely stěrkové, které odstraňují možné poruchy při použití asfaltových pásů. Zároveň urychlují výstavbu, neboť na jejich povrch se mohou speciálními lepidly montovat dlažby pro venkovní použití. Rovněž spárovací hmoty musí být použity speciální, nenasákavé pro venkovní dlažby. Přízemní terasy je vhodné přímo konstrukčně provázat s vlastní stavbou domu.Zpevněné plochy - příjezdy ke garážím, odstavná stání, chodník ke vstupu a plochy v zahradních úpravách kolem bazénů, altánů apod. se v současné době realizují většinou z betonových prv­ků (tzv. zámkových dlažeb) různých tvarů i barev. Ne vždy však tento prvek vhodně doplňuje vlastní exteriér stavby a zahradu. Zpevnění ploch přírodními materiály, kamenem nebo dřevem, nemusí vždy znamenat vyšší náklady. Vhodnou skladbou podkladních vrstev a správnou volbou travního semene můžeme nahradit betonové dlažby travnatým kobercem i v místech, kde je plocha zatěžována chůzí či odstavováním osobního automobilu. V zástavbě skupin rodinných domů se snažíme udržovat dobrý sousedský vztah, chránit vlastní pozemek, omezit čí naopak umožnit pohledy na stavbu rodinného domu. K tomu nám slouží oplocení na hranicích parcely. I oplocení se musí dát kus architektonického cítění a věnovat mu nemalou pozornost. Musí být nejen funkční, ale mělo by být vzhledově součástí celé stavby. V průčelí parcely se dnes realizují ploty většinou z betonových tvarovek, které tvoří podezdívku a sloupky s výplní ze dřeva nebo ocelových prvků. Málo bývají respektovány regionální tradice a často jsou čelní ploty i v rozporu s vlastní stavbou rodinného domu. Až na výjimky se nekladou překážky tzv. lidové tvořivosti. Především v případě oplocení platí, že méně bývá mnohdy více. Podle regionálních tradic oplocení obyčejnou omítnutou zdí, tradičním dřevěným plotem, živým plotem nebo naopak kovaným želeným plotem dodá rodinnému domu ten pravý ráz a originalitu. To platí dvojnásob o vstupních bránách a vratech.A Vaši novou koupelnu znáte?Každý, kdo se rozhodne zřídit novou nebo rekonstruovat starou koupelnu, by si měl před tím, než navštíví specializované prodejní místo, promyslet několik základních věcí. Zdali se koupelna, kterou bude rekonstruovat či stavět, nachází v bytě nebo rodinném domku, který denně užívá, nebo se jedná o koupelnu v rekreačním objektu.Velmi důležitá je též informace stavebníka pro budoucího dodavatele, kolik osob bude koupel­nu používat, a co od nové koupelny očekává. Jestli bude koupelna sloužit jen ranní, denní a večerní hygieně nebo se její možnosti rozšíří o relaxační doplňky, jakými jsou hydromasážní vana a parní masážní kabina. Určitě by budoucí stavebník nové koupelny měl mít představu o charakteru koupelny, zda ji bude ladit do moderního nebo klasického designu, aby tato nová koupelna zapadla do architekto­nického řešení vnitřních prostor bytu čí domu. K velmi důležitým bodům patří i představa o finanční částce, jakou je stavebník do nové koupelny ochoten investovat. Všechny tyto skutečnosti by si každý měl promyslet ještě před tím, než navštíví prodejní místo obkladů, dlažeb a zařízení koupelen, aby mo­hl odbornému personálu sdělit své představy o nové koupelně. Na základě těchto podkladů každý specialista nabídne několik řešení, a společně se zákazníkem vytvoří optimální variantu. U opravdo­vých odborníků je klientovi nabídnuta možnost konzultace s architektem. Samozřejmostí je vypraco­vání grafického návrhu koupelny, který je stavebníkovi dodán i s výměry, specifikací jednotlivých polo­žek, cenovou kalkulací a kladečskými plány pro budoucího zhotovitele nové koupelny. Takže na závěr, než si nový stavebník zboží ve svém koupelnovém studiu objedná, lze směle tvrdit, že svou novou koupelnu již dobře zná. A když realizační firma, kterou profesionální distributoři zákazníkovi mohou také za­jistit, dokončí veškeré stavební a montážní práce, zákazník při vstupu do této nové koupelny nespatří vlastně nic neznámého.

  16. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Interiér a vybavení domácnosti

  V této kapitole Vám přiblížíme téma ohledně interiéru a vybavení domácnosti, pojdme tedy na to.Interiér moderního domuProstor a barvaProstor každé místnosti utváří několik prvků, na které se nesmí zapomenout v žádném objektu. Jsou to především jasné rozměry podporující velkorysost prostoru v lehko definovatelných liniích. V přízemí budovy je žádoucí propojení venkovního prostoru s vnitřním. Neodmyslitelnou součástí prostoru je barva, která má být vhodně použita v návaznosti na exteriér a odpovídat tomu, že se nacházíme v objektu určeném pro bydlení.Při koncipování a výběru prvků interiéru začínáme většinou u podlah. Podlahovou krytinu volíme podle určitých vlastností, které odpovídají dané funkci místnosti. Při volbě dezénu a barvy podlahy nezapomínejme na pravidlo, že čím nápaditější vzor a efektní barva podlahy, tím větší je pak omezení u výběru ostatních prvků interiéru a bytového zařízení.Stěny se většinou volí bílé hladké nebo s různou strukturou. Zvolíme-li stěny barevné, platí totéž jako u podlah. Barvou můžeme dosáhnout zvýraznění určitých částí interiéru, ale můžeme i hodně pokazit špatným barevným řešením.Pokud jde o barevné řešení interiéru, je vhodné zvolit dvě nebo tři základní barvy, které různě kombinujeme a vhodně a střídmě je doplňujeme a oživíme předměty s výraznějšími tvary a barvou.Základní prvky interiéru tvoří nábytek a bytové předměty a doplňky. Na trhu je dostatečně široká nabídka různých typů a stylů nábytku, ale pozor na jejich kombinování.Nezapomínejme na skutečnost, že interiér domova vytváříme neustále, a proto zpočátku postupujeme spíše střízlivě a méně nápadně. Vlastní interiér pak dotvoří postupně pořizované doplňky, které vyvolávají pocit zabydlenosti a domova. Mezi výrazné doplňky patří bytový textil, umělecká díla a zeleň.Funkčnost a údržbaPři tvorbě interiéru rodinného domu je u výběru jeho prvků nutné mít na paměti požadavky na funkčnost a snadnou údržbu. Jen účelný a funkční interiér umožní pohodlné bydlení a společně s estetickou stránkou dává pocit uspokojení. Nechceme-li se stát otrokem našeho domu, dbáme při výběru materiálů, zejména podlahových krytin, povrchů stěn a nábytku, na náročnost údržby a úklidu. V dnešní době je na trhu dostatek materiálů v široké škále barev a dezénů, které jsou prakticky bezúdržbové a skýtají zdravé obytné prostředí.Detaily a celekDetail stavby, odshora ukončení komínu, podbití přesahu střechy, parapety, sokl, okapový chodník, zábradlí balkónů a teras, vstupní schodiště apod., stejně jako detaily v interiéru, kování dveří, struktura omítky a malby, ukončovací lišty podlah, zábradlí schodiště, sanitární prvky a armatury, atd. dotvářejí celkový výraz stavby a měly by být podřízeny celku. Naopak celek nebude nikdy dokonalý bez kvalitního, promyšleného detailu a řemeslně zvládnuté práce. Proto je důležité v průběhu výstavby důsledně kontrolovat kvalitu prováděných prací. Kvalitu rovněž ovlivňuje volba materiálů. Nevyplácí se vybírat z nejlevnějších nabídek.Osvětlení interiéruOsvětlení interiéru rodinného domu je významným prvkem, který z obytného prostoru dokáže vytvořit skutečný domov. Vhodně koncipovaná světelná soustava ve vzájemné provázanosti s celkovým prostorovým a barevným řešením interiéru musí zajišťovat vytváření co nejlepších podmínek pro dosažení fyzické i psychické pohody. Již při projektování je proto vhodné mít jasno o řešení osvětlení jednotlivých částí domu v souladu s jejich obytnou funkcí, i o způsobu ovládání a regulace jednotli­vých svítidel nebo celého systému.Základním současným trendem osvětlení obytných místností je kombinace osvětlení centrálního pro základní orientaci v místnosti, doplněného lokálním osvětlením - jednotlivými svítidly rozmístě­nými podle způsobu užití příslušných částí prostoru, včetně bodového osvětlení detailů, které chceme zvýraznit (např. uměleckých děl). Pro navození příjemné zrakové pohody výrazně přispívá i kombinace svítidel se světlem barevně chladným, vhodným pro pracovní prostory a svítidel barevně teplých pro místa relaxace, odpočinku a intimity. Tyto zásady můžeme aplikovat ve všech místnostech při respektování jejich specifických potřeb nebo funkcí; jiné nároky bude mít osvětlení kuchyně, jídelny, obývacího pokoje, ložnice, dětského pokoje, pracovny, předsíně nebo haly, koupelny a pod. Základním c0em je jednotlivé části prostoru osvětlit s dostačující intenzitou, současně však eliminovat oslnění přímým i odraženým světlem. Nezanedbatelnými jsou i požadavky bezpečnosti, zejména v koupelnách a při instalaci na hořlavé materiály a celkové hospodárnosti provozu.Výběr konkrétních typů svítidel, splňujících stanovené požadavky, je určen vkusem majitele a jeho představou o celkovém vyznění interiéru. Je možné volit svítidla klasická vyráběná z tradičních materiálů, složitějších tvarů i barevných kompozic, nebo svítidla moderní s převládajícími jednoduchý­mi čistými liniemi s kombinací kovových konstrukčních částí obvykle matného provedení a stínidel z mléčného nebo pískovaného skla v celkově světlých odstínech. Specializovaně prodejny interiérových svítidel nabízí široký sortiment klasických i moderních svítidel, často v soupravách lustrů a lamp nástěnných, stolních i stojacích stejného designu, jejichž instalování působí velmi efektně.Vybavení moderní domácnostiDůležitou součástí stavby rodinného domu je jeho technické a technologické vybavení. Kuchyň a její vybavení prodělává v posledních letech rychlý rozvoj a lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu. K základnímu vybavení kuchyně dnes neodmyslitelně patří kvalitní vestavěné spotřebiče jako jsou sporák s digestoří, myčka nádobí, mikrovlnná trouba, lednice, mraznička atd. Kvalita těchto spotřebičů a jejich moderní výbava dává uživatelům nejen potřebný komfort při provozu kuchyně, ale svým designem výrazně ovlivňují celkovou úroveň interiéru. Využití těchto spotřebičů zajistí úsporu času, a to hlavně při domácích pracích. Celkově zpříjemní bydlení a provoz v rodinném domě.Rovněž spotřební elektronika, televizní a rozhlasové přijímače,elektronika pro reprodukci hudby případně domácí kino, výrazně mění svou tvář a jejich umístění v interiéru je nutné věnovat patřičnou pozornost. Tyto prvky jsou využívány hlavně v době odpočinku a relaxace.Stále častěji se k vybavení rodinného domu řadí domácí telefony, zabezpečovací systémy, rozvody kabelové televize, kvalitní systémy vnějšího a vnitřního osvětlení, klimatizace apod. Významně do nových domů proniká výpočetní technika. Domácí osobní počítače, které řídí zabezpečení i provoz rodinného domu, se stanou samozřejmostí pro moderní domácnosti a s jejich instalací je nutno počítat již nyní.Důležitou úlohu při vybavování domácnosti hraje výběr vhodného nábytkuKoncepci interiéru včetně funkčního rozmístění jednotlivých prvků nábytku je nutné řešit již při pořizování projektu stavby. Vlastní výběr nábytku většinou realizujeme až při dokončováni stavby. Doporučujeme před vlastní koupí nábytku poradit se s bytovým architektem- nebo přímo zpracovat studii interiéru rodinného domu. Širší přehled o sortimentu nábytku získáme návštěvou výstavních síní a prodejen, případně prostřednictvím Internetu nebo katalogů jednotlivých výrobců.Vlastní výrobky nábytku posuzujeme zejména z hlediska jejích funkčnosti, životnosti, designu. údržby a rozměrů odpovídajících jednotlivým místnostem stavby. Podle použitých materiálů lze obecně dělit nábytek na lakovaný dřevěný z masivu nebo s přírodní dýhou, z laminátových desek, kovový a čalouněný. Častou součástí nábytku je sklo a výrobky ze skla.Při výběru dbáme na soulad jednotlivých kusů nábytku s celkovým charakterem domu, jednotlivých místností, dezénem podlah a malbou stěn a stropů. Jednotnosti stylu podři­zujeme také výběr interiérových doplňků, uměleckých děl, závěsů, záclon, garnýží, parapetů apod.Důležitou součástí interiéru je barva. Platí zásada, že největší barevné plochy v místnosti by měly být maximálně v kombinaci tří barev, doplňky pak mohou být různobarevné.UPC direct - dostupný po celém území ČRPořízení UPC Direct je jednoduché a levnéNabídka Rodina nabízí dvacítku rozmanitých programůPrémiové kanály HBO a Private GoldSlovy kabelová televize bez kabelu lze charakterizovat službu UPC Direct, kterou nabízí společnost UPC ČR od začátku října loňského roku. Zatímco přístup ke kabelové televizi je omezen mnoha faktory (od investiční náročnosti pro provozovatele až po nepříjemnosti spojens rozkopanými ulicemi), UPC Direct si může pořídit každý, aniž by jakýmkoli způsobem obtěžoval sv~ okolí. A především, služba je dostupná po celém území České republiky. Stačí jediné, a to zajítk některému z desítek autorizovaných prodejců a UPC Direct si zakoupit. Samozřejmě po tc- jcej pravidelně platit.Počáteční investice spojená se službou UPC Direct není př1iš finančně náročná. Na o ~rdíl od západních zemí zákazník v České republice nemusí hradit přijímací zařízení. Za satelitní anténu pro příjem signálu, digitální dekodér a přístupovou kartu zaplatí pouze vratnou zálohu ve výši dvou tisíc korun. Přitom celková hodnota sady činí patnáct tisíc korun. Kromě vratné zálohy tak stačí zaplatit pět set korun za aktivační poplatek a vybrané firmě za instalaci. Pak už se může unášet na vlně zábavy.UPC Direct nabízí ve srovnání s kabelovou televizí mnohem širší spektrum televizních programů. V základní nabídce nazvané Rodina diváci naleznou dvacítku kanálů. Na své si přijdou děti (Cartoon Nework, Fox Kids), teenageři (MTV), zájemci o dokumenty (Travel Chanel, National Geographic nebo Animal Planet), sportovci (Eurosport) nebo milovníci filmů (Hallmark) a mnoho dalších programů,V rámci nabídky Rodina lze zdarma chytit minimálně sedmdesát zahraničních televizních a až tři sta rozhlasových stanic. A to nejen evropských, ale zhlédnout lze také například izraelské či arabské televizní stanice. Z česky"ch stanic je zde zatím zastoupena pouze TV3. „S ostatními tuzemskými televizemi v současnosti jednáme," podotýká ředitel odboru Public relations UPC ČR František Malina. •K základní nabídce si zákazníci novic mohou přikoupit prémiové kanály. Těmito bonusovými prL~ gramy jsou HBO a Private Gold. HBO je exkluzívním filmovým programem vys1ajícím ve všední den 18 hodin a o víkendech non-stop. Měsíčně nabízí 26 premiér, vždy v sobotu ve 22 hodin a v neděli od 20 hodin, premiérové filmy se opakují i v průběhu týdne v dopoledních či odpoledních hodinách. Private Gold je novinkou na českém televizním trhu, která diváky zavede do oblasti erotiky a sexu. Jelikož je určen výhradně dospělým divákům vys0á pouze v pozdních nočních a brzkých ranních hodinách.Bydlíme se spotřební elektronikouVýrazným prvkem moderní spotřební elektroniky je její multimedialita, jinými slovy provázanost jednotlivých přístrojů mezi sebou. Prakticky to znamená, že můžete například televizor využívat nejen ke sledování televizních programů, ale současně i k surfování po internetové síti nebo k objednávání oblíbených filmů. Samostatnou kapitolou jsou počítače, jimiž můžete techniku ovládat a které záro­veň poslouží jako zdroj zábavy při sledování filmů, poslechu hudby nebo hraní her. Využití všech možností spotřební elektroniky vyžaduje kvalifikovaný návrh rozvodů propojovacích kabelů, které by současně měly být připraveny na možné budoucí rozšíření. Proto je fáze projektové přípravy rodinné­ho domku ideálním okamžikem na rozvahu takového rozvodu.Příjem televizních a rozhlasových stanicV současnosti převládají tři způsoby přijmu televizních a rozhlasových programů. Nejčastější jé příjem signálů šířených prostřednictvím vys1ačů, dalším způsobem je kabelový rozvod, a konečně tře­tí možnosti je individuální satelitní příjem. V budoucnosti lze očekávat rozšíření televizního a rozhlasového vys0ání prostřednictvím počítačové sítě internet. Každý z těchto způsobů má svá specifika. Při návrhu přijímacího zařízení a rozvodů pro něj je zapotřebí vzít v úvahu počet a typ programů, které chcete sledovat, místa v domě, ve kterých je budete sledovat a připravenost na případné budoucí změny.Domácí kinoPod tímto pojmem se skrývá nejnovější pojetí sledování filmů a televize vůbec. Divák - poslu­chač se stává téměř účastníkem děje díky prostorovému rozložení zvuku. Televizory s větší úhlopříč­kou, případně projektory vytvářejí iluzi filmového plátna. Nicméně i v tomto případě je zapotřebí pečlivě plánovat rozmístění reproduktorů, televizoru a poslechového prostoru. Neméně důležitým parametrem domácího kina je jeho estetické působení v interiéru. Nejmodernější televizory, jejichž jádro tvoří plasmové zobrazovače s velkou úhlopříčkou, mají hloubku několik centimetrů. Reproduktory mohou být téměř neviditelně malé, anebo takové, jaké ve vašem interiéru správně vyniknou; stačí si vybrat. Vaše oblíbené filmy si můžete pořídit na digitálním kompaktním disku s ozna­čením DVD Video (Digital Versatile Disc). K přehrávání těchto obrazových disků slouží speciální pří­stroje, případně počítač, nebo i televizory, kombinované s DVD přehrávačem.Něco pro labužníkyPatříte-li k lidem, kteří si rádi vychutnávají dobrou hudbu nebo jste-li nadšeným fanouškem stříbrného plátna, pak všechna výše zmíněná doporučení platí dvojnásob. Ideálním řešením pro vás by snad bylo vyčlenit jednu místnost v domě jen pro audiovizuální techniku. Ovšem výsledek pak stojí za to. Stereofonní reprodukce vám zprostředkuje atmosféru nahrávky a studia, ve kterém byla pořízena. Při sledování filmů můžete být překvapeni tím, jaký další rozměr získává vaše oblíbené dilo. V ideálním případě je zvukové pole rozloženo rovnoměrně kolem vás a vy máte pocit, že zvuky přichází ze všech stran.Komplexní řešeníMožnosti současné techniky jsou obrovské, nicméně vyžadují pečlivý návrh a realizaci. Výsledek by měl především splňovat Vaše představy, abyste si mohli dopřát zábavu všude tam, kde ji chcete mít. Nezapomeňme na počítače, které dříve, nebo později, budete chtít zapojit a využívat.Inteligentní domácnost dneškaMít vše pod kontrolou není tak nemožné, jak se na první pohled zdá. Inteligentní systém PowerHouse umožňuje ovládat většinu domácích spotřebičů. Co si pod tím představit? Tedy, uvelebte se v křesle a zasněte se s námi... Jak se žije se systémem POWERHOUSE? Je ráno. Do uší se Vám vkrádají jemná glisanda Mozartova houslového koncertu, neslyšně ustupující závěsy propouštějí do ložnice první sluneční paprsky a klimatizace podle stavu počasí vyhřeje nebo ochladí místnosti v domě. Vstáváte a s úsměvem vzpomínáte na doby, kdy jste z postele prchali do studené koupelny před hysterickým řinčením budíku. V kuchyni kontrolujete na obrazovce okolí domu, pak pokoj svých dětí d nakonec Vás signál z poštovní schránky upozorní na právě došlou poštu. Jdete pro noviny k ranní kávě, zatímco se spouští zavlažovací systém. Dům po odchodu Vaší rodiny do zaměstnání snižuje teplotu a monitoruje okolí pro případ nezvané návštěvy. Pokud taková situace nastane, je schopen spustit sirény a vytočit předem navolené telefonní číslo se žádostí o pomoc, ať už do Vaší kanceláře nebo na policii. V poledne Vás systém telefonem informuje, že se domů vrátily děti (jsou identifikovány podle magnetických karet, kterými si odemykají vstupní dveře). Večer telefonem přikážete systému, aby byla pro Vás po Vašem návratu připravena teplá lázeň, Čidlo otevírá Vašemu automobilu vjezd do domu, garážová vrata a rozsvěcuje světla venku a v domě. Je noc, světla se tlumí, rolety zatahují a na promítacím plátně domácího kina se objevuje děj filmu, který systém nahrál dnes dopoledne. Je půlnoc, dům se ztišil, jedním tlačítkem vypínáte všechny světla a klidně usínáte. Všechno přece funguje.Základním technickým rysem systému POWERHOUSE, kterým se liší od podobných systémů, je ta skutečnost, že k přenosu dat využívá stávající rozvodné silové sítě 230V/50Hz. Jednotlivé moduly jsou zapojeny přímo do této sítě 'pomocí běžné normalizované zástrčky. Jak je tedy patrno, není třeba instalovat žádnou speciální datovou kabeláž, což přináší výhodu obrovských finančních i časových úspor.Celý systém je modulární. To znamená, že můžete začít s automatizací Vašeho domova od těch nejzákladnějších zařízení a postupně systém rozšiřovat a měnit bez větších nákladů tak, jak zrovna potřebujete. Systém POWERHOUSE je možno propojit se stávajícími systémy zabezpečení, klimatizace, regulace, zavlažování, atd., které již máte v domě nainstalovány od jiného výrobce a které nevyužívají k přenosu dat rozvodnou silovou sít 230V/50Hz. Tím se výrazně rozšiřuje možnost jeho uplatnění například v již částečně automatizovaných nebo zabezpečených objektech.Jednotlivé ovládací moduly jsou určeny pro spínání a regulaci malých a středních domácích elektrických spotřebičů, světel a světelných okruhů, kotlů, vzduchotechnických jednotek, vrat, rolet, atd. Ovládáni je možné přímé ruční, časovou automatikou nastavitelnou uživatelem, nebo řízením v rámci autonomních regulačních smyček. Celý systém je doplněn zabezpečovacími prvky, které mohou tvořit samostatný zabezpečovací systém nebo být vhodným doplňkem „velkého" EZS systému. Dálková kontrola celého systému se provádí pomocí radiových či telefonních modemů.Při aplikacích v domácnostech se systém POWERHOUSE využívá pro zjednodušení ovládání do­mácích elektrospotřebičů s možností časového programování. Pomocí tzv. pyramidek můžete ovládat své A/V z kterékoliv místnosti v domě. Spolu s připojením k osobnímu počítači nebo k zabezpečovací ústředně však dostává systém POWERHOUSE další rozměr obrovského záběru, protože zde si uživatel může vytvářet makrofunkce, časové a podmínkové závislosti, nebo ovládat celý systém hlasem.Interiér a exteriér - doporučenízvolte dvě až tři základní barvy či dezény pro interiér i exteriér domusnadná údržba a funkčnost interiérových prvků vytváří spolu s designem radost z bydlenítechnologické a technické vybavení rodinného domu se rychle rozvíjí, myslete dopředupři tvorbě interiéru i exteriéru méně bývá většinou více

  19. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Zahrada a okolí domu

  Dům jste si vybrali, co se zahradou?Zahrada je pro každý rodinný dům jeho cennou součástí. O dům, který ji nemá, není velký zájem, ani obraz přece nekupujeme bez rámu. Samozřejmě chceme, aby náš krásný nový dům měl i dokonalý rám - svoji zahradu. Jak na to?Nejjednodušší a nejčastější odpověď zní : Zadáme její vypracování zahradnímu architektovi a máme po starostech. Ale pozor, chyba hned na začátku ! Takový postup je správný jen v případě, má-li Vaše zahrada být jen a jen efektním rámem, dekorací k Vašemu domu, a nic víc. Chcete-li však v zahradě žít, a to přece bývá jeden z hlavních důvodů, proč stavíte svůj dům, musíte začít sami, tím, že si ujasníte svoje představy a požadavky, v ideálním případě celá Vaše rodina. Neupřesníte-li své požadavky, bude se zahradní architekt jako cizí osoba snažit "trefit" do Vašeho vkusu. Výsledek je pak zcela logicky dost nejistý. Namítáte, že požadavky jsou přece jasné a jednoduché ? Pak jste buď samotář ve vlastním rodinném sídle, tvrdě vládnoucí hlava rodiny, nebo máte mimořádně harmonickou a tím i zcela ojedinělou a závidění hodnou rodinu. Velmi často je totiž architekt hned při první návštěvě chápán ne jako odborný poradce, ale jako soudce, který má určit, jestli je lepší názor paní či pána domu.Každý člověk je jiný, každý máme trochu jinou představu o využití zahrady, tato představa i zahrada se navíc vždycky mění s věkem. Pro malého človíčka by to asi mělo být jedno velké pískoviště, pro školáka fotbalové hřiště, pro dospívající by zahrada vůbec nemusela existovat, snad jen velký bazén, obklopený co nejsilnější hudební soupravou. Často teprve dospělý člověk začne vnímat ty krásy, pro které lidé zahrady zakládají již stovky let. Kvetoucí keře, vůni posekané trávy, radost z růstu vlastní rukou zasazených rostlin. A když se konečně dočká vytouženého zeleného stínu svého stromu, vtrhne do zahrady s plnou vervou jeho milovaný potomek a začne ji přetvářet v jedno velké pískoviště, hřiště, bazén... kolo života se točí dál. Nezbývá než se s ním smířit a zkusit být alespoň trochu předvídaví a hodně tolerantní.Takže vrátíme-li se k tomu, jak by měla ideální zahrada vypadat, můžeme to celé shrnout do jednoduché věty - zahrada by měla poskytnout potěšení, vyžití a odpočinek všem členům rodiny ( dodávám: jen těm, kteří o to stojí ). Když už je jasno, co od zahrady očekáváte, může nastoupit odborník k vypracování návrhu. Zahradní architekt vypracuje nejdříve studii, tedy jednoduchý návrh celkového uspořádání zahrady. Bývá to půdorys, kde jsou vyznačeny zpevněné, zatravněné a osázené plochy, jsou zde rozmístěny funkční doplňky, jako bazén, odpočívadla a další drobné stavby. Pro lepší představu je vhodné již v této fázi doplnit návrh axonometrickým pohledem, což je prostorový pohled na celou zahradu šikmo shora, případně jiným názorným grafickým znázorněním, aby zadavatel získal lepší představu o možné podobě své zahrady.V této fázi dostává zahrada hlavní rysy své budoucí podoby, je možné uplatnit některý známý styl zahradní úpravy, nebo se pustit cestou experimentu. U čistě soukromých prostor, jakými zahrady rodinných domů jsou, je na prvním místě spokojenost majitele. Architekt přece může práci odmítnout, byla-li by v rozporu s jeho profesionálním cítěním. Pochopte, že japonskou kamennou lampu si do klasické italské zahrady musíte postavit sami. Ve studii jsou výsadby vyznačeny jen hmotově, bez druhové specifikace, maximálně s rozlišením na jehličnaté a listnaté stromy, vysoké keře, nízké keře, květiny a případně půdopokryvnou náhradu trávníku. Tvar stromů či keřů a tedy další jejich rozlišení je jasné z axonometrického či jiného pohledu, průměrný kreslíř či již běžně používaný grafický počítačový program jasně ukáže nejen celkový vzhled zahrady, ale zhruba i vzhled rostlin.Rozmístění jednotlivých ploch a prvků musí být dobře promyšlené, aby usnadňovalo budoucí údržbu zahrady, která by vždy měla být co nejjednodušší. Výsadby i travnaté plochy by měly být v ucelených plochách, jen rozumný počet soliter, opadavé stromy v dostatečné vzdálenosti od bazénu, jen zvládnutelné množství tvarovaných živých plotů či květinových záhonů a podobně. Již při návrhu základní koncepce zahrady je třeba dobře odhadnout množství času, který budete ochotni údržbě zahrady věnovat. Zcela bez údržby nemůže plnit všechny své funkce žádná zahrada. Tento stupeň návrhu ( studii ) je dobré zadat včas, aby z něj vyplývající stavební úpravy mohly být provedeny zároveň se stavbou domu. Tak můžete hodně ušetřit, jistě víc, než za studii zaplatíte. Když si to tedy trochu zjednodušeně zopakujeme a shrneme - ve studii si spíš upřesňujeme co chceme, v prováděcím projektu již musíme ujasnit jak, z čeho a za kolik to zrealizovat. Uskutečnit se dnes již dá téměř všechno, je však třeba rozumně posoudit, zda výsledek skutečně stojí za cenu realizace. Pokud například budete chtít mít pestrou skupinu rhododendronů za hustým zeleným travnatým kobercem v teplé a suché nížině a navíc třeba v místech, kde je vápenité podloží. Není to problém, musíte však počítat s několikanásobně většími výdaji a také s jistým rizikem. Rhododendronům musíte v takových podmínkách zajistit vyšší vzdušnou vlhkost, tedy automatickou závlahu, přistínění a výměnu půdy, trávníku skoro totéž. I ten sebelepší systém může selhat a choulostivé druhy pak zajdou, proto je vždy rozumnější vycházet při výběru druhů rostlin z podmínek stanoviště. V rostlinné říší jsou vhodné druhy pro každé místo a všechny mají svůj půvab. Podrobnost zpracování prováděcího projektu se může odrazit i z plánovaného způsobu realizace. Měli byste tedy zvážit, zda necháte celou zahradu vysadit dodavatelsky odborné firmě, nebo jestli si chcete okolí svého domu upravit sami. Obojí má samozřejmě svá pro i proti, záleží na Vašich možnostech a rozhodnutí. Téměř bez námahy je pro Vás realizace „na klíč“. Její výhodou jsou i záruky na ujmutí rostlin, které jsou zvlášť u výsadby vzrostlých stromů podstatnou záležitostí, tomu však samozřejmě odpovídají i vyšší náklady. Budete-li pracovat sami, ušetříte sice peníze, ztratíte ale spoustu času a sil, nehledě na to, že kvalita amatérsky založené dlažby či trávníku může být sporná. Sama se přikláním ke kombinaci obou variant, kdy si necháte v rámci stavby domu upravit terén, postavit bazén, položit dlažby, trávník a případně vysadit několik vzrostlých stromů a sami pak postavíte pergolu a vysadíte menší rostliny, tedy keře, trvalky a podobně. Taková zahrada pak bude mít kvalitní základ a úměrně vynaloženou prací Vám přiroste dřív k srdci.Venkovní a vnitřní bazényPři výběru bazénu je nutno s výběrem začít s dostatečným předstihem, aby při vlastní realizaci nedocházelo ke změnám, které ve svém důsledku stavbu prodraží.V první řadě je nutno se rozhodnout zda bazén bude nadzemní nebo zapuštěný. Prodejem nadzemních bazénů se zabývá velká řada prodejců a distributorů vzhledem k jednoduchosti montáže. Přechodovým druhem bazénů jsou bazény kruhové nebo oválné v provedení plech - fólie, zapuštěné do země. Komfortnější jsou bazény zapuštěné buď v provedení beton-obklad, stavebnicový systém nebo bazény laminátové.V provedení bazénu beton-obklad (případně těžká fólie) je možno vybudovat bazén v libovolném tvaru. Stavba těchto bazénů je však ze všech typů nejnáročnější, vzhledem k náročnosti stavebních prací (armování, vodotěsnost betonu). Tyto bazény je lépe budovat jako vnitřní z důvodu náročné údržby obkladu a z důvodu jeho trvanlivosti.Laminátové bazény jsou dodávány jako hotový výlisek v několika tvarových variantách. Vzhledem k použitému materiálu se tyto bazény řadí k nejkvalitnějším bazénům. Stavba je poměrně jednoduchou záležitostí, jelikož hotový bazén se osadí do připravené jámy s podkladovou armovanou deskou. Stavba je tudíž nejenom levná, ale zároveň i rychlá.Stavebnicové bazény jsou další možností v typové řadě bazénů. Stavba a stavební příprava jsou stejně jednoduché jako v případě laminátových bazénů.U všech uvedených typů bazénů lze použít technologii od té nejjednodušší (filtrace, vstupní trysky do bazénu, skimmer) až po tu nejsložitější s automatickým provozem včetně masáží (vodní nebo vzduchové ), protiproudů, osvětlení a přelivné hrany. Veškeré díly zabudované do bazénu mohou být v různé kvalitě a to od plastů přes nerez až po díly bronzové.Důležitou součástí bazénu je také výběr technologie pro úpravu bazénové vody. Základní požadavky na nezávadnost předpokládají použití chlóru. Toto je bezpodmínečné u veřejných bazénů, u domácích bazénů existuje možnost použít bezchlórovou desinfekci. Funkce této metody je založena na využití jiného oxidantu a to aktivního kyslíku. Použitím takovéto desinfekce odstraníte nepříjemné pocity po koupání jako je zarudnutí pokožky, svědění apod. Pro udržení čistoty a kvality bazénové vody existuje široká škála prostředků a výrobků, ale je třeba dbát na jejich správný výběr podle použité technologie.Automatické zavlažovací systémyV současné době vzrůstá význam zelených ploch - zahrádek a zahrad, trávníků, zimních zahrad, teras, parků a pod. Nejde jen o přímý užitek - např. květiny, sklizené ovoce a zelenina, ale i o možnost odpočinku nebo sportovního vyžití - relaxaci. Zvlášť velký význam je estetický - upravenou a udržovanou zahradou, trávníkem a dalším osázením se podstatně zvyšuje také užitná hodnota do­mu a celého prostředí. Veškerá zeleň však potřebuje péči - počínaje její přípravou, osázením, ale zejména pak dalším udržováním. A zde patří právě závlaha mezi nejdůležitější faktory, ovlivňující vzhled, kvalitu a užitek vysázené zeleně.Každá zeleň potřebuje, kromě dalších činitelů jako jsou živiny a vzduch, především vodu. A to vodu, kterou může přijímat pravidelně a v potřebném množství. Víme, že dešťové srážky nejsou schopny toto zabezpečit, a proto je nutno zahradu zavlažovat.Právě automatická závlaha umožňuje pravidelnou dodávku potřebného množství vody, a to vždy v potřebné době. Tuto dobu a také množství vody, které je dáno zvolením počtu a délky zavla­žování, je možno jednoduše naprogramovat. Protože se zavlažování zpravidla provádí večer a v no­ci, kdy je odpařování nejmenší, šetří se tak až 30 - 40% vody. Zavlažování v tuto dobu příznivě působí na vegetaci, protože teplota vody je blízká povrchu terénu. Kromě velké úspory vody - zejména tam, kde není vlastní zdroj vody - je obrovskou výhodou úspora času, jinak stráveného při zalévání ručním.Automatický závlahový systém pozůstává z rozvodů vody rozdělených do sekcí, jednotlivých postřikovačů a z ovládání. Rozvody vody i postřikovače jsou uloženy pod terénem. Nenarušují tak používání zavlažované plochy. Výsuvné postřikovače se tlakem protékající vody vysouvají nad povrch. Po ukončení zavlažování přerušením přívodu vody se opět zasunou do podzemního pouzdra. Je možno např. přes ně sekat trávník, přecházet, nebo i sportovat. Zavlažování sekcí je ovládáno postupně naprogramovanou řídící jednotkou umístěnou např. v suterénu domu, v garáži apod. Součástí automatického zavlažovacího systému je čidlo srážek, které samostatně vypne zavlažování.Součástí automatického zavlažovacího systému je čidlo srážek, které samostatně vypne zavlažování v případě dostatečné vlhkosti půdy vlivem přirozených srážek a opět dle potřeby zavlažováni zapne.Vzhledem k tomu, že rozvody vody i postřikovače jsou v měkké hloubce pod terénem, je nutno systém na zimu pomoci tlaku vzduchu odvodnit.Podkladem pra zpracování projektu je přesný plán pozemku, který má být zavlažován s plánem osázení a dále informace o zdroji vody, zejména kapacitě a tlaku vody. Systém lze pokládat i v dokončených zahradách se vzrostlým trávníkem. Těm, kteří teprve připravuji opravu zahrady, případně i stavbu domu, doporučujeme předem se poradit, kde bude nutno např., připravit průchody pro potrubí a kabely přes základy, pod cestami a chodníky a pod.

  20. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Posilování v pohodlí domova

  Jediné co musíte udělat, pokud nechcete trápit své tělo před zraky ostatních v posilovně, je zvolit si doma vhodnou místnost či pro méně náročné vhodný kout k posilování a také si samozřejmě vyčlenit peníze na nákup základních posilovacích pomůcek. Pokud ovšem patříte mezi ty, kteří se do cvičení musí nutit a potřebujete mít okolo sebe podobně se ,,trápící" jedince, zajděte si raději do posilovny.UmístěníMístnost, do které chceme dát posilovací nástroje, musí být dobře prosvětlená a hlavně dobře větratelná. Nejenže je čerstvý vzduch důležitý ke správnému dýchání, a to ke správnému cvičení, ale mohly by se nám doma začít množit plísně a nepřátelské bakterie. K povinnému vybavení by mělo patřit alespoň jedno zrcadlo, abychom při pohledu do něj mohli sami sebe kontrolovat, zda cviky provádíme správně.Rozhodně se nevyplatí kupovat levné posilovací stroje ze supermarketů, pokud chcete ušetřit, zkuste si některé cvičební pomůcky vyrobit sami, například lavičku, hrazdu či bradla. Po levnějších kouscích se také můžete podívat v bazarech či shánějte po svých známých, kteří u posilování nevydrželi.Samotné strojeVe vaší posilovně by neměla chybět již zmíněná bradla. Ta se dají pověsit na žebřiny nebo instalovat přímo de zdiva. Na bradla je pak dále možno přimontovat hrazdu. Máte tak žebřiny, bradla a hrazdu v jednom a přitom to nezabere moc místa. Žebřiny vám dále poslouží k protažení se před a po cvičení.Nezbytností je lavička, kterou využijeme jak při zvedání činek, tak při posilování břišních svalů, dále se na ní dají provádět doplňující cviky na bicepsy, zádové svaly, prsa, či ramena, v případě, že ji naklopíme.Pro posilování rukou i prsou se hodí velká činka. Dovolí-li to prostor, je vhodné si pořídit i dlouhou činku, kterou využijete na všechny cviky, kde je nutné synchronizovat pohyby rukou K ní samozřejmě přísluší i závaží. Zezačátku začínáme s lehčím, samozřejmě, pokud budete chtít zátěž zvýšit, není problém postupně dokupovat další závaží.Proto jsou výhodné činky s možností úpravy váhy, u kterých přidáváte a ubíráte kotouče podle potřeby.Další činky jsou tzv. jednoručky, které využijete při většině cviků. I v případě nákupu takovýchto činek se vyplatí nešetřit, je důležité, aby činky byly správně vyváženy. Vhodné jsou na cvičení v kombinaci s šikmou lavicí.Rotoped je vhodný pro jedince, kteří nechtějí jenom posilovat, ale i nějaké to kilo shodit a nebo se prostě jenom zahřát. Seženeme ho ve variantě digitálního či páskového, méně vhodného, provedení.Vše v jednom. Tak bychom mohli označit posilovací rampu, tzv. multifunkční stroj na posilování.Umožní nám posilovat všechny svaly, na které si jen vzpomeneme..prsních svalů, zádových svalů, svalů nohou, ramen, bicepsů a tricepsů. Stroj by měl mít co nejmenší vůli a odpor v převodech, provedení (tloušťka plechů, šrouby, sváry atd.) musí vypadat přesvědčivě. Rozhodně se nevyplatí na takovémto stroji šetřit, zvlášť, když ho hodláte hojně používat, musí něco vydržet.Pro protažení například zádových svalů, které máme všichni zkrácené, můžete naší posilovnu doplnit například o gymnastický míč, na kterém se také dají posilovat břišní či hýžďové svaly.Na posilování svalů rukou a břišních svalů nám pak poslouží hrazda, kterou můžeme efektivně instalovat mezi futra dveří.

  23. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Jak správně vybrat myčku nádobí - Stavimbarak.cz

  Myčka nádobí je dnes jedním z mnoha přístrojů v našich domácnostech. Zbavuje nás nutnosti vykonávat nepříliš příjemnou práci, šetří náš čas, vodu, elektrickou energii a tedy peníze. Nákup myčky nádobí není levná záležitost, a proto bychom jejímu pečlivému výběru měli věnovat velkou pozornost.Jak funguje myčka nádobí? - Mytí je v myčce rozloženo do několika kroků. Při nejdelším programu myčka postupně předmývá, myje, oplachuje, leští a suší nádobí. Po zapnutí myčka otevře přívodní ventil a napouští vodu. Při dosažení správného množství vody zastaví hladinový spínač napouštění a pustí topení a oběhové čerpadlo. Oběhové čerpadlo vytváří potřebný tlak a žene vodu do ostřikovacích ramen, které omývají nádobí. Když je voda zahřáta na určenou teplotu, vypne se topení a mytí pokračuje ještě určitý čas. Po uplynutí tohoto času se vypne oběhové čerpadlo a zapne vypouštěcí čerpadlo, které odsaje všechnu vodu do odpadu. Tento cyklus je použit jako hlavní mytí i předmytí. Při předmytí je voda zahřátá na nižší teplotou a saponát se vyplavuje z části násypky pro předmytí. Hlavní mytí má teplotu podle nastaveného programu a otevírá se při něm hlavní část násypky.Když je nádobí umyto, následuje několik cyklů oplachu, které probíhájí ve studené vodě bez saponátu, stejným způsobem jako při mytí a májí za úkol zbavit nádobí zbytků saponátu. Leštění probíhá při posledním oplachu, který je prováděn horkou vodou. Leštidlo je v průběhu tohoto oplachu nadávkováno pomocí dávkovače leštidla, který bývá sdružen se zásobníkem na mycí prostředek. Na konci tohoto cyklu je odčerpána voda a začíná sušení. Díky leštidlu voda sklouzne z nádobí a nezanechá kapky. Zbytek vlhkosti se u základních modelů odpařuje z horkého nádobí samovolně po určitý čas, u myček s nuceným sušením vzduch cirkuluje pomocí vestavěné turbíny a kondenzuje na chladnější části myčky, nebo je míchán se studeným vzduchem a vypouštěn mimo myčku. Tím je dosažena vyšší účinnost sušení.Jak vybrat tu správnou myčku? - při výběru myčky se můžeme řídit několika základními ukazateli.Spotřeba elektrické energieSpotřeba vodyHlučnostVelikost myčkyProvedení myčky - vestavěná x volně stojícíCena1) Spotřeba elektrické energie - při výběru myčky by nás měla nejvíce zajímat její energetická náročnost. Jedním z prvků, které nám mohou pomoci, je tzv. energetický štítek. Ten označuje, na základě měření nezávislými odborníky, energetickou náročnost provozu daného výrobku (písmeno A – velmi úsporný, B, C … až po písmeno G – málo úsporný výrobek). V porovnání s klasickým mytím nádobí pod tekoucí vodou ušetří myčka přibližně 35 až 60 procent elektrické energie. U čtyřčlenné domácnosti můžeme tedy počítat s roční spotřebou od 400 do 650 kWh (při používání jednou denně).2) Spotřeba vody - Zvažte důkladně, jak často budete myčku používat, a spočítejte si, zda je pro vás výhodnější pořídit si levnější myčku s větší spotřebou vody, či naopak. Spotřeba vody na jeden mycí cyklus bývá od 11 litrů a ani u starších či levnějších myček by neměla překročit 25 litrů. U každé myčky však platí základní pravidlo: nejúsporněji myjete tehdy, když je myčka plně naložená, ale nepřeplněná. Špičkové myčky jsou vybaveny systémem senzor-logic. Tento systém rozpozná, kolik je v myčce nádobí a jakého je druhu, a takto zjištěnému stavu přizpůsobí spotřebu vody a energie. Není při tom rozhodující, jak je nádobí rozloženo do vrchního a spodního koše. Senzory dále změří, jak rychle se v myčce ohřeje voda a kolik vody steče z nádobí. Z těchto údajů pak elektronický systém propočítá již během prvního opláchnutí přesný průběh celého dalšího programu, přizpůsobeného aktuální náplni nádobí. Myčka vybavená tímto senzorem nespotřebuje víc energie a vody, než je skutečně nezbytné.3) Hlučnost - Čím nižší hlučnost, tím lépe. U moderních myček se hlučnost pohybuje okolo 50 dB.4) Velikost myčky - Před zakoupením myčky je velmi důležité uvážit, jak velkou myčku vlastně potřebujete. Standardní myčka je vysoká 85 cm, hluboká 60 cm a široká buď 60, nebo 45 centimetrů. Užší, 45cm provedení, je vhodné pro jednu či dvě osoby. Tříčlenná rodina by se již měla rozmýšlet, zda by nebyla vhodnější raději myčka široká (60 cm). Čtyřčlenná a vícečlenná domácnost musí rozhodně volit širokou variantu. Užší myčka je sice určena na osm, širší dokonce na dvanáct sad nádobí, ale nádobí se v ní nesmí příliš překrývat a již dva umývané hrnce zaberou téměř polovinu spodní přihrádky.5) Provedení myčky - Vestavné provedení myčky je vhodné do moderních kuchyní, kde nechceme, aby design myčky narušoval jednotný vzhled kuchyňské linky. Z myčky je vidět jen ovládací panel na dvířkách a v případě integrované myčky je i tento skryt v hraně dvířek, takže ho uvidíme až po jejím otevření. Vestavnou myčku nelze použít bez zabudování, protože nemá vlastní opláštění.Volně stojící myčka je vhodná pokud neplánujeme nový kuchyňský nábytek a můžeme ji postavit vedle kuchyňské linky. Oproti vestavným myčkám je levnější.Podstavná myčka je volně stojící myčka, která je přizpůsobena pro sejmutí horní desky a zasunutí pod desku kuchyňské linky. Myčka má tedy vlastní design celé přední stěny, ale horní stěna je skryta pod deskou kuchyňské linky.6) Cena - Za cenu do 12 000,- Kč zakoupíme základní modely myček, které zřejmě umyjí nádobí k naší spokojenosti, ale jejich provoz bude dražší, nebudeme mít k dispozici tolik programů a téměř žádné speciální programy. Od myčky nemůžeme čekávat, že by poskytovala vyšší komfort obsluhy nebo širší vybavení doplňky.V cenové relaci 12 000 až 20 000,- Kč je převážná většina dnešních myček. Najdeme zde většinou dobře vybavené modely se speciálními funkcemi. Elektronické programátory často využívají elektronické senzory k samostatnému a inteligentnímu řízení myček, které přináší úspory vody a elektrické energie. Očekávejme perfektní výsledky, dobré vybavení, pohodlnou obsluhu a komfortní ovládání.Modely nad 20 000,- Kč obsahují ty nejmodernější technologie a technické vymoženosti. Inteligentní řízení pomocí procesorů a elektronických senzorů je samozřejmostí, spolu se zcela komfortní obsluhou. Řada speciálních funkcí, bohatá výbava a elektronika komunikující s uživateli pomocí jednoho nebo dvou displejů. Myčka se kterou se můžete směle chlubit sousedům a známým.

  29. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Užitečný savec v kuchyni - Stavimbarak.cz

  Současná kuchyň připomíná z hlediska svého technického vybavení spíš strojovnu. A to se ještě některé spotřebiče v našich podmínkách teprve pomalu zabydlují a mnohé domácnosti se stále obejdou například bez myčky nádobí. Zato pomocníkem opravdu nepostradatelným se stal odsavač par neboli digestoř.Jsou to moderní přístroje s rozličným designem, vyráběné z různých materiálů, mezi nimiž současný trend udává nerez a sklo. V zásadě si lze vybrat mezi dvěma základními typy, odlišnými svou funkcí, a to digestoří odtahovou a recirkulační.První typ odsává kuchyňské páry, zbavuje je mastnot a odvádí potrubím do komína, případně přímo nad střechu. Recirkulační odsavač se obejde bez rozvodů, kromě tukového filtru má i filtr uhlíkový, který na sebe váže pachy a v podobě čistého vzduchu vrací odsáté páry zpět do místnosti. Jeho výhodou je možnost libovolného umístění, kromě toho neubírá zbytečně vzduch ani teplo. Odsavače s přímým odtahem do komína bývají zase výkonnější a obvykle ne tak hlučné; záleží ovšem hodně na kvalitě a provedení odtahového potrubí. To může být z plastu nebo z hliníku a jedná-li se o komplikovanější rozvod, lze je skrýt za lištu nad horní skříňky. Je ale otázkou, zda v takovém případě není vhodnější volit digestoř recirkulační.Většina výrobků na trhu je nabízena v obou verzích, přičemž z odtahové digestoře se dá kdykoli udělat recirkulační - stačí k tomu drobné úpravy (zaslepení odtahového otvoru a instalace uhlíkového filtru). Filtrace je ostatně velice důležitou součástí digestoře a představuje jedinou starost s její údržbou. Tukové filtry jsou většinou kovové, výjimečně i z netkané textilie. Kovové se dají opakovaně umývat, druhé lze jednou dvakrát vyprat, ale pak se musejí vyměnit. Rovněž uhlíkové filtry je třeba po určité době vyměnit. Speciální indikátor u kvalitních digestoří na zanesení filtrů automaticky upozorní.Kuchyňské odsavače můžeme dále rozlišovat podle tvaru a způsobu osazení. Nejběžnější a také nejlevnější jsou přístroje instalované pod horní skříňku kuchyňské linky. Dále jsou to digestoře tzv. komínové, které se montují na zeď nad varnou plochou a existují i v rohovém provedení (někdy se jim říká též nástěnné nebo krbové). Jiný typ představují vestavné odsavače, které jsou zabudovány v horní skříňce a tvoří její dno. Z čelního pohledu nejsou vidět, vysouvají se nebo vyklápějí. Nejdražší jsou odsavače prostorové (ostrůvkové), které se zavěšují na strop v případech, kdy varné centrum není součástí kuchyňské linky, ale je řešeno jako samostatný blok ve středu místnosti.Digestoře jsou běžně vybavovány lineární zářivkou nebo halogeny, které osvětlují varnou plochu pod nimi a jsou ovládány nezávisle na vlastním chodu digestoře. Ceny se pohybují od několika tisíc až po několik desítek tisíc - v závislosti na typu, materiálovém provedení a výkonu. Ten se stává při výběru jedním z nejdůležitějších hledisek, neboť musí být úměrný velikosti místnosti. S tím ale v každé prodejně ochotně poradí a na takové doporučení rozhodně dejme.

  31. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Pasivní dům - budoucnost ve výstavbě - Stavimbarak.cz

  Pasivní domy jsou budovy s komfortním vnitřním prostředím v zimních i letních období. Budova má natolik nízkou spotřebu tepla, že nepotřebuje standartní vytápěcí systémy. Za pasivní dům je považován dům, který má v našich podmínkách spotřebu energie na vytápění nižší než 15 kWh/m²/rok. Je to méně než nízkoenergetický dům. U pasivních domů jsou nároky na příkon energie na vytápění tak malé, že je nutné se zaobírat domem jako celkem. Při projektování pasivního domu je třeba již dodržovat přesné koncepční a konstrukční zásady, díky kterým bude vyprojektovaný dům splňovat současně všechny požadované podmínky.V pasivním domě se využívá a rekuperuje i odpadní teplo. Celý dům je výborně vzduchotěsně a tepelně izolován od vnějšího prostředí a využívá teplo produkované obyvateli a elektrospotřebiči a spolu s využitím tepla slunce. Tím se dosahuje velmi nízkých ročních provozních nákladů na celý dům. Díky velmi kvalitní tepelné izolaci teplo neuniká a většinou postačí k zajištění příjemné vnitřní teploty po celou vytápěcí sezónu. Vytápění objektu je zajištěno teplovzdušným větráním. Při dosažení standardu pasivního domu stačí vytápění pouze vzduchem k zajištění požadované kvality vnitřního prostředí a lze se obejít bez klasického zdroje tepla (kotel + radiátory). Standardu pasivního domu lze dosáhnout dodržením základních zásad při navrhování a kvalitním provedením vlastní stavby. Používají se běžně dostupné technologie a materiály. V podstatě lze mluvit o upřesnění a zdokonalení standardu nízkoenergetického domu.Hlavní zásady při navrhování pasivního domu:1) Umístění stavby:Pasivní a nízkoenergetické domy musí mít vhodnou orientaci pozemku k světovým stranám. Orientace obytných místností k jihu pro využívání pasivních solárních zisků. Je také třeba zohlednit, na jakém místě se dům má nacházet. Zda bude na rovném slunném pozemku či ve stínu lesa někde na samotě. Samozřejmě podob místa, kde může stát, je mnohem více, a proto je třeba již při projektování domu upozornit architekta, projektanta, že máte zájem o pasivní dům.2) Pasivní solární zisky:Jižně orientovaná nezastíněna budova, je současně solárním domem. Pasivní solární zisky mohou pokrýt až 40% tepla na vytápění objektu při minimalizovaných tepelných ztrátách. Pro dosažení těchto výsledků jsou používána okna s nízkou emisivitou trojitého zasklení plněné argonem, nebo kryptonem a superizolovaným rámem. Tepelné zisky těchto skel při jižní orientaci a při malém zastínění jsou dokonce i od prosince do února vyšší než tepelné ztráty. U nižší než 0,80 W (m2.K)3) Superizolace:Jedním z nejdůležitějších kritérií pasivního či nízkoenergetického domu, je její kompaktní termická schránka bez tepelných mostů v konstrukci s optimálním poměrem prosklení A/V. Všechny stavební dílce tvořící vnější plášť domu musí mít hodnotu tepelné prostupnosti U nižší než 0,15 W (m2.K)4) Vyřešení stavebních detailů obvodového pláště:Především se musíme zaměřit na místa možného vzniku tzv. tepelných mostů. To jsou místa, která nám odvádějí teplo z interiéru domu do exteriéru a chlad naopak. Vzniku tepelných mostů zabráníme vhodně zvolenou stavební technologií a především precizně provedenou stavbou domu.5) Vzduchotěsnost:Pasivní a nízkoenergetické domy musí být postaveny vzduchotěsně. Celý dům obklopuje vzduchotěsný plášť, spoje mezi stavebními dílci musí být velmi pečlivě utěsněny. Zamezujeme tím nechtěnému proudění vzduchu a snižujeme nebezpečí poškození stavby z důvodu vniknutí vlhkosti a kondenzace vodních par v konstrukci. Netěsnost v plášti budovy se identifikují při tzv. tlakovém testu n50 (prováděné např. metodou Blowerdoor). K tomu je v budově vytvořen podtlak o velikosti přibližně 50 Pa. Při tomto zkušebním tlaku může netěsnosti uniknout za hodinu maximálně 60 % z celkového objemu vzduchu v daném prostoru. Důležité je, aby tlakový test byl proveden ihned po provedení konstrukčních prací v takovém stádiu stavby, kdy ještě lze provést dodatečné opravy. Pasivní dům má hodnotu n50 maximálně 0,6 h-16) Ventilace a vytápění:Větrání není v prvé řadě energetickým problémem, nýbrž hygienickou nutností. Má omezit koncentraci CO2 v interiéru, regulovat relativní vlhkost vzduchu a odstranit nežádoucí pachy a škodlivé látky. Pro omezení obsahu CO2 na hygienicky přípustné maximum 0,1% je dostačující objemový tok vzduchu 20 až 30 m3 vzduchu na osobu za hodinu (v dětském pokoji až 35 m3). Spolehlivou výměnu vzduchu v místnostech lze zaručit jen při použití mechanických ventilačních zařízení, neboť výměna vzduchu při větrání okny je závislá na směru proudění vzduchu, rychlosti větru, na rozdílu teplot, ale především na chování uživatelů. Protože pasivní domy spotřebují na vytápění až o 80% méně energie, postačí na jeho dotápění distribuovat teplo pomocí větrací jednotky s rekuperací tepla, která v domě již beztak existuje. Přicházející čerstvý vzduch je za tímto účelem v chladných dnech po průchodu rekuperátorem ohříván. Teplo pro dohřívání příchozího vzduchu může pocházet například ze systému pro ohřev teplé užitkové vody. Další z možností je také použití malého tepelného čerpadla, které odebírá teplo z odpadního vzduchu poté, co projde rekuperátorem. Ten je tehdy stále ještě teplejší než venkovní vzduch a obsahuje také latentní teplo vodní páry uvolňované z různých zdrojů v domě. Pro dosažení ještě větších úspor se doporučuje také instalaci solárního systémů pro podporu vytápění a ohřevu TUV. Dále můžeme pomocí zemního kolektoru v chladných zimních dnech nasávaný vzduch ohřát na teplotu vyšší o 5 °C a v létě ho naopak ochlazovalo 5 °C a využIt systém vytápěn í jako klimatizaci. Díky zabudovaným filtrům ye větrací jednotce zbavujeme také vzduch nežádoucích pylů a ostatních alergenů. V oblastech zatížených dopravou neproniká hluk do domu, a přesto je uvnitř bezprašný čerstvý vzduch. Jednotka zajišťuje také výměnu vzduchu v interiéru i při delší nepřítomnosti obyvatel domu nebo v noci. Samozřejmě lze i v pasivním domě kdykoliv v případě potřeby otevírat okna.7) Rozvody a instalace:Potrubí pro přívod teplé vody instalovat pokud možno co nejkratší, celé uvnitř vytápěné části budovy a použít pro něj dobrou izolaci. Použít izolovaný nosník koupelnové vany a instalovat armatury šetřící vodu. Zásobník na teplou vodu se umístí ve vytápěné části domu a velice dobře se zaizoluje. Všechny domácí spotřebiče musí být v energetické třídě A nebo A+ . V případě myčky a pračky zvolit modelovou řadu, do které je možné napojit teplou vodu. Instalovat kuchyňskou digestoř pouze s cirkulačním provozem s kovovými lapači tuku.8) Aktivní využívání sluneční energie a jiných alternativních zdrojů energie:Používání slunečních kolektorů nebo různých hybridních systémů zaměřených na ohřev vody, výroby energie obecně velmi zefektivňuje principy nízkoenergetických domů a snižuje naši závislost na dodávkách energií z vnějších systémů, což nám do jisté míry dává určitou dávku svobody v užívání domu.Cena pasivního domu:Pokud se jedná o cenu stavby, tak nelze hovořit o úměře mezi cenou stavěného domu a úsporami energie. Obvykle se tvrdí, že nízkoenergetický dům je o cca 10 až 15% dražší než obvyklý dům. Avšak zvolíte-li pasivní dům, bude to pro Vás nejlepší penzijní připojištění v životě. Budoucích cen paliv se ten, kdo v pasivním domě bydlí, nemusí bát.

  04. červen 2020 - Napsal: Redakce

 • Technologie suchého zdění - Stavimbarak.cz

  Technologie suchého zdění je stavební systém u kterého není potřeba používat žádnou zdící maltu. V nadsázce můžeme říci, že pokud umíte postavit domeček z lega dokážete postavit i dům. Každá tvárnice má totiž na ložné ploše zámek, který při zdění přesně zapadá do předchozí vrstvy tvárnic.Základním stavebním prvkem pro suché zdění jsou dutinové tvárnice TSZ z mezerovitého betonu, které umožňují realizaci libovolně členitých objektů při dodržení modulu 300mm (výškový modul 150mm). Ložná plocha tvárnice je opatřena zámkem, který při zdění zapadá do otvorů předchozí vrstvy. Tvárnice se kladou na sebe na vazbu, na sucho bez malty či tmelů.Tato technologie se používá při výstavbě objektů do tří nadzemních podlaží jako jsou:rodinné domky, rekreační objektygaráže, dílnyzemědělské objekty, výrobní a skladové halysportovní objekty, klubovny, sportovní halyHlavní výhody - technologie stavění umožňuje rychlou montáž svislých konstrukcí:bez kvalifikovaných zednických znalostí při vysoké produktivitě práces příznivými ekonomickými ukazateli (úspora cementu, vápna, písku, energie)při nepříznivých klimatických podmínkáchbez nároků na staveništní mechanismyve vlhkém prostředíTechnologie suchého zdění je určena stavebníkům amatérům bez odborných znalostí a praxe. Důležitou podmínkou suchého zdění je přesné usazení první vrstvy tvárnic na betonový pás. Tvárnice musí být zarovnány bez vzájemného převýšení. Povrchová úprava zdiva se provádí klasickými vápennými nebo vápenocementovými omítkami.

  26. červen 2020 - Napsal: Redakce


Výsledky vyhledávání v sekci: Rok na zahradě
 • Leden v zahradě

  Prosvětlovací řez je nutnýZa bezmrazých dnů můžeme začít s průklestem okrasných dřevin. V době, kdy se teplota pohybuje kolem 0°C; však provádíme pouze prosvětlovací řez dřevin kvetoucích na jaře (kolkvície, pustoryl, vajgela), při němž odstraníme všechny suché a odumřelé výhony, případně plané výhony z podnoží. Neřežeme ovšem stálezelené a časně na jaře kvetoucí dřeviny (magnolie, dřín, zlatice). V březnu pokračujeme zpětným řezem těch dřevin, které kvetou na jednoletých výhonech - komule, ořechokřídlec, hortenzie, při němž zkrátíme všechny výhony na asi 10 cm. Pravidelný řez je důležitý zejména pro zachování tvaru dřevin a bohatou násadu květů.Časně kvetoucí rostliny mají rády teploV době, kdy taje zimní pokrývka, můžeme v zahradě objevit místa, kde sníh za celý den neroztaje, jinde po něm s prvními slunečními paprsky není ani památky. Když zahradu obejdeme a označíme nebo si zapamatujeme místa, kde sníh roztává velmi rychle, objevili jsme ideální prostředí pro časně kvetoucí dřeviny, trvalky a cibuloviny - je jich celá řada: z dřevin jasmín, kalina, z trvalek čemeřice, hlaváčky, z cibulovin zejména sněženky a talovíny. Často rozkvétají ještě v době, kdy hrozí prudké mrazy, které květy sice nezničí, ale může je poškodit.Struktura dokáže v zimě zaujmoutKaždá dřevina se kromě vzrůstu, tvaru listů, barvy květů a plodů vyznačuje ještě třemi dalšími vlastnostmi, které definují její tvar: strukturou, texturou a konturou. Zatímco kontura a textura lépe vyniknou v létě (kontura je tvar, obrys koruny, textura její olistění, povrch), struktura je u opadavých dřevin nejzřejmější v zimě, jde vlastně o tvar a způsob rozvětvení rostliny. Zejména u pravidelných korun s rovnoměrným rozvětvením jsou tyto tvary pod sněhem či jinovatkou velmi efektní a jejich krásu lze pozorovat až do jarního rašení listů.Množení keřů zimními řízkyCelá řada okrasných dřevin se velmi snadno množí zimními řízky. Jde například o pustoryl (nepravý jasmín), přísavník, ptačí zob, vrby, svídy. Tyto nejběžnější keře je sice možné v zahradnických centrech získat velmi levně (jedno- až dvouleté exempláře stojí kolem 30 korun), nicméně trocha zahradnického experimentování určitě nikoho nezabije a vlastnoručně vypěstovaná rostlina potěší mnohem více.Vybíráme v období od prosince do poloviny února ze zdravých, silných jednoletých výhonů, z nichž nařežeme řízky 15 - 20 cm dlouhé. Svázané do snopku je uložíme ve svislé poloze na chráněném venkovním stanovišti až do března a poté vysadit. Jinou možností je ihned řízky zapíchat do hrnků a založit do chladného pařeniště.Kvetoucí pokojovky potřebují živinyPokojovým rostlinám, které v tomto období zdobí květy, je třeba dodávat dostatek živin. Zejména bramboříky kvetou intenzivně od podzimu do jara, pokud jsou umístěny v místnosti s nižší teplotou (kolem 12oC) a na světlém místě. Zaléváme je pravidelně každý druhý nebo třetí den a jednou za 14 dní přihnojíme. Důležité je však rostliny příliš nepřelívat - substrát v nádobě by měl být stále vlhký, ale voda by se v misce neměla držet.Trnky chutné i efektníHojnost modrých plodů, které zdobí od konce podzimu prakticky až do jara trnkové keře, je až do prvních mrazíků prakticky pouze ozdobou této dřeviny. Plody jsou totiž jak známo velmi trpké. Tuto chuť zapříčiňuje vysoký obsah tříslovin, pro něž jsou však plody zároveň velmi cennou, i když opomíjenou surovinou. Po přejití mrazem jsou však plody plně konzumovatelné, lze z nich připravovat nejrůznější džemy a likéry, podobně jako například z šípků, jeřabin a jiných bobulovin. Trnky jsou navíc přirozenou dřevinou zejména v okolí venkovských staveb a ačkoli jsou považovány za invazivní nežádoucí rostlinu, lze z nich snadno vytvořit volné živé ploty, které poskytují prakticky celoročně přirozené útočiště pro vítanou zahradní faunu.Sníh může poškodit rostliny v nádobáchTaké rostliny pěstované na terase nebo na balkoně v nádobách se s prvním sněhem promění v přehlídku zajímavých tvarů. Těm, které mohou přezimovat venku (dřeviny a trvalky), sníh neuškodí, spíše naopak: čím vyšší je sněhový polštář, tím lépe jsou rostliny chráněny před mrazem. Nebezpečí představuje pouze těžký, mokrý sníh, který by ve vysoké vrstvě mohl dřeviny zlámat. Je proto vhodné jej setřást nebo odstranit. Během dlouhodobějšího mrazu výhony dřevin promrzají a jsou velmi křehké, je proto třeba postupovat opatrně. Rostliny může poškodit také holomráz - mráz bez sněhové pokrývky. V takovém případě lze rostliny chránit jutovými pytli nebo netkanou textilií.Některá semena klíčí v chladnuTrvalky v zahradě množíme nejčastěji dělením trsů na jaře nebo na podzim, kdy je také nejvhodnější období pro výsadbu nových, koupených rostlin. Řadu druhů trvalek lze však snadno množit semeny, z nichž některá vyžadují pro vyklíčení chladnější období. Na podzim sebraná nebo zakoupená semena vyséváme do výsevních misek v lednu a začátkem února a necháme je několik dní v teplém prostředí. Poté je třeba přenést nádobu na chráněné venkovní stanoviště nebo do studeného pařeniště. Teploty kolem nuly totiž podnítí klíčící proces, zárodky rostlin se však objeví až později, kdy se teplota přirozeně zvýší. Tímto způsobem lze množit oměje, floxy, mák, třapatky, úpolín, bělotrn, srdcovka, skalničky aj.Shrnutí obecně:pokud jsme zakoupili jako vánoční stromek dřevinu v nádobě, uchováme ji na chráněném venkovním místě k časné jarní výsadběodstraňujeme námrazu a sníh na stálezelených keřích, aby se nerozlomilypři bezmrazém počasí nezapomeneme průběžně zalévat stálezelené rostliny a koniferykontrolujeme stav cibulovin kvetoucích v létě a hlízy a cibule napadené hnilobou ihned odstranímekontrolujeme přezimující lekníny, doplňujeme vodu do nádob a odstraňujeme zahnívající listynezapomeneme zalévat přezimující nádobové rostliny a ničit případné škůdcekoncem ledna vysejeme begonie a petuniesešel-li sníh z trávníku, zbavíme ho listí, aby mohly vykvést drobné cibuloviny (krokusy, sněženky), samozřejmě pokud jsme je na podzim loňského roku nebo dříve vysadiliza bezmrazého počasí můžeme na trávník rozhodit prosetý kompost, obohatíme o fosfor a draslíkpo promrzlém trávníku pokud možno nechodíme a nenamáháme jej

  16. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Únor v zahradě

  Tentokráte Vám přináším pár rad, tipů, triků ohledně Vašich zahrad a co s nimi v kalendářním měsíci únoru.O květu růží rozhodujeme samiJe-li trvale mírné počasí, můžeme sestříhat růže, které překonaly zimu bez ochrany. Keřové růže kvetoucí jen jednou řežeme střídmě, zkrátíme převisající a starší výhony. Remontující (opakovaně kvetoucí) druhy můžeme seříznout hlouběji, ponecháme však tři až čtyři očka. U popínavých růží stačí odstranit uschlé nebo poškozené výhony a přerůstající větve. Pokud chceme bujně rostoucí popínavou růži zmladit, je pro to nejvhodnější obdobíVyséváme první letničkyČasně kvetoucí letničky pro záhony a truhlíky vyséváme již nyní, aby se do května, kdy je můžeme přenést ven, stačily vyvinout silné a zdravé rostliny. Týká se to zejména pelargonií, petunií, verben, lobelek, begonií a dalších druhů. Vyséváme do misek do speciálního výsevního substrátu a výsevy umístíme na okenní parapet nebo do vytápěného skleníku. Pokud se chceme dočkat skutečně kvalitních sazenic, je třeba rostlinám přisvětlovat - stačí čtyři hodiny denně. Je však třeba říci, že zejména v případě balkonových rostlin se vypěstování silných rostlin podaří jen ve vhodných podmínkách a často je lepší si rostliny na jaře koupit v zahradnických centrech.Fyzická průprava u kompostuO kvalitách dobře založeného kompostu a jeho výživných schopnostech pro všechny zahradní rostliny nepochybuje asi nikdo. Aby však kompost dobře a rychle vyzrál, je třeba jej nejen dobře založit, ale také převrstvit, aby se i pevnější rostlinné zbytky mohly lépe rozložit. Pokud to počasí dovolí a půda rozmrzne, můžeme s přehazováním kompostu začít už nyní. Možná zjistíme, že loni založený kompost je z velké většiny již rozložený a můžeme jej prosít. Prosátý kompost můžeme v tenké vrstvě rozhodit po trávníku, přidat k stromům, keřům i trvalkám.Zimní slunce může ublížitIntenzivní sluneční záření v zimě může poškodit některé stálezelené rostliny a méně odolné nebo nově vysazené jehličnany. Síla paprsků je ještě intenzivnější na sněhové pokrývce a může na listech a jehlicích způsobit nevzhledné hnědé skvrny, někdy může zasáhnout i mladé výhony. Rostliny se sice většinou po takovém popálení brzy zotaví, může však dojít ke zpomalení růstu a škodám na kráse. Vhodnou ochranou proti zimnímu slunci jsou speciální stínicí textílie nebo rákosové rohože, kterými lze menší exempláře zakrýt. Nezapomeneme také za bezmrazých dnů zalévat.Sněženky rozmnožíme snadnoVelmi smutně působí zahrada, když v ní na jaře nekvetou drobné cibuloviny - sněženky, talovíny, bledule, krokusy... Je třeba je vysadit již na podzim, aby nyní vykvetly do plné krásy. Snadno lze zejména sněženky množit také dělením větších trsů, a to právě nyní, uprostřed květu. Celý trs vyzvedneme z půdy, rozdělíme jej podle velikosti na několik částí a ihned vysadíme, aby kořenový bal nevyschnul. Tímto způsobem lze také přimět starší trsy rostlin k intenzivnějšímu kvetení. Podobně i kvetoucí sněženky prodávané nyní v zahradnických prodejnách lze přesadit přímo v době jejich květu do zahrady.Rychlené cibuloviny nesnášejí teploVelmi často si jako pokojové rostliny kupujeme brzy na jaře rychlené cibuloviny v květináčích, zejména krokusy a narcisy. Pokud si je chceme v květu uchovat co nejdéle, umístíme je na co nejchladnější místo v bytě. Ideální jsou pro ně světlé chodby nebo nevytápěné místnosti, případně je přemístíme na chladné místo alespoň na noc. Po odkvětu přesadíme celý trs co nejdříve do zahrady. Pokud vytrvalý mráz přesazení nedovolí, přemístíme celý květináč do chladna a vysadíme po rozmrznutí půdy.Revitalizační kúra živého plotuStříhané živé ploty se i při nejlepší péči časem rozrostou do nechtěné výšky nebo šířky. V únoru lze řadu listnatých živých plotů (buk, dub, ptačí zob, hloh) bez problémů řezem zmladit. Rostlina však musí vynaložit velkou energii, aby probudila k životu spící očka umístěná blízko kmínku. Vhodnější je proto zmlazovací řez ve dvou etapách. První rok seřízneme jen jednu stranu živého plotu až do starého dřeva, na druhé straně provedeme jen běžné zkrácení výhonů. Následující rok provedeme zpětný řez také na druhé straně. Stejně tak lze nejprve zredukovat výšku živého plotu a příští rok jeho šířku. Pohled na zmlazený živý plot sice není příliš vábný, ale již v následujícím roce bude plný síly a života.Bez řezu plamének nepokveteV únoru je vhodné období pro řez těch druhů plaménků (Clematis), které kvetou v létě a na podzim: Clematis tangutica, C. vitalba, C. viticella, všechny velkokvěté hybridy - ´Jackmanii´, ´Ville de Lyon´, ´Gipsy Queen´. Protože květy se objevují na mladých letošních výhonech, je třeba zkrátit rostliny asi na 30 cm výšky. Květy se pak objevují zhruba ve výšce očí. Pokud plaménky popínají větší konstrukce (plot, pergola, loubí), zkrátíme jen část výhonů na výšku asi 50 - 100 cm a ostatní ponecháme bez seříznutí.Připravíme sekačku na jaroNež začne rašit tráva a ke slovu přijdou opět zahradní sekačky, je to pravé období pro jejich kontrolu a údržbu. Pokud jsme tak neučinili již na podzim, je třeba vyčistit šasí sekačky a okolí nože od zbytků trávy, v případě potřeby nůž sejmout a nabrousit. Protože nekvalitní broušení většinou způsobí deformaci nože a následnou vibraci stroje při práci, je vhodné vyhledat odborný servis. Nezapomeneme také vypustit starý olej a nahradit jej novým, totéž platí samozřejmě i o benzinu. Pro čištění sekaček nepoužíváme žádná rozpouštědla, zcela postačí běžný saponát.Závěrečné shrnutí:za bezmrazých dnů můžeme provést zpětný řez dřevin kvetoucích v létě (komule, ořechoplodec, hortenzie)keře kvetoucí na jaře sestříhneme až po odkvětudřeviny vysazené na podzim, které mráz povytáhl ze země, opatrně přišlápneme, případně můžeme přidat kompostpřezimující pelargonie přeneseme na světlé, teplejší místo (12-15°C;) a koncem měsíce začneme zalévat, zatím bez hnojivado truhlíků vyséváme semena trvalek, které musejí přejít mrazem, a nádoby umístíme do venkovního prostředífuchsie, keříkové kopretiny a jiné druhy rostlin, které přezimovaly ve tmě, seřízneme na polovinu, přeneseme je na světlejší a teplejší místo a začneme více zalévatpodle stavu sněhové pokrývky můžeme vyhrabat trávník, za suchého a bezmrazého počasí mírně přihnojímeúnor je vhodným obdobím pro přesazování pokojových rostlinmůžeme radikálně zmladit živý plot z ptačího zobu (Ligustrum), který lze seříznout až do starého dřeva

  19. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Březen v zahradě

  Kvetoucí prvosenky prodávané v zimě v zahradnických centrech můžeme po odkvětu vysadit do zahrady. Jakmile odkvetou, zpravidla již nejsou schopny vytvořit opakovaně násadu květů a nevypadají příliš pěkně. Po odkvětu je proto umístíme na chladnější, světlé místo a jakmile to počasí trochu umožní, vysadíme je do zahrady, nejlépe pod listnaté keře nebo mezi trvalky. Před výsadbou důkladně zalijeme, aby se kořenový bal nasákl a rostlina neuschla.Když narcisy nekvetouPokud narcisy vyhánějí spíše do listů a kvetou jen sporadicky, je třeba trsy cibulí rozdělit a znovu je vysadit. Během několika let se totiž vytvoří velké množství dceřinných cibulek, takže může vznikat nedostatek vláhy a živin pro velký trs. Právě v době, kdy narcisy začínají rašit, můžeme velké trsy rýčem vyjmout ze země, rozdělit do menších skupin a vysadit ve vzdálenosti aspoň 30 cm od sebe. Vhodné je vysazovat cibuloviny do speciálních plastových košů, které jednak chrání cibule před hlodavci a jednak usnadňují manipulaci při dělení.Doprovod pro královnu květinJakkoli bývá růže označována za nejkrásnější květinu, příliš parády v zahradě zvláště na jaře nenadělá. Po jarním řezu jsou růžové záhony často holé a prázdné, lze je však snadno oživit podsadbou vhodných nižších květin. Ideálním společníkem růží jsou v tomto směru fialky (Viola). Jsou nízké, kvetou na jaře a snadno se rozmnožují semeny nebo odnožováním. Úspěšně si lze pomoci také pomněnkami, maceškami, barvínkem nebo skalničkami.První květy na zimovištíchBalkonové rostliny, které přečkaly zimu na světlém, chladném místě, vytvořily přes zimu dlouhé, slabé výhony, které jsou náchylné k napadení škůdci a chorobami. Ačkoli se na těchto zimních přírůstcích často vytvářejí i květy, první sluneční paprsky je nemilosrdně spálí. Bez obav je proto můžeme v průběhu března odstranit nebo hluboce seříznout. Zejména pelargonie, fuchsie, hořcové stromky a kopretiny vytvářejí výhony, které je třeba odstranit, aby se rostlina před jarem zbytečně nevysilovala. V průběhu března můžeme balkonové rostliny postupně přemisťovat na světlejší stanoviště, s přenesením ven však musíme ještě počkat.Vítaní pomocníci v boji se škůdciZačátkem března máme poslední příležitost pro rozmístění ptačích budek na zahradě. Stromy, na něž budky umístíme, je vhodné opatřit na kmeni plechovým nebo drátěným límcem proti kočkám ve výšce asi 150 cm od země. Ptačí budky umisťujeme tak, aby vletovým otvorem směřovaly na východ nebo jih. Vhodnější umístění je přímo na kmen nebo větev, zavěšené budky se mohou za silnějšího větru uvolnit. S vystýlkou si není třeba dělat starosti, ptáci si budku přizpůsobí sami vlastním potřebám.První péče o zelený koberecK životu se s prvním sluncem probouzí také trávník. Pokud jsme tak neučinili na podzim, je vhodná doba pro jeho provzdušnění. Speciální prořezávací hrábě nebo vertikutátory zajistí přísun kyslíku ke kořenům a odstraní mech a některé plevele. V případě potřeby můžeme na trávník pohodit vyzrálý, přesátý kompost a dosít holá místa. Postřik herbicidy proti plevelům zatím neprovádíme, protože nízké teploty snižují jeho účinnost, můžeme se však pokusit o mechanické odstranění sedmikrásek a pampelišek.Letničky vypěstujeme snadno ze semenMáme-li možnost předpěstovat si sazenice letniček, můžeme nyní vysít hledíky, salvie, ostálky, aksamitníky, rudbekie, astry, letní fialy, čínský karafiát, kokardy, slaměnky, šruchy, sporýše, statice, mák, šater, chrpy. Vyséváme do truhlíků nebo misek a umístíme na okenní parapet, do pařeniště nebo skleníku. Na záhon můžeme již nyní vysít jednoleté ostrožky, mák, měsíčky či hrachory. Koncem března můžeme osadit také balkónové truhlíky, které však ponecháme ve skleníku nebo za oknem až do konce května.Řez růží má svá pravidlaKoncem měsíce odhrneme nakopčenou půdu od růží a uvolníme stromkové růže ze zimní ochrany. Řežeme až tehdy, pomine-li nebezpečí silnějších mrazů. U slabě rostoucích keřových růží provedeme řez až na tři očka, u silných exemplářů na pět až šest oček. Popínavým růží odstraníme pouze poškozené a nemocné větve a staré výhony, mladé hlavní výhony ponecháme. Boční výhony sestřihneme na několik centimetrů. Chceme-li u záhonových růží dosáhnout dlouhých, silných výhonů, řežeme co nejhlouběji. Řez vedeme šikmo asi půl centimetru nad očkem.

  23. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Duben v zahradě - Stavimbarak.cz

  Dnes vám přinášíme další díl Vašeho oblíbeného seriálu o Vašich zahrádkách, tentokráte kalendářní měsíce duben.Než vysadíme trvalkyS výsadbou trvalek na venkovní záhony zatím můžeme ještě pár týdnů počkat, již nyní však můžeme začít s přípravou půdy. Protože zejména mladé, čerstvě vysazené rostliny hůře odolávají plevelům, je třeba záhon zrýt asi do hloubky 30 cm a zbavit veškerých plevelů. Pokud máme co do činění s takovými vytrvalci, jakými jsou pýr, bršlice, kopřivy nebo svlačec, raději půdu ještě před zrytím ošetříme chemicky, neboť mechanická kultivace nás většinou plevelů nezbaví. Trvalkám prospívá kyprá, na humus bohatá půda, můžeme proto přidat kompost (1 kolečko na 3m2 ) nebo vhodné organické hnojivo. Povrch zarovnáme hráběmi a do doby, než začneme sázet, můžeme záhon zakrýt tmavou netkanou textilií, abychom zamezili klíčení semen plevelů.Rozdělíme okrasné travinyVlasy matky Země - tak obrazotvorně nazval Karl Foerster, propagátor těchto rostlin v zahradní tvorbě, okrasné traviny. Ačkoli většinou nekvetou, jsou nepostradatelným doplňkem zejména podzimních a zimních kompozic. Začátek jara je vhodným obdobím pro jejich množení a zmlazování. Starší husté trsy rostlin vyrýpneme z půdy lopatkou nebo rýčem, rozdělíme podle potřeby do několika trsů a znovu vysadíme. Okrasné traviny tvoří výrazný prvek v průběhu celé zimy a v předjaří, teprve začátkem jara je proto seřízneme, aby mohly znovu obrazit. Příležitostně přihnojíme.Péče o trvalkové záhonyV trvalkových záhonech se začínají objevovat první výhonky a holá místa svádějí k zaplňování novými druhy rostlin. Pozor však, abychom trvalkové partie příliš nezahustili! Nezapomínejme, že během jara rostliny doslova narostou před očima a holá místa brzy zakryjí. Koncem dubna můžeme začít vysazovat trvalky z kontejnerů. Půda je ještě vlhká, přitom již teplá a rostliny rychle zakoření. Při koupi trvalek dbáme na to, aby kořeny rostlin byly bohaté (hojně prorostlé) a zdravé (světlé a nezraněné). Před samotnou výsadbou trvalky v kontejnerech rozmístíme na záhon tak, jak bychom chtěli celou kompozici vytvořit. Můžeme je různě přemisťovat a upravovat, teprve až jsme si definitivně jisti, že tak je to správně, rostliny vysadíme. Nezapomeneme důkladně zalít. S hnojením počkáme, až se rostliny uchytí a začnou růst.Otužujeme mobilní zeleňTeplé dubnové sluníčko svádí k přenesení mobilní zeleně ze zimních stanovišť, ale noční mrazíky bývají velmi zrádné. Můžeme však začít s postupným otužováním - rostliny si začnou zvykat na venkovní podmínky a postupně přivyknou také slunečním paprskům, které by jinak mohly rostliny popálit. Vavříny, fíkovníky, olivovníky či oleandry snesou krátkodobě teploty kolem 00C, citlivější přenosné rostliny - durman, ibišek a fuksie, kopretiny - raději přeneseme na noc třeba do garáže nebo zahradního domku. V dubnu můžeme také rostliny seříznout a odstranit zejména slabé, světle zelené výhony, které se na rostlinách objevily během zimy.Pro dobrou úroduJaká by to byla zahrada, kdyby v ní nerostlo alespoň pár ovocných stromů! Jestliže se chceme dočkat šťavnatých a chutných plodů, musíme vědět, jak ovocné dřeviny správně hnojit. Na začátku jara přijímají kořeny ovocných stromů živiny z půdy hlavně v oblastech po obvodu koruny. Hnojit půdu přímo u kmene stromů tedy nepřinese větší efekt. Hnojíme nejlépe tekutými hnojivy či uleželým kompostem. Jestliže strom vyrůstá v trávníku, můžeme v obvodu koruny v půdě vyrýt díry, do nich vlít či vsypat hnojivo a poté zalít vodou, která živiny lépe dopraví přímo ke kořenům.Čas letních cibulovinOd dubna do května můžeme vysadit do zahrady cibuloviny kvetoucí v létě. Uskladněné hlízy mečíků, frézií, letních hyacintů, acidantery a lilií vyneseme ze zimního úkrytu a překontrolujeme, zda jim zima příliš neublížila. Plesnivé, shnilé či suché cibulky odstraníme a případně koupíme nové. V zahradnických centrech nyní nabízejí bohatý výběr. Vysazujeme je do kypré a kompostem vylepšené půdy a dáváme pozor na správnou hloubku výsadby. Cibule jiřin vysazujeme až v květnu, neboť mladé výhonky jsou velmi citlivé na mráz.Trávník vyžaduje naši pozornostOd poloviny dubna můžeme začít s výsevem trávníku. Osivo musí být čerstvé, protože trávy ztrácejí již druhým rokem klíčivost. Vyséváme do předem připravené, odplevelené půdy v množství 40 - 60 g/m2 za suchého, bezvětrného dne. Snažíme se vysévat pravidelně, případně použijeme secí strojek. Osivo mělce zapravíme do země železnými hráběmi a zaválcujeme, případně utužíme prknem. Zaléváme pravidelně, ale jemně.Koncem měsíce můžeme stávající trávník poprvé posekat a přihnojit. Holá místa zkypříme a dosijeme regenerační směsí. Pokud jsme tak neučinili již v předjaří, můžeme začátkem měsíce trávník ošetřit proti růstu mechu.

  29. květen 2020 - Napsal: Redakce

 • Květen v zahradě - Stavimbarak.cz

  Nejvhodnější doba pro výsadbu rododendronůKdo měl někdy v zahradě rododendron, dobře ví, že teprve s jeho rozkvetením začíná jaro. Nádherné silné dřeviny se s prvními květnovými týdny doslova obalí širokým spektrem barev od čistě bílé přes růžovou až po karmínově červenou a fialovou. Právě nyní je nejvhodnější čas pro jejich výsadbu. Rododendrony (český název pěnišník se příliš nevžil) se prodávají většinou s kořenovým balem nebo v kontejneru. Při výsadbě nezapomínejme, že ačkoli roste jen pomalu, rozroste se časem hodně do šířky, takže je třeba mu už při výsadbě poskytnout dostatek prostoru. Rododendrony vyžadují kyselou půdu, do běžné zahradní lze přimíchat dostatek rašeliny. Pokud jsme koupili rostlinu s balem v jiném než jutovém obalu, který se rozloží, nezapomeneme jej z obalu vyjmout.Zahrádka bez záhonůAčkoli je to u čtenářů tohoto časopisu nepravděpodobné, může se stát, že bychom rádi zahrádku, ale k dispozici máme tak maximálně terasu nebo balkon. Snadno si však můžeme pomoci zcela běžným zahradnickým substrátem v plastovém pytli, jak jej dostaneme v každém větším zahradnictví. Stačí jej položit "na plocho" a vyříznout do něho několik otvorů, do nichž pak přímo vsadíme rostliny - ať už zeleninu, nebo okrasné květiny. Až se rozrostou, plastový obal zcela zakryjí. Pokud nechceme tak dlouho čekat, můžeme celý pytel vložit do nízké kartonové krabice a zasypat pilinami nebo drcenou kůrou.Pivoňky? Dlouhodobá investiceNádherné zahradní trvalky z babiččiny zahrádky se svými nápadnými a intenzivně vonnými květy odvděčí za poměrně náročnou péči. Zvláště zahradní kultivary a dřevité pivoňky kvetou teprve za dva až tři roky po výsadbě a příliš nesnášejí přesazování ani dělení trsů. Pravidelné hnojení a zálivka a odstřihávání odkvetlých květů jsou nezbytnými předpoklady, stejně jako nastýlka chvojím nebo slámou jako zimní kryt, zejména první zimu po výsadbě. Květy se podle druhů objevují v květu až červnu a bývají hojně napadány houbovými chorobami. Pokud se poupata či stonky nevyvíjejí, jsou jakoby slepené či plesnivé, je třeba celý výhon seříznout a spálit, případně při menším napadení ošetřit fungicidními prostředky.Řez zajistí bohaté kvetení příští rokV průběhu dubna a května odkvétají okrasné keře kvetoucí na loňských výhoncích brzy na jaře - zlatice, mandloně, slivoně. Abychom podpořili růst nových výhonů a zajistili si zároveň dostatek květů v příštím roce, můžeme keře ihned po odkvětu seříznout na dvě až tři očka, tedy téměř u země. Díky takto hlubokému řezu zůstanou rostliny nízké, kompaktní a budou bohatě kvést. Chceme-li však vypěstovat spíše vyšší exempláře, provedeme řez pouze části výhonů. Nezapomeňme, že na rozdíl od okrasných keřů kvetoucích v létě nesmíme v předjaří tyto keře stříhat!Vřesovce můžeme zmladit řezemVřesovce (Erica) jsou nepostradatelnou součástí vřesovištních partií a skalek. Nízké pokryvné keříky rozkvétající na jaře bílými a růžovými květy jsou pastvou pro včely i pro oči. Na pěstování jsou poměrně nenáročné, vyžadují pouze kyselejší půdu. Na rozdíl od vřesů (Calluna), které však kvetou na podzim, není třeba vřesovce pravidelně seřezávat. Jarní řez je vhodný pouze v případě, že chceme dosáhnout kompaktního, hustého vzrůstu, nebo chceme-li zmladit starší exempláře. Pak rostliny stříháme po odkvětu asi z poloviny jejich výšky. V zahradě působí nejlépe ve větších souvislých plochách na okraji záhonů s jehličnany nebo jinými vřesovištními dřevinami.Cibuloviny po odkvětuJarní cibuloviny, zejména narcisy, tulipány, hyacinty a další, neodstraňujeme bezprostředně po odkvětu. Stačí seříznout odkvetlá květenství a vytvářející se semeníky, které ubírají cibuli živiny, případně můžeme mírně přihnojit zálivkou. Listy necháme samovolně seschnout, cibule z nich čerpá živiny a jejich odstranění by ji mohlo poškodit. Pokud chceme cibuloviny vyjmout, rozsadit nebo přesadit, učiníme tak raději až později na jaře nebo v létě. Cibule opatrně vyjmeme, necháme oschnout a uskladníme na suchém a větraném místě až do podzimu, kdy je můžeme vysadit.Louka místo trávníkuPokud uvažujeme o založení louky plné květů místo kompaktního zeleného trávníku, je nejvhodnější doba k výsevu. Luční semeno vyséváme do půdy připravené podobně jako pro výsev běžného trávníku, tedy zbavené velkých kamenů, drnu a především vytrvalých plevelů. Nikdy luční semeno nepřiséváme do trávníku, neboť luční rostliny nejsou konkurenceschopné a v drnu nevyklíčí. Po výsevu zaléváme. Pravé kvetoucí louky se však dočkáme až za dva roky, v prvním roce se většinou vytváří pouze přízemní růžice listů a kořenový systém. Louky se nesekají jako běžný trávník, stačí je dvakrát až třikrát ročně pokosit. Vyplatí se pokosenou trávu usušit na místě na seno, aby se při sušení samovolně vysemenila.Šeřík vyžaduje po odkvětu péčiPokud se chceme dočkat bohatých květů šeříku i příští rok, odstřihneme po odkvětu suchá květenství. Nejsou příliš hezká a navíc se v nich vytvářejí semena, která rostlinu oslabují. Podobně je tomu i u šácholanu. Květenství odstřihneme celé i se stopkou vyrůstající na konci výhonu. Po odkvětu můžeme provést také prosvětlovací a udržovací řez, který šeřík snáší velmi dobře.Aby šeřík ve váze vydržel déle, oddělíme olistěné výhony a do vázy je dáme zvlášť. Zdřevnatělé výhony nařízneme nebo rozklepeme do výšky 5 cm.Shrnutípravidelně kypříme pro oslabení růstu plevelů a provzdušnění půdyzálivku provádíme nejlépe odstátou nebo dešťovou vodouvšechny stálezelené čerstvě vysazené dřeviny musíme chránit před sluncem až od úplného zakořeněnípokud jsme do poloviny května nevysadili jehličnany, rododendrony nebo stálezelené dřeviny s balem, musíme počkat až do srpnakoncem května začínáme s výsevem dvouletek pro příští rokdo vodní nádrže přenášíme nebo vysazujeme leknínyještě zakládáme trávník (viz minulé číslo), zvláště ve vyšších poloháchpravidelně sekáme a posekanou trávu ihned odstraníme. Po seči zaléváme a hnojíme

  04. červen 2020 - Napsal: Redakce

 • Červen v zahradě - Stavimbarak.cz

  Nepříjemný plevel často dokáže způsobit zahrádkáři řadu vrásek na čele. Každý rok systematicky odstraňuje ze záhonů pampelišky, sedmikrásky, kopřivy, jetel a ostatní plevele, ale za rok se objeví znovu. Příčina může být mimo jiné také v okolí záhonů. Pokud tam plevel necháme bujně růst bez povšimnutí, vykvete a vytvořená semena se větrem roznesou po okolí. Stejně neuvážené je vrostlé plevelné rostliny po vypletí kompostovat: vytvořená semena jsou schopna v kompostu přežít a s jeho pozdějším používáním v zahradě vyklíčit. Plevel proto ničíme co nejdříve, než se vytvoří semena, ve větších plochách chemicky nebo kosením. Pokud se už semeníky vytvořily, plevel pálíme nebo vyvážíme na skládku.O kvalitě zálivky rozhoduje množství vodyTeplé červnové dny a počasí beze srážek zahradě neprospívá. Řada časnějších trvalek je v plném květu, dostatek vláhy potřebují také rostliny v okenních truhlících i čerstvě vysazené dřeviny. Bez pravidelné zálivky se zahrada neobejde. Nejde však ani tak o četnost zalévání, jako spíše o vydatnost. Častá zálivka malými dávkami je neúčinná, protože voda neproniká ke kořenům a udržuje se v horní vrstvě půdy. Rostliny pak vytvářejí povrchový kořenový systém, kterým si přísun vláhy zajišťují. Při silnějších mrazech však takové kořeny nejsou schopny zimě odolat a rostlina uhyne. Vhodnější je proto zálivka méně častá, ale důkladná. S výhodou lze pro větší zahrady využít automatické závlahové systémy, které lze přesně nastavit na určité množství dodané vody.Trvalky vykvetou podruhéVětšina trvalek kvetoucích v červnu (ostrožky, řebříčky, zvonky) je schopna za určitých podmínek vykvést do konce sezony ještě jednou (odborníci říkají, že remontují). Kromě dostatku živin a vláhy je však velmi důležitou podmínkou jejich včasné seříznutí. Jakmile květní stvoly odkvetou, je třeba je odstranit zhruba 10 cm nad zemí. Zároveň můžeme rostliny přihnojit. V září pak znovu, i když ne tak hojně vykvetou.Nadmíra ovoce stromu neprospíváPokud ovocné stromy na jaře hojně kvetly a byly dostatečně opylovány, vytvořila se na stromě bohatá násada malých plůdků. V červnu často velká část z nich opadá. Nejde o žádnou katastrofu ani chorobu, rostlina se tak brání nadměrnému množství plodů, které by nebyla schopna uživit. Po takovém opadu zůstává zpravidla jeden až dva plody z každého květního svazku. Pokud je i po opadu počet plodů příliš velký, zejména u zákrsků a mladších ovocných stromů, je třeba plody vyjednotit ručně. Používáme k tomu zahradnické nůžky a malé plody odstřihneme. V každém svazku plodů by měl zůstat jeden nebo dva plody.Divoké výhony růžím neslušíVětšina ušlechtilých růží pěstovaných v zahradách vzniká očkováním na šípkovou růži. Většinou se očkuje na bázi růže těsně nad kořeny, případně u stromkových růží pod korunkou. Nově vzniklá rostlina tak má kořeny růže šípkové, ale květy a výhony růže ušlechtilé. Poměrně často však šípková růže vytváří vlastní, velmi silné, konkurenční výhony, které pro svůj růst spotřebují poměrně velké množství energie. Pokud bychom je nechali růst, mohlo by se stát, že by celá rostlina "zvlčela" a během několika málo let by ze zahradního kultivaru vznikla obyčejná šípková růže. "Divoké" výhony jsou typické rychlejším růstem a světle zelenou barvou. Je třeba je opatrně odlomit těsně u místa, z něhož vyrůstají. Při odstřihnutí nůžkami by z odříznutého místa mohl divoký výhon vyrašit znovu.Malí, ale o to škodlivějšíŘada škůdců, které známe spíše ze zelinářských záhonů nebo bramborových polí, dokáže způsobit pohromu také v okrasné zahradě. Typickým predátorem na okrasných rostlinách je bělásek zelný, známý bílý motýl, jehož všežravé larvy si libují na svěžích šťavnatých listech lichořeřišnice a jiných letniček, často se vyskytují také dřepčíci, drobní černí broučci, kteří způsobují drobné dírky do listů a při dotyku uskakují. Podle rozsahu napadení a druhu škůdce se rozhodneme mezi mechanickým sběrem (housenky, larvy, vajíčka) nebo chemickým ošetřením systemickými pesticidy, které pronikají přímo do rostliny a při požeru škůdce otráví.Dvouletky vykvetou až napřesrokNěkteré z krásných zahradních květin potřebují delší čas k tomu, aby vytvořily silné základy a bohatě vykvetly. Jde o dvouletky: rostliny, které vykvétají až následující rok po výsevu. Z nejznámějších rostlin jsou to zimní fialy, sedmikrásky, pomněnky, macešky, zvonky, topolovky. Většina z nich klíčí spolehlivě při teplotě 15-20°C;, vyséváme je proto do studeného pařeniště nebo na zastíněný venkovní záhon. Po vyklíčení je přepichujeme podobně jako letničky a na stanoviště vysazujeme na podzim. Vykvetou příští rok na jaře a v létě.Letní byt pro pokojovkyPokojové rostliny lze na léto prenést na venkovní stanovište. Dostatek denního svetla a bohatý prísun vzduchu jim vetšinou jen prospeje. Duležité je pokojové rostliny nejprve zvyknout na denní svetlo a nevystavovat je prímým slunecním paprskum, které by listy rostlin spálily. Vhodné je místo spíše zastínené, nejlépe pod korunou vysokého stromu. Rostliny puvodem z teplých oblastí (palmy, kamelie, azalky, ibišek, bougainvillea) lze po aklimatizaci umístit i na plné slunce, ostatní rostliny radeji ponechme ve stínu. Pro letnení se vubec nehodí rostliny s velkými, panašovanými nebo chlupatými listy, které slunecní svit nesnášejí.Na živý plot s plotostřihemKoncem června, v době, kdy už je většina ptačích hnízd prázdná, je vhodné období pro řez živého plotu. Stříháme pouze letorosty, řez by neměl postihnout staré dřevo, které špatně obráží a holá místa by během roku nemusela zarůst. Správně střižený živý plot by měl být na každých 100 cm výšky o 20 cm užší, aby také do spodní části proudil dostatek světla a nevytvářela se zde holá místa. Pravidelný tvar dobře snáší pouze habr, buk a tis, ostatním prospěje spíše kuželovitý tvar. Některé dřeviny, zejména ptačí zob, po provedeném řezu rychle obrůstají a podle potřeby můžeme druhý řez provést ještě v srpnu. Jehličnaté živé ploty stříháme pouze jednou ročně, koncem června.Shrnutí:nastýláním mulčem z trávy bez semen nebo tmavou fólií snížíme odpar vodypo zalévání nakypříme povrch záhonů, aby vzduch mohl pronikat ke kořenůms řasami v zahradním rybníčku se pokusíme bojovat tím, že do něj umístíme sáček s rašelinouodstřihujeme odkvetlé květy růží, rododendronů, šeříků, kalinvyvazujeme popínavé růže tak, aby volně zaplnily celou plochu určenou k popnutírůže do vázy řežeme uvážlivě - silný řez oslabuje keřvšechny dřeviny zaléváme ke kořenům, nikoli na listy, popálilo by je sluncerostoucí letorosty pnoucích dřevin upravujeme řezem a přivazujemei rostliny v nádobách nezapomeneme vyplít a občas přihnojit tekutým hnojivemodkvetlá květenství petunií, hrachorů a jiných odstraňujeme, abychom podpořili další kvetenívysoké trvalky vyvazujeme k oporám, aby se ve větru a pod tíhou deště nepolámaly (ostrožky, jiřiny, pivoňky aj.)polštářové a půdopokryvné trvalky a skalničky po odkvětu seřízneme a upravíme do požadovaného tvaruu hortenzií vyštipujeme nekvětné výhony, abychom podpořili plné kvetení ostatních výhonůpo odkvětu dělíme hlízy kosatce a vysazujemesečeme trávník vysoký 10 - 15 cm, v červnu zpravidla jedenkrát za týden, ne hlouběji než 8 cm, po posekání zalijeme a přihnojíme, nejlépe 0,5% roztokem močoviny nebo ledku

  07. červen 2020 - Napsal: Redakce

 • Červenec v zahradě - Stavimbarak.cz

  Mnoho víceletých bylin jako například šalvěj, rozmarýn, tymián, oregano nebo levanduli můžeme v tomto teplém období velmi jednoduše rozmnožit pomocí odstřihnutých výhonků. Množení se provádí nejlépe v době, kdy byliny ještě nekvetou.V opačném případě musíme květy a rašící pupeny odstranit. Na samém konci léta se množí již jen šalvěj. Zastřihneme špičky mladých výhonů ostrými nůžkami pod výčnělkem listu zhruba na délku prstu. Každý takto vzniklý řízek musí mít minimálně tři páry listů. Spodní lístky odstraníme, řízek zasadíme na předem vybrané místo a důkladně zalijeme - půda by měla být stále vlhká. Sazenice potřebují i dostatečně vlhký vzduch, který zajistíme přiklopením rostliny plastovou lahví s uříznutým dnem. V případě, že se láhev začne rosit, odšroubujeme uzávěr. Zakořeněné sazeničky přečkají tuhou zimu, když je včas přikryjeme listím.Péče o rododendrony po odkvětuZačátkem července dokončily kvetení i pozdní rododendrony a z uvadajících květenství se začínají vytvářet semeníky. Aby síla keřovitého rododendronu zbytečně neplynula do tvorby semen a soustředila se spíše na růst samotného keře, květy opatrně vylomíme konečky prstů. Musíme však dávat dobrý pozor, abychom přitom nepoškodili rašící špičky nových výhonů, které vypučely přímo pod uvadajícími květy. Při práci proto zásadně nepoužíváme nůžky. Aby keř byl hustější a silnější, rododendrony přihnojíme a během sucha dostatečně zavlažujeme. Rododendrony dobře snášejí zpětný řez, můžeme je proto podle potřeby seříznout, ovšem až brzy na jaře.Tráva jako mulčV létě, kdy je nutné trávník sekat někdy až dvakrát týdně, často si již nevíme rady, kam s posekanou trávou. Na kompostu je trávy již víc než dost, proto je čas ji využít jako mulčovou vrstvu na záhony. Ale jen v tom případě, že neobsahuje plevel a kvetoucí trávy. Mulčová vrstva drží vlhko v půdě, chrání půdní živiny před sluncem, potlačuje růst plevele a shromažďuje zásoby závlahové vody. Na záhonu by vrstva posekané trávy neměla být vyšší než tři centimetry, jinak zahnívá a je útočištěm pro nežádoucí slimáky.Plamének má rád vlhkoOkrasné plaménky (Clematis), jedny z nejkrásnějších popínavých rostlin, snášejí špatně velká sucha. Své barevné kouzlo dokáží plně rozvinout jen v případě, že vyrůstají ve vlhké, na živiny bohaté půdě. V parných letních dnech mohou velmi trpět, někdy je dokonce může slunce úplně sežehnout. Zabráníme tomu pomocí jemného, pravidelného sprchování (rosení) navečer a samozřejmě důkladnou zálivkou za sucha. Těžkou jílovitou půdu obohatíme uleželým kompostem. Důležité je také zajistit, aby byla část stonků těsně nad zemí chráněna před slunečními paprsky. Toho lze dosáhnout předsazením středně vysokých trvalek nebo umístěním dekoračních předmětů.Čas pro výsev macešekNejpozději do poloviny srpna můžeme ještě vysévat macešky, abychom se mohli brzy na jaře těšit z jejich krásných květů. Plochou misku naplníme vhodnou zeminou a semena rovnoměrně, ne však příliš hustě vysejeme a přikryjeme tenkou vrstvou zeminy. Protože macešky potřebují ke klíčení tmavé místo a teplotu kolem 15 0C, postavíme misku do stínu a přikryjeme ji vlhkým jutovým pytlem nebo kartonem. Semena vzcházejí asi za 10 dnů. Z řídkého výsevu můžeme sazenice vysazovat koncem srpna přímo na záhon. Malé sazeničky rozsadíme na vzdálenost asi 10 cm a dopěstované vysadíme koncem září na stanoviště pro příští rok. Snášejí přesazování v květu, takže je lze vysazovat i brzy na jaře.Řez trvalek pro opakované kveteníNěkteré okrasné trvalky jsou během sezony schopny vykvést dvakrát, pokud je ovšem hned po odkvětu zastřihneme. Například stračka, turan, vlčí bob a jirnice se sestřihávají do výšky 15 cm. Po sestřihu trvalky hodně zavlažíme, přihnojíme kompostem nebo hrstí organického hnojiva a přidáme trochu mulče. Přihnojení je velmi důležité, neboť pokud rostlinám po sestřihu chybí živiny, nejsou schopny znovu obrazit a vykvést. Dobu kvetení lze prodloužit také u letniček, ovšem pouze odstraňováním jednotlivých květů, které zabrání tvorbě semeníků. Pouze vyšší petúnie lze sestřižením přimět k opakovanému kvetení pozdě v létě.Vistárie potřebuje sestřihNa vhodném stanovišti dokáže vistárie každé léto zaujmout záplavou vonných fialových květů visících z výhonů jako hrozny. Pro zdárný růst a bohaté kvetení však vistárie potřebuje pravidelný řez. Během léta všechny nově rostoucí výhonky, které rostlina nepotřebuje k samotnému vývoji, odstraníme, zhruba na pět až šest listů. V zimě zkrátíme tyto vegetativní výhony ještě jednou o polovinu. Vistárii lze při troše umu vypěstovat také na kmínku, podobně jako zlatici či některé nádobové dřeviny. Stačí přimět hlavní výhon k růstu odstraňováním bočních výhonů a teprve v požadované výšce zapěstovat korunku.Nastává čas ocúnůKe konci července je vhodná doba pro výsadbu ocúnů, které vykvetou koncem srpna a v září. Hlízy se sázejí podle velikosti zhruba do hloubky 10 až 25 cm a na vzdálenost 30 až 50 cm - nikdy blíž, listy potřebují během růstu hodně místa. Doporučují se kultivary jako ´Autumn Queen´ (tmavěfialová), ´Lilac Wonder´ (fialová), ´The Giant´ (matně šeříkově modrá s bílým středem) a ´Watterlily´ (světle purpurově fialová). Ocúny dávají přednost slunným místům, ale daří se jim dobře i na lehce zastíněných stanovištích. Dobře působí také jako podsadba pod keři a stromy.

  16. červen 2020 - Napsal: Redakce

 • Srpen na zahradě - Stavimbarak.cz

  Za velkých letních veder potřebují nádobové rostliny, zejména durman, kopretina, oleandr, fíkovník a hortenzie vydatnou zálivku. Zaléváme je tak dlouho, dokud není květinový bal úplně vlhký. Rostliny, které vyrůstají ve speciální zemině určené pro květiny v nádobách, musejí být zalévány mnohem častěji, než ty, které rostou v obyčejné zemině s vysokým podílem rašeliny. Navíc v tuto roční dobu je nutné zeminu jednou týdně obohacovat tekutým hnojivem. Přísun živin potřebují rostliny zejména tehdy, když starší listy začnou žloutnout. Fuchsiím, kopretinám a oleandrům vyraší více poupat, budeme-li pravidelně odstraňovat jejich uvadlé květy.Poslední šance k sestřihuJestliže chceme mít živý plot z tisu či zimostrázu opravdu hustý a hezky tvarovaný, musíme ho stříhat dvakrát ročně. Poprvé na začátku června, podruhé během první poloviny srpna. Ke stříhání volíme oblačné počasí se srážkami a řez provádíme nejlépe v časných ranních hodinách nebo navečer, aby horké slunce nespálilo zastřižená místa. Následkem žhavého slunce vznikají bílé okraje na listech. Sestřih bychom měli provádět v první polovině srpna, aby mladé výhonky stačily ještě vyzrát a nemohl je tak poškodit pozdější mráz. Strany pravidelně střižených živých plotů by nikdy neměly být úplně kolmé. Živý plot se musí směrem vzhůru trochu zužovat, jinak odspodu začne vyholovat.Čas pro vysazování a přesazování jehličnanůPřesazování jehličnatých dřevin je možné pouze u mladých rostlin s dostatečným kořenovým balem. Hodí se jen takové jehličnany, které byly vysazeny před jedním, nanejvýš dvěma lety. Větší, čerstvě vysazené jehličnany musíme ochránit před vyvrácením větrem, dokud v půdě pevně nezakoření. K tomu použijeme kůl, který zatlučeme do země šikmo, abychom nepoškodili kořenový bal. Vysazené dřeviny bychom měli ranním a večerním zaléváním chránit před suchem. Úplně nejlepší je zahalit celou rostlinu do vlhkého plátna, které se v zahradnictví používá ke stínění pařenišť. Snažíme se ho udržovat stále vlhké.Trvalky vrcholného léta zazáříPoslední srpnové týdny bývají v zahradě obecně chudé na květy. Časné trvalky odkvetly, podzimní jiřiny a astry začnou kvést až začátkem září. Výraznou trvalkou vnášející do zahrady vrcholného léta svěží modrou barvu je perovskie (Perovskia abrotanoides), vysoká, bohatě větvená trvalka, nesoucí na konci výhonů bezpočet drobných modrých kvítků, které rostlinu zdobí až do poloviny září. Bez zajímavosti nejsou ani našedlé, aromaticky vonné lístky. Perovskie pochází z asijských stepních oblastí a daří se jí proto na suchých, teplých stanovištích. Za větších mrazů namrzá, ale spolehlivě obráží, kompaktní růst zajistíme zpětným řezem.Střih růží v létěAby růže dlouho a bujně kvetly, je třeba uvadlé květy pravidelně odstraňovat. První období květu mají růže za sebou, dopřejme jim nyní proto trochu péče, aby mohly i nadále bohatě a dlouho kvést. Při letním střihu je nejdůležitější odstranit odkvetlé výhony, což podpoří tvorbu nových, postranních výhonů s možností dalšího kvetení. Sestřihem navíc bráníme tvorbě plodů - šípků. Jak dalece stříhat, záleží na růstu rostliny. Jestliže u keřové růže kvetou dlouhé, široce rozvětvené výhony, je dobré ji zastřihnout více, aby keř zachoval svou formu. Některé druhy záhonových růží se však sestříhávají jen o pár centimetrů, k dalšímu výhonu. Po prvním květu růže ještě jednou přihnojíme speciálním hnojivem. Při suchém počasí by se mělo hnojivo do půdy dostat společně se zálivkovou vodou.Květiny pro sušení sklízíme včasNěkteré trvalky a letničky lze při včasné sklizni květů použít k dekoraci interiéru na zimu. Předpokladem úspěchu je bohaté kvetení, ale také odstřižení kvetoucích stvolů ve správný čas a sušení na vhodném, tedy suchém, tmavém a dobře větraném místě. Smilek, slaměnky a nejrůznější bodláky sklízíme ve fázi poupěte těsně před rozkvetením. Statice, šater a levandule se sklízejí naopak těsně po rozkvětu, v případě mochyně, máku a okrasných trav sklízíme rostliny až v době, kdy se objeví vyzrálé semeníky. Ze sušených rostlin lze vytvářet působivé míchané kytice, stejně dobře však vypadají i svazky vytvořené z jednoho druhu rostlin.Přesazování pivoněkNostalgické pivoňky jsou typickou trvalkou babiččiny zahrádky. Svými nápadnými, vonnými květy upoutají pozornost pozdě na jaře, odmění se jimi však pouze za svědomitou péči. Pivoňka příliš nesnáší přesazování, reaguje na něj absencí květů a znovu začne kvést až za dva až tři roky po přesazení. Pivoňky tedy přesazujeme jen tehdy, je-li to bezpodmínečně nutné. Při přesazování vyjmeme celý kořenový bal z půdy a rozdělíme jej na trsy. Rostliny by neměly být vysazovány příliš hluboko, kořenový bal by měl být zakryt nanejvýš 5cm vrstvou zeminy, jinak pivoňka nemusí vůbec vykvést. K výsadbě volíme co nejvíce osluněný záhon, pokud možno se zcela vyhneme vysazování do travnatého porostu. Po přesazení potřebuje pivoňka více vláhy a v prvním roce ochranu před namrznutím.Odstraňování odkvetlých květůPravidelná kontrolní procházka zahradou se rozhodně vyplatí i o prázdninách. Pravidelně při ní odstraňujeme odkvetlé a zvadlé květy trvalek, čímž se výrazně prodlouží období kvetení těchto rostlin. Například sluncovka stihne ještě jednou vykvést během září. Během srpna můžeme také rostliny přihnojit organickým hnojivem, které mělce zapravíme do půdy. Přihnojovat můžeme stále ještě letničky na záhonech i v nádobách a také u nich odstraňujeme odkvetlé květy. Nezapomeneme na kontrolu škůdců či chorob.Rozmnožování lilie tygrovanéLilie jsou podobně nostalgickou květinou jako pivoňky. Zdobí zahradu velmi atraktivními květy nesenými na vyšších stvolech a zejména ráno a navečer jsou zdrojem silné, omamné vůně. Lilie se běžně rozmnožují dělením cibulí na jaře, jinou možností (u některých druhů) je množení pacibulkami. Ty vyrůstají v úžlabích listů lilie tygrované a ohnivé po odkvětu v pozdním létě. Sbíráme je v době, kdy se dají lehce odlomit. Pacibulky zasadíme do květináče a zapustíme jej až do podzimu v zahradě. Pacibulky vyzrají, zesílí a na podzim je můžeme vysadit na vybrané místo v zahradě. Lilie vyžadují živinami bohatou, humózní a kyprou půdu a raději sušší než vlhčí stanoviště.Přilákejte do zahrady motýlyAčkoli jsou motýli ze zoologického hlediska příslušníky hmyzí říše podobně jako mouchy, ovádi či jiný nepříjemný hmyz, v zahradě jsou velmi vítanými hosty. Ačkoli jejich funkce je pouze doplňková (pracují jako opylovači) a v období vrcholného léta prakticky zanedbatelná, jsou skutečnými létajícími drahokamy. Motýly můžeme do zahrady nyní přilákat dřevinami a trvalkami kvetoucími v pozdním létě - komulemi, ořechoplodci či hvězdnicemi. Ačkoli jejich vůně je pro člověka prakticky nepostřehnutelná, motýly lákají sladkým aroma a jsou pro ně zdrojem potravy.Shrnutí:ze záhonu bychom měli vyjmout cibulky tulipánů a důkladně je uskladnit. Jsou velkou pochoutkou pro myšiobdobí pro výsev dvouletek: violek, divizen, pomněnek, sedmikrásek, karafiátů a zahradních zvonkůodstraňujeme ze záhonu odkvetlé letničkyjestliže chceme, aby nám o Vánocích bujně vykvetl hvězdník, pomalu přestaneme s hnojením a zaléváním. Nastává čas, kdy hvězdník ukládá živiny z listů do cibule. Listy odstraníme teprve ve chvíli, kdy jsou uschlé. Cibulky necháme odpočívat v suché zemině do prosince při teplotě 15°C;už neaplikujeme dusíkatá hnojivasázíme a přesazujeme jehličnany s balemu růží sestřiháváme odkvetlé květyvyvazujeme jiřiny, jinak se polámouzačátek vysazování a přesazování pivoněku většiny druhů trvalek odstřihujeme odkvetlá květenstvína přelomu srpna a září je ideální doba pro výsev nového trávníku

  07. srpen 2020 - Napsal: Redakce

 • Září na zahradě - Stavimbarak.cz

  Trvalky jsou nejpoužívanější, velice důležitou skupinou květin. Po odkvětu, kdy skončí hlavní vegetace, následuje u většiny trvalek období částečného klidu, než se začátkem podzimu opět probudí k životu. Dělením nyní můžeme rozmnožovat kosatce, pivoňky, kamzičník, plaménky ostrožky, vlčí boby a mnoho jiných. Každý nový díl by měl mít jak dostatek kořenů, tak i vegetační vrchol. Před prací si připravíme čistý nůž a ostré zahradnické nůžky, rýč nebo rycí vidle. Pokud jsou záhony příliš vyschlé, raději je den předem zavlažíme. Násilným vytržením trsů můžeme poškodit kořenový systém i oddenky. Následná obnova kořenů stojí rostlinu mnoho sil. Místo, na které chceme vysazovat oddělky, zlepšíme kompostem a substrátem, jehož složení odpovídá nárokům rostliny.Výsev trávníkuPřestože travní porost můžeme zakládat od dubna do října, právě září je ideálním měsícem pro výsev. Důvod je prostý. Teploty nedosahují tak vysokých hodnot a rostliny netrpí nedostatkem vzdušné vlhkosti. Zakoupené travní semeno v namíchané směsi podle účelu, ke kterému má zelený koberec sloužit, rychleji klíčí a vzchází. Důležitý je výsev na urovnaný povrch, zbavený kamenů. Travní semena rozhodíme po ploše křížem a utužíte. Větší plochy si rozdělíme na dvě části, aby byl zajištěn rovnoměrný rozhoz. V žádném případě semena nezasypáváme zeminou, pouze je přitiskneme k půdě nebo jemně zasekáme a udržujeme vlhkost jemnou zálivkou. Důležité je vědět, že ve směsi jsou druhy travin, které klíčí rychle, na jiné si počkáme déle. První seč provádíme při výšce porostu 6 až 10 cm.Stanoviště pro dvouletkySedmikráska, proskurník topolovka, zvonek prostřední, hvozdík bradatý, chejr vonný nebo pomněnka jsou zástupci dvouletek, které v tuto dobu vysazujeme na stanoviště. Příští rok vhodně doplní letničky v uceleném cyklu celoroční výsadby. Důvodem je jejich doba květu většinou v červnu, kdy cibuloviny již odkvetly a letničky kvést ještě nezačaly. Hodí se do truhlíků, koryt, rabat, ale také jako obruba záhonů nebo do skupinových výsadeb spolu s letničkami a trvalkami. Rostliny musí být před příchodem zimy dobře zakořeněné, proto je po výsadbě podle potřeby několikrát zalijeme. Před mrazy, hlavně v období bez sněhové pokrývky, je chráníme chvojím.Břečťan kvete na podzimVelice oblíbené jsou dřeviny kvetoucí v neobvyklých ročních obdobích, protože vyplňují měsíce chudé na květ. Jednou z takových rostlin je břečťan popínavý (Hedera helix), zastoupený řadou kultivarů odlišných vzrůstem, tvarem, velikostí a barvou listů. Odstávající plodné větve se vytvářejí u starších rostlin na světlejších místech. Mají odlišný tvar listů - nejsou laločnaté, ale celokrajné. Dřevina kvete žlutozelenými květy sestavenými v okolících. Modročerné bobule dozrávají zjara. Celá rostlina včetně plodů je prudce jedovatá. Pokud se na zahradě pohybují malé děti, odstraňujte raději květenství zf jejich dosahu. Na první květy si počkáme v příznivých podmínkách 7 až 10 let.Co je třeba vědět o sázení a přesazování jehličnanůVyužití jehličnanů do zahradních kompozic i soliterně je velmi oblíbené pro své celoroční olistění, různorodost vzhledu, ale především nenáročnost. Široké druhové zastoupení se škálou kultivarů umožňuje různé kombinace na všemožná stanoviště. Nejvhodnější doba pro sázení a přesazování je září. Jehličnany se vždy ujímají hůře než stromy listnaté, protože neshazují jehličí a jejich výpar je tak větší. Po přesazení do humózní půdy s přídavkem rašeliny dodržujeme hojnou zálivku, při slunném počasí rostliny několikrát denně rosíme, abychom zabránili zvyšování jejich výparu. Na podzim přesazené jehličnany ještě do zimy zakoření. Všechny dřeviny vysazujeme se zdravým kořenovým balem, který je co nejméně porušen, proto při nákupu upřednostňujeme jehličnany v kontejnerech.Cibuloviny rychle na záhonNastává nejvhodnější doba pro vysazení cibulovin. Zárukou jarního kvetení jsou propustné půdy, bohaté na živiny a dostatek slunce. Při sázení dbáme na správnou polohu cibule v jamce, vegetativní vrchol musí směřovat vždy nahoru. Nesprávná poloha cibule v půdě nepříznivě ovlivňuje její další růst. První na řadu přijdou narcisy, u nichž nejvhodnější doba výsadby končí v polovině září. Ostatní druhy, jako hyacinty, tulipány, krokusy, ladoňky a další drobné cibuloviny je třeba sázet od konce září do začátku listopadu. Chráníme je před pomrznutím vhodnou přikrývkou. Velké cibule jako hyacinty sázíme jednotlivě, ostatní v lichém počtu do skupinek.Semena pro příští výsevZáhony letniček nás těší svými květy již několikátý měsíc a při pohledu na ně začínáme přemýšlet, jaké rostliny zvolíme pro příští rok. První poupata dávno odkvetla a na jejich místech jsou často semeníky plné dozrálých semen. Pokud však odkvetlá květenství pravidelně odstraňujeme, abychom zabránili samovýsevu a podpořili delší kvetení, je čas ponechat několik semeníků na výsev zjara. Krásné a poměrně nenáročné na pěstování i sběr semen jsou aksamitníky, černucha damašská, šrucha velkokvětá, sluncovka kalifornská, svlačec trojbarevný, měsíček lékařský a mnohé další druhy. Při sběru dbáme na dostatečnou zralost a důkladné dosušení semen tak, aby v průběhu uskladnění nezplesnivěla. Semínka uchováváme v papírových sáčcích nebo v dobře uzavřených skleněných nádobách, vždy označených názvem, popřípadě barvou květu a dobou výsevu.Čas pro skalničkyKrása skalniček je patrná zejména časně zjara. O to, aby příští rok byly opět nádherné, se můžeme postarat právě teď. Jako první sázíme do skalky dřeviny, které tvoří estetické dominanty. Důležité je uvědomit si další vývoj dřeviny a předčasně omezit její další růst minimalizací prostoru pro kořenovou soustavu. Následuje umístění skalniček. Důkladně oprané kořeny vysazujeme do spár či skulin, zasypeme substrátem tak, aby se nevyplavoval. Jako u všech rostlin je nutná závlaha. Rostlinám, které vyžadují kyselou půdní reakci, upravíme pěstitelský substrát větším přídavkem rašeliny nebo borové hrabanky. Pro zvýšení vodní kapacity půdy lze přidat rozdrcený rašeliník.Shrnutí:zastavíme zálivku rododendronů a azalek, aby dřevo a pupeny před zimou dobře vyzrály a bez újmy přestály mrazynastala nejvhodnější doba k výsadbě všech druhů liliíod konce září do konce října můžeme vysazovat cibule tulipánů, zvláště těch ranýchodstraňujeme odkvetlá poupata růží, aby se rostliny nevysilovaly a ještě jednou v případě hezkého počasí vykvetlyvysbíráme a spálíme opadané listy růží, přezimuje v nich řada houbových chorob a někteří škůdci, kteří v příštím roce zaútočív druhé části září naposledy před zimou odplevelíme květinové záhonypokud jsme uchovali vánoční hvězdu z loňského roku, umístíme ji na světlé stanoviště s teplotami okolo 16 - 18°C, aby se lépe probarvily listeny považované za hvězdovitý květpřihnojujeme trávník kombinovaným hnojivem (NPK), pokud jsme tak neučinili koncem srpnavyrýváme hlízy mečíků a odstraňujeme bruty - nově narostlé hlízky, oboje sušíme a po 3 až 4 týdnech uskladňujeme v suché místnosti při teplotě 5 - 10 0C, pokryté rašelinousbíráme semena letniček a ukládáme je pro další vysetí v příštím roce 

  28. září 2020 - Napsal: Redakce